Toelichting op de petitie ‘Stop de plastificering van het Diemerpark’

De vereniging ‘Vrienden van het Diemerpark’ (VvhD) voelt zich genoodzaakt om de petitie ‘Stop de plastificering van het Diemerpark’ te organiseren. Als één van deelnemers aan het door het bestuur van stadsdeel Amsterdam-Oost georganiseerde CONSENT-overleg over het sportterrein in het Diemerpark geven we hieronder een toelichting waarom wij dit besluit genomen hebben.

Het realiseren van sportvoorzieningen op IJburg door de gemeente

Het besluit om een zestal sportvelden in het Diemerpark aan te leggen, is van meet af aan omstreden geweest. Het besluit voor de vestiging van een hockeyvereniging en een voetbalvereniging in het Diemerpark met elk drie velden, is genomen omdat door de economische crisis de ontwikkeling van IJburg vertraagd werd en de geplande ruimte voor de sportvelden elders op IJburg niet beschikbaar kwam.
Het bestemmingsplan dat in 2013 werd vastgesteld en nu van toepassing (vigerend) is, geeft maximaal 6 sportvelden en 42 parkeerplaatsen aan. In 2014 is een definitief inrichtingsplan vastgesteld. Afgesproken was dat eventueel extra sportvoorzieningen voor IJburg later elders op IJburg een plek zouden krijgen en dat, als dat nodig zou zijn, er sportvoorzieningen voor de 1e fase IJburg in de 2e fase (Centrumeiland, Strandeiland en Buiteneiland) opgenomen zouden worden.
In de afgelopen jaren is gebleken dat de bereikbaarheid van het sportterrein in het Diemerpark en de parkeergelegenheid voor bezoekers een probleem vormen. Ook de verlichting en de ruimtelijke inpassing zijn verre van ideaal. In feite was dat allemaal redelijk makkelijk te voorzien geweest en kan de ontwikkeling van een ‘Sportpark IJburg’ in het Diemerpark beschouwd worden als een planologische blunder.

Een korte uitleg over het CONSENT-overleg

In 2017 heeft het bestuur van stadsdeel Oost het CONSENT-overleg Diemerpark opgestart. Doel daarvan was, om gezamenlijk met vertegenwoordigers van enkele belangengroepen zoals de sportverenigingen, stichting Natuurlijk IJburg en Vrienden van het Diemerpark, tot een overeenkomst te komen over een toekomstige en duurzame ontwikkeling van het Diemerpark. Dat heeft in december 2017 de zogenoemde CONSENT-overeenkomst opgeleverd.
Als vereniging die zich inzet voor behoud en versterking van de natuur in het Diemerpark, zijn we tegen verdere uitbreiding van sportvelden in het natuurpark Diemerpark. Desondanks zijn we, vanwege de door de sportverenigingen gemelde wachtlijsten en om betrokken te kunnen blijven bij de uitwerking van de plannen, akkoord gegaan met een beperkte uitbreiding van het sportterrein. Daarbij stelden we wel enkele voorwaarden. Er zou elders voorzien moeten worden in zoveel mogelijk sportvelden en er zouden maatregelen moeten worden genomen om de impact van de sportvelden op de natuur en op de omgeving te minimaliseren. Het sportterrein zou gecamoufleerd moeten worden met grondwallen en beplanting en de problematische verkeerssituatie zou opgelost moeten worden. De natuur zou elders in het park (bijvoorbeeld in de ARK-zone) versterkt moeten worden.
Wij spraken ons expliciet uit tegen een uitbreiding van het sportterrein met vier extra sportvelden.

Wat is er vervolgens gebeurd?

In november 2018 stelde de gemeenteraad de begroting voor 2019 vast. Daarin werd, vanwege de wachtlijsten van de sportverenigingen en nieuwe woningen in de 2e fase van IJburg en het Zeeburgereiland, een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld voor de aanleg van vier extra sportvelden in het Diemerpark.
In het daaropvolgende Strategisch Huisvestingsplan Sport 2020-2023, dat gaat over de plannen voor sportaccommodaties in Amsterdam, staat dat er in het Diemerpark vier extra kunstgras sportvelden zullen worden aangelegd. Over voorwaarden zoals beschreven in het consentadvies, werd niets gezegd. Tevens bleek dat in de plannen voor IJburg 2e fase (Centrumeiland, Strandeiland, Buiteneiland) en het Zeeburgereiland (Sportheldenbuurt en de Sluisbuurt) te weinig sportvelden waren opgenomen, laat staan dat er was voorzien in enige compensatie voor het tekort in de 1e fase.
In feite werd daarmee de ‘CONSENT-overeenkomst’ door de gemeente opgeblazen.

Petitie

Om dat ten goede te keren heeft de vereniging Vrienden van het Diemerpark gemeend met een duidelijk signaal te moeten komen in de vorm van een petitie tegen een ongebreidelde uitbreiding van het aantal sportvelden in het Diemerpark.
Het is voor ons onacceptabel dat, in plaats van een voorzien tekort aan sportvelden in de 1e fase IJburg in de 2e fase te compenseren, er in de 2e fase en het Zeeburgereiland een tekort wordt gecreëerd, dat dan in het Diemerpark opgeheven zou moeten worden.
Bovendien is, om de door de sportverenigingen gerapporteerde wachtlijsten op te heffen, aanleg van vier velden niet nodig.

We hopen dat dit ‘groene’ college van B&W op een realistische manier in de sportvoorzieningen voor IJburg en Zeeburgereiland gaat voorzien, rekening houdend met de bereikbaarheid, het voorkomen van overlast en redelijke condities voor het functioneren van sportverenigingen, zonder de natuur en het groen daarvoor op een gemakzuchtige manier te laten opdraaien.

Met het ondertekenen van de petitie ondersteun je ons in de strijd voor een beter, natuurlijker Diemerpark en een beweeglijker, sportiever IJburg.
De petitie ondertekenen kan hier.

Voor meer informatie verwijzen we naar de door ons ingediende zienswijze op het Strategisch Huisvestingsplan Sport 2020-2023, die via onze website is te raadplegen.

Advertenties

BUITENEILAND: CADEAU AAN DE STAD?

IJburg breidt uit. Binnenkort zullen de palen voor de eerste huizen op het Centrumeiland de grond in gaan.
Terwijl die ontwikkeling doorgaat, wordt er namens de gemeentebestuurders gewerkt aan plannen voor de laatste twee IJburgeilanden: het Strandeiland en het Buiteneiland.
De inrichting daarvan kan gevolgen hebben voor het Diemerpark.

“Een cadeau aan de stad”. Zo typeerde het vorige college van B&W het Buiteneiland. Door op het Strandeiland meer woningen te bouwen dan oorspronkelijk de bedoeling was – 8.000 in plaats van 5.000 woningen -, zou het Buiteneiland gevrijwaard kunnen blijven van woningbouw. Daardoor zou daar ruimte komen voor allerlei voorzieningen die voor de hele stad aantrekkelijk zouden zijn: “een cadeau aan de stad”.

Wat zouden die leuke voorzieningen kunnen zijn?
Daarover was afgelopen vrijdag 22-06 een overleg tussen stedenbouwkundigen en enkele maatschappelijke organisaties waaronder onze vereniging, en IJburgbewoners.
Allerlei plannen kwamen op tafel: kunst, horeca, sport, “een soort Zandvoort”, festivalterrein, enzovoort. Het zouden hoe-dan-ook voorzieningen moeten zijn met een bijzondere kwaliteit, zodat mensen uit de hele stad verleid zouden worden om naar IJburg te komen.

Gelukkig waren er ook mensen die inzagen dat het onzin is om te spreken over een “cadeau aan de stad”. Want waar blijven de voorzieningen voor de bewoners van IJburg zelf, waaronder die van het dichtbebouwde Strandeiland?
Wij vroegen met name aandacht voor sportvelden.
In het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, PvdA en SP staat dat sportvoorzieningen “met de groei van de stad mee ontwikkeld zouden moeten worden”. Daarbij zou de “sportnorm” als uitgangspunt dienen. De “sportnorm” geeft het aantal m2 sportvoorziening per woning weer.
In de plannen voor het Strandeiland wordt daar in de verste verte niet aan voldaan.
Het is bizar om te constateren dat de gemeente, d.w.z. de vorige bestuurscommissie Oost, speculeerde over uitbreiding van sportvelden in het Diemerpark, terwijl nu blijkt dat daar op het Buiteneiland (ongeveer 45 ha. groot) ruimte voor is.

VERSLAG BEWONERSBIJEENKOMST ‘TOEKOMST VAN HET DIEMERPARK’ (13-11-2017)

161110 Batterij in de herfstHet stadsdeelbestuur krijgt regelmatig verzoeken van allerlei organisaties en personen om iets te veranderen in het Diemerpark. Het gaat dan bijvoorbeeld om betere uitlaatplaatsen voor honden, aanleg van een mountainbikeparkoers, ‘paardenpaden’ of uitbreiding van sportvelden. En er komen ook dikwijls klachten binnen over bijvoorbeeld de (verkeers)veiligheid bij de sportvelden of de Nesciobrug.
Een en ander was voor de bestuurscommissie aanleiding om een project te starten dat zou moeten leiden tot een advies aan het college van B&W.
In verband hiermee was er maandag 13-11 een bewonersbijeenkomst onder de titel ‘Toekomst van het Diemerpark’. Het stadsdeelbestuur wilde weten wat er leeft er bij bewoners aan ‘dromen over het Diemerpark’. Hoe zou het park er over vijf jaar of langer uit moeten zien? Wat zou er in het park wel en niet mogen gebeuren?

Algemeen

Iedereen, inclusief ouders van voetballende en hockeyende kinderen, was enthousiast over het ruige en stille karakter van het park, het gevoel van  r u i m t e  en de hoge natuurwaarden. Dit zouden behouden moeten blijven en versterkt moeten worden. Het Diemerpark is geen traditioneel “stadspark”.

Hieronder volgt een puntsgewijze opsomming van wat er zoal gezegd werd.

 • Het park moet een functie hebben van centrale ontmoetingsplaats voor IJburg waar verschillende activiteiten mogelijk zijn.
 • Je moet het park groter zien, als een geheel vanaf Muiden tot de Amsterdamse brug.

Voetbal- en hockeyvelden

Als belangrijkste knelpunt werd genoemd: de voetbal- en hockeyvelden. Daarover werden de volgende opmerkingen gemaakt:

 • Het in het Diemerpark aanleggen van een groot Sportpark, is een planologische blunder. De ontwikkeling van een woonwijk (zoals IJburg 1e fase, Zeeburgereiland, Sluisbuurt, IJburg 2e fase) zou vergezeld moeten gaan met de aanleg van voldoende en goed bereikbare sportvelden. Daarin schiet de gemeente te kort.
  Sportvelden zouden niet aangelegd moeten worden in parken, maar op bedrijventerreinen. Die zijn immers voor auto’s goed bereikbaar en daar zouden parkeerplaatsen dubbel gebruikt kunnen worden (doordeweeks door de bedrijven en in het weekend door sporters). Nu lijkt het erop dat de sportvelden in de kwetsbare natuur van het Diemerpark gedumpt worden omdat daar ruimte is en de grond “gratis”.
 • IJburgse kinderen moeten kunnen voetballen en hockeyen, daar leren ze voor het leven belangrijke dingen. Er zijn echter grote nadelen verbonden aan de ligging van de sportvelden in het park, met name vanwege de daardoor aanwezige lichtvervuiling, geluids- en parkeeroverlast.
 • Omdat de voetbal- en hockeyverenigingen in het Diemerpark kampen met wachtlijsten (voetbal ongeveer 400 kinderen) en hockeyen (ongeveer 600 kinderen) en je kinderen de kans moet geven om te kunnen voetballen of hockeyen, zouden de sportvelden uitgebreid kunnen worden. Volgens de sportverenigingen is het overgrote deel (> 95%) van de (kandidaat-)leden woonachtig op IJburg.

Korte- en lange termijn

 • Eigenlijk zouden er in dit natuurpark helemaal geen sportvelden moeten liggen.
 • Een kleine uitbreiding van het aantal sportvelden op dit moment is nadrukkelijk een oplossing voor de korte termijn.
  Op lange termijn is er geen toekomst in het park voor twee sportverenigingen. Minstens één van de verenigingen zou moeten verhuizen naar een andere plek op IJburg, bijvoorbeeld een ‘voorzieningeneiland’, waar dan ook voorzieningen komen als een zwembad, kinderboerderij, etc..
  Zonder dure maatregelen, die bovendien het milieu schaden en de parkbeleving negatief beïnvloeden, zullen de sportvelden per auto altijd slecht bereikbaar blijven en niet optimaal gebruikt kunnen worden.
 • Uitbreiding van de sportvelden zal onvermijdelijk de vraag oproepen naar meer parkeerplaatsen. Dat probleem zou dus eigenlijk eerst opgelost moeten worden.

Parkeren

 • Het parkeerprobleem moet niet opgelost worden door in het park (nog meer) natuur op te offeren aan parkeerplaatsen. Méér parkeerplaatsen in het park aanleggen zal nog méér auto’s aantrekken en daardoor leiden tot nog méér behoefte aan parkeerplaatsen. Bovendien is de brug tussen de Oeverzeggestraat en het park te smal voor intensief autoverkeer.
 • De parkeergarage onder het winkelcentrum raakt vol en is geen optie meer voor de bezoekers.
 • Parkeren in de Oeverzeggestraat is een slecht idee.
 • Parkeren kan ook bij de ARK-zone.
 • De ‘autostroom’ zou beter gereguleerd kunnen worden, bijvoorbeeld door het verkeer aan de ene kant het park in, en aan de andere kant het park weer uit te laten rijden.
 • Er zou een kiss-and-ride plek gecreëerd moeten worden, waardoor auto’s niet meer in het park hoeven te parkeren.
 • Op het Dick Hilleniuspad is het (vooral op zaterdag) een chaos met foutgeparkeerde auto’s op het fietspad. Zorg voor handhaving bij het parkeren; sta niet toe dat auto’s in de berm van het Dick Hilleniuspad staan en neem maatregelen tegen (te) hardrijdende auto’s.

Andere wensen m.b.t. het voetbal- en hockeygebied

Andere wensen/suggesties die aan de orde kwamen in verband met de sport waren:

 • Het felle licht van de sportvelden is zeer storend, daar moet wat aan gedaan worden, bijvoorbeeld door ‘kappen’ om de lampen te doen waardoor het licht niet naar alle kanten uitstraalt. Laat de lampen zo weinig mogelijk en niet langer dan noodzakelijk branden. Maak gebruik van LED lampen die na het omzetten van een schakelaar, direct aan of uit zijn, in tegenstelling tot traditionele lampen die soms een uur of langer aanblijven terwijl dat niet nodig is, maar alleen omdat het tijd kost voor ze branden of gedoofd zijn.
 • Het sportterrein moet beter aan het zicht worden onttrokken; pak de sportvelden op zo natuurvriendelijk mogelijke wijze in, met grondwallen, bomen en struiken.
 • Sta niet toe dat er bij feestjes harde muziek wordt geproduceerd.
 • Kan er niet één gebouw komen voor beide sportverenigingen samen?
 • Moeten alle velden van kunstgras zijn?

Andere wensen/suggesties

Hieronder volgt een lijstje van wensen die niet direct met de sportvelden te maken hebben.

 • Zorg voor betere uitlaatplekken voor honden, de uitloopstroken die er nu liggen, langs het Dick Hilleniuspad en het waterkeringpad, voldoen niet; denk bijvoorbeeld aan de hoogvlakte recht voor de ingang van de Diemerparklaan (veel mensen laten hier hun hond al los lopen); handhaaf strenger als honden loslopen op kwetsbare natuurplekken;
 • Maak van de ecologische verbindingszone tussen de Diemerzeedijk en het Amsterdam-Rijnkanaal (de ARK-zone) een echt stilte- en rustgebied door ze ontoegankelijk te maken voor mensen en zeker voor honden;
 • Richt ergens een ‘stilte-/gedenkplek’ in, waar bijvoorbeeld as van overledenen uitgestrooid kan worden;
 • De fietsroutes moeten veiliger, ook betere verlichting (al dan niet ‘slim’); de fietsroute richting Muiden het park uit, moet beter.
 • Maak een extra fietsbrug over het kanaal midden in het park.
 • Verbied het gebruik van drones in het park, het is gevaarlijk en verstoort de rust van wandelaars en vogels.
 • Plaats speeltoestellen voor kinderen, bijvoorbeeld in de buurt van het strandje.
 • Kijk of er ergens een horecagelegenheid kan komen; bijvoorbeeld bij het strandje, alleen in de zomer.

De input van de bewoners wordt verder besproken in de ‘CONSENTGROEP’ die op 22-11 weer bij elkaar komt.
In december 2017 of januari 2018 wil het stadsdeelbestuur op eigen initiatief een advies over het park uitbrengen aan het college van B&W.

 

Gebiedsplan 2018: Bescherm het dierenleven in het Diemerpark

Ieder jaar maakt de gemeente voor 22 gebieden in Amsterdam zogenaamde ‘Gebiedsplannen’. Het stadsdeelbestuur nodigt bewoners en organisaties uit om daaraan mee te schrijven of daarop te reageren.

Wij zouden graag zien dat de biodiversiteit in het Diemerpark zo dicht mogelijk in de buurt komt van het peil van vóór de komst van IJburg, toen het “Diemerpark” weliswaar een sterk verontreinigd, maar aan natuurwaarden zeer rijk, gebied langs de Diemerzeedijk was. We zouden bijvoorbeeld graag zien dat er   weer roofvogels gingen broeden.
Daarom hebben we voor het Gebiedsplan 2018 voor IJburg en Zeeburgereiland het volgende projectvoorstel ingediend.
U kunt uitvoering van dit voorstel ondersteunen via de site Hallo IJburg. (http://bit.ly/2gSl5i4).

Bescherm het dierenleven in het Diemerpark

 

Veel mensen genieten van de natuur, de vogels en de andere dieren in het Diemerpark. Om dat zo te houden zijn stilte- en rustplekken voor dieren onontbeerlijk. Tussen de Diemerzeedijk en het Amsterdam-Rijnkanaal In het Diemerpark ligt een belangrijk stilte- en rustgebied. Dit is de zogenaamde ARK-zone. Hoewel dat eigenlijk voor mensen en honden ontoegankelijk zou moeten zijn, vinden er dikwijls menselijke activiteiten plaats. Bordjes met de aanduiding “verboden voor honden” worden niet gezien of genegeerd.

Daarom vragen wij om aanvullende maatregelen om mensen en honden uit de ARK-zone te weren. Dit kan bijvoorbeeld door het breder en dieper maken van waterpartijen, dichte en speciale beplanting (zoals prikstruiken), afrasteringen, en/of wildroosters. Het zou meer een moeras, een ontoegankelijk natuurterrein moeten worden. Dit zal voor sommige mensen en honden een beetje ‘inschikken’ betekenen, maar daardoor kan iedereen wel blijven genieten van de natuur.

Verslag vogelwandeling 29 april 2017

< foto via IJburgTV

Na de kille en natte dagen van de afgelopen week, genoten we zaterdag tijdens onze vogelwandeling van een aangenaam lentezonnetje.
De groep bestond uit elf deelnemers en twee begeleiders: Leen Pauwels en Annelies de Kleyn.

Al snel na de start maakten we kennis met het geluid van de vele grasmussen, tjiftjaffen en fitissen, die zich af en toe in een boomtop mooi lieten zien. Bij een vennetje luisterden we uitgebreid naar de betoverende zang van een nachtegaal. Langs de Diemerzeedijk hoorden we volop zwartkoppen en winterkoningen, en geregeld ook een merel, groenling, kleine karekiet, koolmees en vink. Een zanglijster zong even een paar strofen van zijn gevarieerde lied en een andere verzamelde in het gras voedsel voor zijn jongen.

Op de vennetjes en plassen zwommen wilde eenden en grauwe ganzen met hun jongen, meerkoeten, krakeenden en kuifeenden.

Bij Akkerswade zagen we ijsvogels hun nestholte invliegen met voedsel voor hun jongen. Bij het uitvliegen doken ze telkens een paar keer het water in om het vuil uit het nest van hun veren te spoelen. Eentje ging een tijd rustig op de stok voor de broedwand zitten, zodat we zijn schitterende kleuren goed door te telescoop konden bekijken.

Iets verderop, bij het grote rietveld, hoorden we rietzangers en zagen we ze baltsvluchten maken.

Op de terugweg, bij brug naar het Kleine Rieteiland, namen we een kijkje bij een futenkolonie, waar een aantal futen op hun nest zat te broeden. Andere futen, die eromheen zwommen, waren behoorlijk luidruchtig: we hoorden voortdurend hun opgewonden gegrom. Eén paartje gaf een baltsritueel ten beste. Aan de andere kant van de brug was een paar knobbelzwanen bezig een nest te bouwen.

Heel even hoorden we ook de koekoek, die net uit het zuiden is teruggekomen, en boven het water zagen we een paar gierzwaluwen foerageren.

Bij de steiger zaten aalscholvers: drie volwassen exemplaren in broedkleed en een juveniel.

Verderop was een spreeuw in het gras op zoek naar wormen; hij vloog ermee over het water naar IJburg toe, waar veel spreeuwen broeden in de nestgaten die speciaal voor hen in de gevels van huizen gemaakt zijn.

Zo kwamen we terug bij het startpunt van de wandeling, waar we na afloop nog even geïnterviewd werden door IJburg TV (link).

Voor wie dit jaar niet in de gelegenheid was mee te lopen: volgend jaar komt er opnieuw een vogelwandeling!

 

< Zanglijster zoekt naar wormen voor zijn jongen

Wob-verzoek + bezwaar vergunning 13-04-2017

Aan:     de gemeenteraad van Amsterdam
Betreft: Wob-verzoek om inzage in vergunning(en) t.b.v. activiteiten in het Diemerpark op 13-04-2017 + bezwaar tegen deze vergunning(en)

Amsterdam, 27 april 2017

Geachte heer of mevrouw,

Hierbij dienen wij een verzoek in om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Het gaat om een vergunning (of vergunningen) die verleend zou zijn aan een filmploeg voor het rijden en parkeren van auto’s en het plaatsen van objecten, etc. in verband met opnamen voor een reclamefilm in het Diemerpark, op 13-04-2017.
Tevens tekenen wij bezwaar aan tegen het verstrekken van deze vergunning(en).
Hieronder lichten wij dit toe.

Het Diemerpark

Het Diemerpark (de voormalige Diemerzeedijk) is een gebied dat jarenlang is gebruikt voor vuilstort en vuilverbranding, ondanks dat het gebied de bestemming had van natuurgebied. Daardoor is ernstige verontreiniging van de bodem ontstaan. Inmiddels is de bodem gesaneerd door de voormalige vuilstort te isoleren, te beheersen en te controleren. Om het gebied met een totale omtrek van 5 kilometer zijn schermwanden geplaatst tot een diepte van circa 20 meter en er is een leeflaag van circa 1 meter neergelegd waarop vervolgens het Diemerpark is aangelegd. [1]
Om te voorkomen dat de afdeklaag van de sanering beschadigd wordt en omdat de natuur in het Diemerpark bijzonder en kwetsbaar is, gelden er strikte beperkingen voor het gebruik van het park. Zo mag er niet zonder vergunning gegraven worden, mag er alleen gezwommen worden bij het strandje, is vissen en barbecueën niet toegestaan, en zou alleen geparkeerd mogen worden op het parkeerterrein bij de sportvelden als er op het sportterrein ‘officiële’ voetbal- en/of hockeycompetitiewedstrijden zijn. [2] Omdat de afdeklaag beschadigd kan worden als voertuigen met een te hoog gewicht in het Diemerpark worden toegelaten en daarbij over de deklaag rijden, geldt er een aslastbeperking van 7,5 ton. Via de Oeverzeggestraat mogen bovendien geen auto’s langer dan 8 meter het park in rijden. [3]

Vergunningsverplichte activiteiten op 13-04-2017

Het karakter van het Diemerpark brengt met zich mee dat het wenselijk is autoverkeer in het park zo beperkt mogelijk te houden. [4]  Op donderdag 13-04-2017 was er niettemin druk autoverkeer in het park. Naar schatting reden en parkeerden er zo’n 15 tot 20, soms zware, auto’s, niet alleen op de voet-/fietspaden en op het parkeerterrein, maar ook op de kruidenlaag (in het groen).
Ook was gedurende enige tijd het Jan Beijerpad en de kruising met het Han Rensenbrinkpad ‘bezet’ door personen die er filmopnamen maakten en personen in politie-uniformen. Er was ook ‘echte’ politie aanwezig in de vorm van tenminste één politieagente. Volgens een woordvoerder van de filmploeg vonden deze activiteiten plaats in verband met opnamen voor een reclamefilm voor Spartamet-fietsen. De gemeente zou de daarvoor benodigde vergunningen afgegeven hebben.

Vragen aan bestuurscommissie Oost werden niet beantwoord

Omdat de hiervóór genoemde activiteiten op tal van punten afwijken van hetgeen toegestaan is in het Diemerpark en overlast bezorgen en/of gevaarlijke situaties opleveren aan ‘gewone’ parkbezoekers en fietsers, stuurden wij op 12 en 13 april j.l. mails aan de voorzitter van de bestuurscommissie Oost, de heer I. Manuel, met vragen over de afgegeven vergunning(en) (zie bijlage). Omdat wij hierop tot nu toe geen reactie ontvingen, hebben wij besloten ons tot u te wenden.

Verzoek + bezwaar

 • Hierbij verzoeken wij u in het kader van de Wob om inzage in de door de gemeente afgegeven vergunning(en) voor de activiteiten t.b.v. filmopnamen op 13 april 2017 in het Diemerpark.
 • Hoewel wij de exacte inhoud van de vergunning(en) niet kennen, tekenen wij daar bezwaar tegen aan, om te voorkomen dat de termijn waarin daartegen bezwaar gemaakt kon worden, wordt overschreden.

Wij vertrouwen er op dat de door ons verstrekte informatie u voldoende duidelijkheid biedt omtrent de door ons gevraagde en bestreden vergunning(en).
Uiteraard zijn wij altijd bereid om, mocht daaraan behoefte bestaan, meer inlichtingen te verschaffen.

Wij danken u bij voorbaat.
Met vriendelijke groet,
het bestuur van vereniging Vrienden van het Diemerpark

[1] bron: Toelichting bestemmingsplan IJburg 1e fase, vastgesteld op 25-06-2013, pag. 55
[2] bron: https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/parken/huisregels-parken/#Diemerpark en Verkeersbesluit ‘Sportpark IJburg (Oeverzeggestraat en Dick Hilleniuspad)’, Staatscourant nr. 42530, 24-11-2015
[3] bron: Verkeersbesluit ‘Diemerpark: Aslastbeperking tot 7,5 ton’, Staatscourant nr. 13385, 11-03-2016 en Verkeersbesluit ‘Oeverzeggestraat (ged.) en Dick Hilleniuspad: Lengtebeperking tot 8 meter’, Staatscourant 13384, 11-03-2016
[4] bron: Toelichting bestemmingsplan IJburg 1e fase, pag. 25 en beleidsnotitie ‘Parkeer- en verkeersregime Sportpark IJburg’, gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost, 28-10-2014

Verzoek om een structurele oplossing voor parkeerellende in het Diemerpark

Amsterdam, 1 april 2017

Geachte leden van de bestuurscommissie Oost,

Hierbij dienen wij een aanvraag in om structurele handhaving in de zin van artikel 1:3 lid 3 Awb.

Het is vandaag, 01-04-2017, net zoals de meeste zaterdagen, weer een puinhoop op en rond het parkeerterrein in het Diemerpark. (link: http://bit.ly/2nGPkrK).
Het komt regelmatig voor dat daar ruim 70 auto’s geparkeerd staan, terwijl er 42 parkeervakken zijn.
In tegenstelling tot de afspraken, maken ook veel IJburgers van het parkeerterrein gebruik.
Wij vragen regelmatig (via MORA-formulieren) om handhaving. In de regel komen er dan na enige tijd mensen van ‘Handhaving’. Maar zodra deze weg zijn, komen er weer nieuwe automobilisten fout parkeren.

Wij vragen om een structurele oplossing.
Er zou bijvoorbeeld vaker gehandhaafd moeten worden, zonder dat wij daar iedere keer expliciet om vragen.
Een andere mogelijkheid is om de verzinkbare paal in de Oeverzeggestraat omhoog te laten gaan als het parkeerterrein vol is, om te verhinderen dat dan nog meer auto’s naar het parkeerterrein rijden.
Uiteraard zal er dan ook in/voor de Oeverzeggestraat iets geregeld moeten worden om het autoverkeer naar de parkeergarage bij het winkelcentrum te sturen.

Uw reactie zien wij tegemoet,
bestuur ver. Vrienden van het Diemerpark