Zienswijze Ontwerp Windvisie en MER Windvisie Amsterdam

Aan het college van B en W van Amsterdam

Dat er gekeken wordt naar andere dan de traditionele energiebronnen lijkt ons verstandig.
Daarnaast moet er veel meer aandacht gegeven worden aan energiebesparende maatregelen.

Dat een locatie langs het Amsterdam-Rijnkanaal in beeld is als locatie voor de plaatsing van windmolens, vinden wij logisch.
Er zijn echter zwaarwegende argumenten om in het Diemerpark geen windmolens te plaatsen.

– Het Diemerpark is onderdeel van de Hoofdgroenstructuur. Op pag. 17 van De windvisie ontwerp wordt gesteld dat windmolens daar in principe niet inpasbaar zijn.
Het park vervult een belangrijke functie voor met name recreatie en natuurbeleving van inwoners van IJburg en Diemen.
Wij verwachten dat deze functie met name door geluidshinder ernstig in gevaar komt als daar windmolens komen.
De kwalificatie ‘kansrijk’ als het gaat om het aspect ‘geluid‘ vinden wij niet terecht.

-žDe zogenaamde ‘ARK-zone’ in het Diemerpark is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en ecologische verbindingszone. De MER levert alleen op het natuurwaardeaspect ‘vleermuizen’ de kwalificatie ‘voorlopig minder kansrijk’ op.
Ons dunkt dat dit een onderschatting inhoudt van het belang van het Diemerpark voor bijvoorbeeld broedvogels. Uit inventarisering blijkt dat zich in het Diemerpark een indrukwekkende populatie broedvogels bevindt.

– In het Diemerpark staan al een aantal hoogspanningsmasten die het beeld van het park sterk bepalen. Als daar ook nog windmolens bij komen zou dit het park in plaats van een natuurgebied, ongeveer de uitstraling van een industriegebied geven.

– Het Diemerpark is voor het grootste deel een overdekte, gesaneerde, vuilstortplaats.
Als windmolens in het Diemerpark niet in de ‘ARK-zone’ geplaatst zouden worden, kan deze situatie constructionele problemen geven met op zijn minst grote financiële gevolgen.

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.