Gebiedsplan 2018: Bescherm het dierenleven in het Diemerpark

Ieder jaar maakt de gemeente voor 22 gebieden in Amsterdam zogenaamde ‘Gebiedsplannen’. Het stadsdeelbestuur nodigt bewoners en organisaties uit om daaraan mee te schrijven of daarop te reageren.

Wij zouden graag zien dat de biodiversiteit in het Diemerpark zo dicht mogelijk in de buurt komt van het peil van vóór de komst van IJburg, toen het “Diemerpark” weliswaar een sterk verontreinigd, maar aan natuurwaarden zeer rijk, gebied langs de Diemerzeedijk was. We zouden bijvoorbeeld graag zien dat er   weer roofvogels gingen broeden.
Daarom hebben we voor het Gebiedsplan 2018 voor IJburg en Zeeburgereiland het volgende projectvoorstel ingediend.
U kunt uitvoering van dit voorstel ondersteunen via de site Hallo IJburg. (http://bit.ly/2gSl5i4).

Bescherm het dierenleven in het Diemerpark

 

Veel mensen genieten van de natuur, de vogels en de andere dieren in het Diemerpark. Om dat zo te houden zijn stilte- en rustplekken voor dieren onontbeerlijk. Tussen de Diemerzeedijk en het Amsterdam-Rijnkanaal In het Diemerpark ligt een belangrijk stilte- en rustgebied. Dit is de zogenaamde ARK-zone. Hoewel dat eigenlijk voor mensen en honden ontoegankelijk zou moeten zijn, vinden er dikwijls menselijke activiteiten plaats. Bordjes met de aanduiding “verboden voor honden” worden niet gezien of genegeerd.

Daarom vragen wij om aanvullende maatregelen om mensen en honden uit de ARK-zone te weren. Dit kan bijvoorbeeld door het breder en dieper maken van waterpartijen, dichte en speciale beplanting (zoals prikstruiken), afrasteringen, en/of wildroosters. Het zou meer een moeras, een ontoegankelijk natuurterrein moeten worden. Dit zal voor sommige mensen en honden een beetje ‘inschikken’ betekenen, maar daardoor kan iedereen wel blijven genieten van de natuur.

Advertenties

Verslag vogelwandeling 29 april 2017

< foto via IJburgTV

Na de kille en natte dagen van de afgelopen week, genoten we zaterdag tijdens onze vogelwandeling van een aangenaam lentezonnetje.
De groep bestond uit elf deelnemers en twee begeleiders: Leen Pauwels en Annelies de Kleyn.

Al snel na de start maakten we kennis met het geluid van de vele grasmussen, tjiftjaffen en fitissen, die zich af en toe in een boomtop mooi lieten zien. Bij een vennetje luisterden we uitgebreid naar de betoverende zang van een nachtegaal. Langs de Diemerzeedijk hoorden we volop zwartkoppen en winterkoningen, en geregeld ook een merel, groenling, kleine karekiet, koolmees en vink. Een zanglijster zong even een paar strofen van zijn gevarieerde lied en een andere verzamelde in het gras voedsel voor zijn jongen.

Op de vennetjes en plassen zwommen wilde eenden en grauwe ganzen met hun jongen, meerkoeten, krakeenden en kuifeenden.

Bij Akkerswade zagen we ijsvogels hun nestholte invliegen met voedsel voor hun jongen. Bij het uitvliegen doken ze telkens een paar keer het water in om het vuil uit het nest van hun veren te spoelen. Eentje ging een tijd rustig op de stok voor de broedwand zitten, zodat we zijn schitterende kleuren goed door te telescoop konden bekijken.

Iets verderop, bij het grote rietveld, hoorden we rietzangers en zagen we ze baltsvluchten maken.

Op de terugweg, bij brug naar het Kleine Rieteiland, namen we een kijkje bij een futenkolonie, waar een aantal futen op hun nest zat te broeden. Andere futen, die eromheen zwommen, waren behoorlijk luidruchtig: we hoorden voortdurend hun opgewonden gegrom. Eén paartje gaf een baltsritueel ten beste. Aan de andere kant van de brug was een paar knobbelzwanen bezig een nest te bouwen.

Heel even hoorden we ook de koekoek, die net uit het zuiden is teruggekomen, en boven het water zagen we een paar gierzwaluwen foerageren.

Bij de steiger zaten aalscholvers: drie volwassen exemplaren in broedkleed en een juveniel.

Verderop was een spreeuw in het gras op zoek naar wormen; hij vloog ermee over het water naar IJburg toe, waar veel spreeuwen broeden in de nestgaten die speciaal voor hen in de gevels van huizen gemaakt zijn.

Zo kwamen we terug bij het startpunt van de wandeling, waar we na afloop nog even geïnterviewd werden door IJburg TV (link).

Voor wie dit jaar niet in de gelegenheid was mee te lopen: volgend jaar komt er opnieuw een vogelwandeling!

 

< Zanglijster zoekt naar wormen voor zijn jongen

Wob-verzoek + bezwaar vergunning 13-04-2017

Aan:     de gemeenteraad van Amsterdam
Betreft: Wob-verzoek om inzage in vergunning(en) t.b.v. activiteiten in het Diemerpark op 13-04-2017 + bezwaar tegen deze vergunning(en)

Amsterdam, 27 april 2017

Geachte heer of mevrouw,

Hierbij dienen wij een verzoek in om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Het gaat om een vergunning (of vergunningen) die verleend zou zijn aan een filmploeg voor het rijden en parkeren van auto’s en het plaatsen van objecten, etc. in verband met opnamen voor een reclamefilm in het Diemerpark, op 13-04-2017.
Tevens tekenen wij bezwaar aan tegen het verstrekken van deze vergunning(en).
Hieronder lichten wij dit toe.

Het Diemerpark

Het Diemerpark (de voormalige Diemerzeedijk) is een gebied dat jarenlang is gebruikt voor vuilstort en vuilverbranding, ondanks dat het gebied de bestemming had van natuurgebied. Daardoor is ernstige verontreiniging van de bodem ontstaan. Inmiddels is de bodem gesaneerd door de voormalige vuilstort te isoleren, te beheersen en te controleren. Om het gebied met een totale omtrek van 5 kilometer zijn schermwanden geplaatst tot een diepte van circa 20 meter en er is een leeflaag van circa 1 meter neergelegd waarop vervolgens het Diemerpark is aangelegd. [1]
Om te voorkomen dat de afdeklaag van de sanering beschadigd wordt en omdat de natuur in het Diemerpark bijzonder en kwetsbaar is, gelden er strikte beperkingen voor het gebruik van het park. Zo mag er niet zonder vergunning gegraven worden, mag er alleen gezwommen worden bij het strandje, is vissen en barbecueën niet toegestaan, en zou alleen geparkeerd mogen worden op het parkeerterrein bij de sportvelden als er op het sportterrein ‘officiële’ voetbal- en/of hockeycompetitiewedstrijden zijn. [2] Omdat de afdeklaag beschadigd kan worden als voertuigen met een te hoog gewicht in het Diemerpark worden toegelaten en daarbij over de deklaag rijden, geldt er een aslastbeperking van 7,5 ton. Via de Oeverzeggestraat mogen bovendien geen auto’s langer dan 8 meter het park in rijden. [3]

Vergunningsverplichte activiteiten op 13-04-2017

Het karakter van het Diemerpark brengt met zich mee dat het wenselijk is autoverkeer in het park zo beperkt mogelijk te houden. [4]  Op donderdag 13-04-2017 was er niettemin druk autoverkeer in het park. Naar schatting reden en parkeerden er zo’n 15 tot 20, soms zware, auto’s, niet alleen op de voet-/fietspaden en op het parkeerterrein, maar ook op de kruidenlaag (in het groen).
Ook was gedurende enige tijd het Jan Beijerpad en de kruising met het Han Rensenbrinkpad ‘bezet’ door personen die er filmopnamen maakten en personen in politie-uniformen. Er was ook ‘echte’ politie aanwezig in de vorm van tenminste één politieagente. Volgens een woordvoerder van de filmploeg vonden deze activiteiten plaats in verband met opnamen voor een reclamefilm voor Spartamet-fietsen. De gemeente zou de daarvoor benodigde vergunningen afgegeven hebben.

Vragen aan bestuurscommissie Oost werden niet beantwoord

Omdat de hiervóór genoemde activiteiten op tal van punten afwijken van hetgeen toegestaan is in het Diemerpark en overlast bezorgen en/of gevaarlijke situaties opleveren aan ‘gewone’ parkbezoekers en fietsers, stuurden wij op 12 en 13 april j.l. mails aan de voorzitter van de bestuurscommissie Oost, de heer I. Manuel, met vragen over de afgegeven vergunning(en) (zie bijlage). Omdat wij hierop tot nu toe geen reactie ontvingen, hebben wij besloten ons tot u te wenden.

Verzoek + bezwaar

  • Hierbij verzoeken wij u in het kader van de Wob om inzage in de door de gemeente afgegeven vergunning(en) voor de activiteiten t.b.v. filmopnamen op 13 april 2017 in het Diemerpark.
  • Hoewel wij de exacte inhoud van de vergunning(en) niet kennen, tekenen wij daar bezwaar tegen aan, om te voorkomen dat de termijn waarin daartegen bezwaar gemaakt kon worden, wordt overschreden.

Wij vertrouwen er op dat de door ons verstrekte informatie u voldoende duidelijkheid biedt omtrent de door ons gevraagde en bestreden vergunning(en).
Uiteraard zijn wij altijd bereid om, mocht daaraan behoefte bestaan, meer inlichtingen te verschaffen.

Wij danken u bij voorbaat.
Met vriendelijke groet,
het bestuur van vereniging Vrienden van het Diemerpark

[1] bron: Toelichting bestemmingsplan IJburg 1e fase, vastgesteld op 25-06-2013, pag. 55
[2] bron: https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/parken/huisregels-parken/#Diemerpark en Verkeersbesluit ‘Sportpark IJburg (Oeverzeggestraat en Dick Hilleniuspad)’, Staatscourant nr. 42530, 24-11-2015
[3] bron: Verkeersbesluit ‘Diemerpark: Aslastbeperking tot 7,5 ton’, Staatscourant nr. 13385, 11-03-2016 en Verkeersbesluit ‘Oeverzeggestraat (ged.) en Dick Hilleniuspad: Lengtebeperking tot 8 meter’, Staatscourant 13384, 11-03-2016
[4] bron: Toelichting bestemmingsplan IJburg 1e fase, pag. 25 en beleidsnotitie ‘Parkeer- en verkeersregime Sportpark IJburg’, gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost, 28-10-2014

Verzoek om een structurele oplossing voor parkeerellende in het Diemerpark

Amsterdam, 1 april 2017

Geachte leden van de bestuurscommissie Oost,

Hierbij dienen wij een aanvraag in om structurele handhaving in de zin van artikel 1:3 lid 3 Awb.

Het is vandaag, 01-04-2017, net zoals de meeste zaterdagen, weer een puinhoop op en rond het parkeerterrein in het Diemerpark. (link: http://bit.ly/2nGPkrK).
Het komt regelmatig voor dat daar ruim 70 auto’s geparkeerd staan, terwijl er 42 parkeervakken zijn.
In tegenstelling tot de afspraken, maken ook veel IJburgers van het parkeerterrein gebruik.
Wij vragen regelmatig (via MORA-formulieren) om handhaving. In de regel komen er dan na enige tijd mensen van ‘Handhaving’. Maar zodra deze weg zijn, komen er weer nieuwe automobilisten fout parkeren.

Wij vragen om een structurele oplossing.
Er zou bijvoorbeeld vaker gehandhaafd moeten worden, zonder dat wij daar iedere keer expliciet om vragen.
Een andere mogelijkheid is om de verzinkbare paal in de Oeverzeggestraat omhoog te laten gaan als het parkeerterrein vol is, om te verhinderen dat dan nog meer auto’s naar het parkeerterrein rijden.
Uiteraard zal er dan ook in/voor de Oeverzeggestraat iets geregeld moeten worden om het autoverkeer naar de parkeergarage bij het winkelcentrum te sturen.

Uw reactie zien wij tegemoet,
bestuur ver. Vrienden van het Diemerpark

GEEN NIEUWE SPORTVELDEN IN HET DIEMERPARK!

Geachte leden van de bestuurscommissie Oost,

Wij waren geschokt over een passage in het conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur van uw bestuurscommissie van 14 maart 2017, waarin een lid van uw bestuurscommissie zegt: “ … dat men in deze groep via de consentmethode wil komen tot een voorstel om de aanleg van nieuwe sportvelden in dit park te combineren met de aanleg van andere voorzieningen in dat park, zodat meer belangen gediend worden. De behoefte aan extra sportvelden kwam naar voren bij de bespreking van het gebiedsplan. Het is waarschijnlijk dat wethouder Van der Burg die aanvraag honoreert, maar het idee is ontstaan daar meteen de aanleg van andere wenselijke voorzieningen voor andere stakeholders bij mee te nemen. Voor de consentmethode is de hulp van een expert uit Nijmegen ingeroepen. Het is een methode om in een ontspannen sfeer met zijn allen tot een gedragen besluit te komen. Het streven is voor de volgende besluitvormende vergadering met een procesvoorstel op papier te komen.​ ”

Hierbij willen wij u laten weten dat wij ons tot het uiterste zullen verzetten tegen de aanleg van nieuwe sportvelden in het Diemerpark, ongeacht welke geavanceerde methode dan ook gehanteerd zou worden om daarover een besluit te nemen.

Wij hebben daarvoor de volgende argumenten.
De sanering van het Diemerzeedijkgebied (het Diemerpark) was primair bedoeld als compensatie voor het verlies aan natuurwaarden door de ontwikkeling van IJburg. Het is een NOODZAKELIJKE GROENVOORZIENING voor de bewoners van IJburg. Door de aanwezigheid van het Diemerpark kon op IJburg relatief dicht gebouwd worden. Het is van groot belang dat die functie van het Diemerpark niet nog meer gefrustreerd wordt, door daar nog meer stedelijke voorzieningen in te vestigen (sportvelden, parkeerplaatsen, bebouwing, etc.).

De reeds aanwezige sportvelden zijn voor velen nu al een bron van ernstige overlast. Voorbeelden daarvan zijn het autoverkeer op het Dick Hilleniuspad (Hoofdroute Fiets), het vele foutparkeren van auto’s m.n. op de zaterdagen (op 25-03-2017 stonden er bijvoorbeeld op sommige momenten ruim 70 auto’s geparkeerd, terwijl er maar ruimte is voor 42) en de overvloedige verlichting ’s avonds, die, vanwege de ondergrond, niet afgeschermd kan worden door hoge bomen.

Het is onvermijdelijk dat de komst van nieuwe sportvelden zou leiden tot nog meer overlast dan die er nu al is. Ook de natuurfunctie van het park (behoud/vergroting biodiversiteit) zou nog verder aangetast worden.

Wij vragen ons af waar de bestuurscommissie de legitimiteit vandaan haalt om een besluit te willen nemen over (de manier van besluitvorming over) nieuwe sportvelden in het Diemerpark. Wethouder Van der Burg mag dan misschien een verzoek om nieuwe sportvelden willen honoreren, maar dit is nooit aan de orde geweest in de gemeenteraad (commissie RO). De aanleg van nieuwe sportvelden is niet mogelijk binnen het bestaande bestemmingsplan. In de Structuurvisie Amsterdam 2040 staat ook heel duidelijk dat sportparken niet uitgebreid mogen worden ten koste van omringend ‘ruigtegebied/struinnatuur’. U heeft ons inziens geen mandaat om te besluiten over een besluitvormingsmethode om te komen tot een voorstel dat zich niet verdraagt met het bestemmingsplan en de Structuurvisie.

Uitbreiden van het sportterrein in het Diemerpark is een omstreden, onrealistische exercitie. Wij veroorloven ons daarom u te adviseren om daar geen energie aan te verspillen. Er kan eventueel wel gedacht worden aan vervangen van reeds aanwezige voetbalvelden door hockeyvelden of andersom, waardoor het totaal aantal sportvelden niet toeneemt.
Tevens dringen wij er bij u op aan om bij belanghebbenden bij nieuwe sportvelden geen valse verwachtingen te wekken omtrent de mogelijkheid om die wens in het Diemerpark te honoreren. Ons dunkt dat er op de nieuw te ontwikkelen eilanden van IJburg en/of het Zeeburgereiland voldoende ruimte is voor de gewenste sportvoorzieningen. Daar kunnen die ook veel beter ingepast worden in de stedelijke structuur.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van ver. Vrienden van het Diemerpark

Handhavingsverzoek

Aan:   Dagelijks bestuur van Bestuurscommissie Oost
Betreft: verzoek tot handhaving m.b.t. besluit omtrent gebruik van het parkeerterrein in het Diemerpark

Amsterdam, 15 november 2016

Geacht bestuur,

Het afgelopen voorjaar is in het Diemerpark een parkeerterrein voor auto’s aangelegd. Het doel daarvan was om parkeergelegenheid te bieden aan bezoekende sportteams bij door de KNVB en de KNHB erkende voetbal- en hockeycompetitiewedstrijden.
Dit houdt in dat het parkeerterrein met name op zaterdag en zondag (en incidenteel door de week ’s avonds) gebruikt zou worden.

Sinds enige tijd blijkt het gebruik van het parkeerterrein daar echter niet toe te beperkt te blijven.
Wij constateren dat er sinds het begin van deze maand  structureel op werkdagen gedurende enkele uren in de middag en vroege avond auto’s op het parkeerterrein geparkeerd staan.
Omdat het steeds dezelfde auto’s zijn, vermoeden wij dat het gaat om auto’s van medewerkers van de sportverenigingen die hun thuisbasis in het Diemerpark hebben. Zij hebben ongetwijfeld vergunningen om in verband met laden en lossen van goederen van en naar de clubgebouwen in het park te rijden, maar niet om er structureel te parkeren.

Wij verzoeken u om hier op korte termijn handhavende maatregelen tegen te nemen.

Met vriendelijke groet,
bestuur van vereniging Vrienden van het Diemerpark

Verslag schouw 08-11-2016

Op 8 november 2016 was er een overleg/schouw in het Diemerpark over het beheer van het Diemerpark. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de gemeente, uitvoerders van het beheer en Vrienden van het Diemerpark (VvhD).

Van te voren hadden we een paar aandachtspunten op papier gezet, hetgeen ‘de schouw’ op een praktische manier deed verlopen.
Het overleg verliep in een goede sfeer.
Er zijn de volgende zaken besproken en besloten:

Toegang Diemerpark via de Diemerzeedijk

De toegang tot het Diemerpark via de Diemerzeedijk wordt alleen gemarkeerd door rood-witte paaltjes, die zijn bedoeld om het autoverkeer tegen te houden. De paaltjes zijn uitneembaar. Heel regelmatig zijn er paaltjes verwijderd om auto’s door te laten voor beheerders, leveranciers e.d.. Het valt op dat de paaltjes vaak niet worden terug geplaatst, waardoor niet zelden auto’s het park inrijden om bijvoorbeeld naar het sportterrein te gaan. Ook worden de paaltjes soms kapot gereden.
De markering van deze voetgangers- en fietsingang van het park voldoet niet, zeker niet in verkeerstechnische zin. Het lastige is dat dit niet onder het parkbeheer valt maar onder de verkeersdienst: de afdeling Grijs of MORA. VvhD en de afdeling parkbeheer zullen van deze situatie melding maken met een aantal mogelijke oplossingen of verbeteringen:
– asfalt ter plekke rood maken, waardoor het duidelijk is dat het een toegang voor fietsers is,
– een opvallende markering aanbrengen waardoor het duidelijk is dat men het Diemerpark betreedt,
– eventueel een veerooster aanbrengen als extra markering
– een verzinkbare paal aanbrengen, zoals bij de Oeverzeggestraat (eigenlijk is dat sowieso nodig gezien het aantal keren dat de paaltjes verwijderd moeten worden).

De IJsvogelwanden: oost, wortelkluiten en Akkerswade

De vraag is om wat begroeiing te laten staan bij de IJsvogelwanden oost en bij de wortelkluiten. Afgesproken wordt om de begroeiing  pas in september te maaien. Bij de oostelijke wand worden ook nog wat Robiniatakken neergelegd.
Bij de Akkerswade zou het goed zijn om het  riet voor de ijsvogelwand weg te halen in februari. Dat zal worden gedaan. Vrijwilligers van de VvhD en de Vogelwerkgroep zullen tijdens hun controles in voorjaar/zomer het teruggegroeide riet weghalen.

De dam bij de greppel in het oude tracé Jan Beijerpad

Vorig jaar is een stuk van het Jan Beijerpad verlegd. Dat is het voet/fietspad langs de hockeyvelden en het clubgebouw van de hockeyvereniging. Onlangs is de dam met duiker in een greppel in het oude tracé van het pad verwijderd. Bij die werkzaamheden bleken er kabels en leidingen in de grond te zitten. Daarom moest er een smalle dam in de greppel aanwezig blijven. Er is een boomstam op gelegd om fietsers, enz. tegen te houden. Het dreigt toch nog een looproute naar de hockeyvelden te worden. Er zullen Robiniatakken neergelegd worden. De oevers zijn ingezaaid, waardoor de vegetatie in de toekomst de plek voor een deel zal overwoekeren. In de richting van de sportvelden zullen enkele struiken geplant worden, waardoor het zicht op en de doorloop naar de sportvelden verminderd zal worden.

Struiken rond de vennen

De plek bij de vennen wordt bekeken. Om het nestelen van de Blauwborsten zo min mogelijk te laten verstoren door honden wordt afgesproken om bij de oevers op enkele plekken takkenrillen aan te brengen. Wel moet rekening gehouden worden dat het beheer kan blijven plaatsvinden. Aan de overzijde kunnen misschien nog enkele struiken worden geplant.

Vlindertuin

Er is de wens geuit om een Vlindertuin te maken. Er is inmiddels op verschillende plekken een mengsel ingezaaid dat aantrekkelijk is voor vlinders. Ook wordt geconstateerd dat vlinderstruiken inmiddels in het park spontaan opslaan. Het lijkt er op dat deze struiken hier gedijen. Dan is een vlindertuin niet meer nodig. Men houdt het in de gaten.

Minder toegankelijk maken van de paddenpoelen

Bij de paddenpoelen is regelmatig sprake van overlast door mensen en honden. Het is een gewilde doorsteek en verblijfsplek. Dat is eigenlijk niet de bedoeling van de paddenpoelen. De boomstammen bij de toegang onder aan de dijk hebben er voor gezorgd dat motoren, crossfietsen e.d. er niet makkelijk meer door kunnen. Dat probleem is dus praktisch verholpen. Het is nagenoeg onmogelijk om betreding van de plek ten westen van de zandwal te vermijden. Daarom wordt besloten dat de westelijke paddenpoel min of meer wordt ‘opgegeven’ voor natuurdoeleinden en te gedogen dat het een soort natuurspeelplek wordt. De grondwal tussen de paddenpoelen wordt opgehoogd met vrijkomende grond uit andere werkzaamheden. De omgeving van de paddenpoelen achter de wal kan dan extra rustig zijn.
In het bos, net voorbij de speelplek, is een soort dam van takken over de sloot opgeworpen. Het is zichtbaar dat mensen via de dam van takken verder in de bosstrook doordringen. Dat geeft verstoring. Voorgesteld wordt om de dam van takken te verwijderen en de oever van de sloot steiler af te werken met een klein kraantje. Ook zal de sloot verder worden uitgediept, waardoor er water in blijft staan.

Verruiging van de Batterij

161110-batterij-in-de-herfstDe Batterij vormt een bijzondere biotoop. VvhD vraagt of er iets gedaan wordt om verruiging tegen te gaan (opslag van wilgen, els, enz.), die ten koste gaat van het rietveld, dat belangrijke is voor o.a. rietvogels. Er wordt geantwoord dat de Batterij een eigen (vaak hoger) waterpeil heeft t.o.v. het IJmeer. Het bestaat uit twee compartimenten aan beide zijden van de brug. De compartimenten zijn met elkaar verbonden door een sifon die onder de brug is aangelegd. Een overloop zorgt ervoor dat het water in de Batterij bij een te hoog waterpeil in het IJmeer kan wegstromen. Het water is ook van een betere kwaliteit omdat het gebied door regenwater gevoed wordt. Het water staat vaak zo hoog dat opslag van wilg en andere struiken niet plaats vindt. Wanneer er toch enkele struiken opslaan worden die verwijderd.

Tot slot

We hadden nog willen overleggen over het maken van kasten voor torenvalken, slechtvalken en vleermuizen, maar daar komen we een volgende keer op terug.