Zienswijze ontwerp bestemmingsplan IJburg 1e fase

Aan: Dagelijks Bestuur stadsdeel Amsterdam Oost
Postbus 94801
1090 GV Amsterdam

Betreft: zienswijze ontwerpbestemmingsplan IJburg 1e fase

Amsterdam, 11 december 2012

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Hierbij dienen wij een zienswijze in over het ontwerpbestemmingsplan IJburg 1e fase (hierna aan te duiden als “plan”) dat tot 14-12-2012 ter inzage ligt/heeft gelegen.
Onze zienswijze heeft betrekking op het Diemerpark.

IMG_8604 Zicht op IJburg klein
Beeld uit het Diemerpark

Even voorstellen…

Eind juni 2011 werd een plan van het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost gepubliceerd om het aantal sportvelden in het Diemerpark uit te breiden en daar 80 – 100 autoparkeerplaatsen bij aan te leggen.
Naar aanleiding daarvan hebben enkele bewoners van IJburg zich verenigd in de Werkgroep Hou Diemerpark Groen en op 12-09-2011 aan de leden van het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost en die van de commissie Wonen en Grote Projecten een nota aangeboden (‘Hou het Diemerpark Groen’) waarin zij uiting gaven aan grote bezorgdheid over die plannen.
Op 03-11-2011 is de werkgroep omgezet in een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

De vereniging Hou Diemerpark Groen heeft ten doel:
a. het in stand houden en waar mogelijk uitbreiden van het groene karakter van het Diemerpark;
b. het weren van gemotoriseerd verkeer uit het Diemerpark en het behartigen van en opkomen voor de belangen van niet-gemotoriseerde weggebruikers in het Diemerpark en de toegangswegen tot het Diemerpark; en
c. het beschermen van flora en fauna in het Diemerpark.

Kort samengevat kunnen we zeggen dat zoals Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) namens de overheid de rust en veiligheid in de onderkant van het Diemerpark bewaakt, Hou Diemerpark Groen namens parkgebruikers de rust en veiligheid aan de bovenkant bewaakt.

Het Diemerpark (functie, beleving)

De sanering van het Diemerzeedijkgebied ter hoogte van wat nu het Diemerpark heet, was voorwaarde voor de ontwikkeling van IJburg.
Het Diemerpark maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Hoofdgroenstructuur van de gemeente Amsterdam. De ARK-zone in het Diemerpark maakt deel uit van een ecologische verbindingszone.
Voorafgaand aan de ingreep in een EHS-gebied of ecologische verbindingszone moet worden vastgesteld of de ingreep leidt tot een negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden.
Onder wezenlijke kenmerken en waarden worden verstaan:
de bij het gebied behorende natuurdoelen en natuurkwaliteit;
geomorfologische en aardkundige waarden en processen;
de waterhuishouding;
de kwaliteit van bodem, water en lucht;
rust, stilte, donkerte en openheid;
de landschapsstructuur;
de belevingswaarde;
de recreatieve mogelijkheden in het gebied.”
(bron: Externe werking op EHS gebieden, Rijkswaterstaat, 15-10-2010)

Wat verwachten en vinden mensen in het Diemerpark?

Op de vraag op onze eerste ledenvergadering wat mensen verwachten van het Diemerpark kwam een diversiteit van antwoorden.
– “buiten-zijn in schone lucht”
– “de stad ontvluchten”
– “ontspannen fietsen, wandelen, joggen, skaten, …”
– “veilige plek voor kinderen om te spelen”
– “anderen ontmoeten”
– “genieten, rust, natuur beleven”
– “lekker met je hond ravotten”
– “een wat andere aanblik dan al dat beton en asfalt”
– “voor iedereen vrij toegankelijk, zonder een cent te moeten betalen”
Samengevat komt het erop neer dat mensen het park bezoeken om zich te ontspannen, drukte te ontvluchten en natuur te beleven.
In de 9 jaar dat het Diemerpark bestaat heeft het zich ruimschoots bewezen als hét groengebied voor inwoners van IJburg.

Het Diemerpark in het huidige- en ontwerp bestemmingsplan

In het vigerende bestemmingsplan uit 2000 (art.8 Park (Rp)) staat: “De gronden, op de kaart bestemd voor Park, zijn aangewezen voor park, met inbegrip van daarbij behorende fiets- en voetpaden, railverkeer, niet-doorgaande rijwegen, water, waterpartijen en waterbouwkundige constructies, alsmede voor sportvelden met bijbehorende bouwwerken.”
In het nieuwe plan staat niets over niet-doorgaande rijwegen. Waarom niet?
Op blad 4A/6 van de bij het plan behorende kaart is alleen de grootte van het met ‘sport-1’ aangegeven gebied vermeld (2000 m2).
Hoe groot is het Diemerpark (wij lezen in documenten verschillende getallen)?
Hoe groot is de ARK-zone?
Hoe groot is het recreatiestrandje? Waarom is het recreatiestrandje in het Diemerpark niet aangegeven op een kaart?

Plannen voor autoparkeerplaatsen in het Diemerpark

Het Dick Hilleniuspad zelf en een gebied tussen het waterzuiveringsgebouw en het Dick Hilleniuspad staat aangeduid als ‘verkeer-1’( blad 4A/6). Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt dat er op het Dick Hilleniuspad (doorgaand) autoverkeer komt. Alle andere paden in het Diemerpark zijn aangeduid als ‘groen-3’. Op blad 4A/6 staan zowel in de driehoek Dick Hilleniuspad / Han Rensenbrinkpad / sportvelden als naast het waterzuiveringsgebouw gebieden aangeduid als ‘wro-zone-ontheffingsgebied 7’. Op het kaartje hieronder zijn deze gebieden aangeduid met ‘1a’ en ‘4a’.

Mogelijke locaties van parkeerplaatsen in het park 2(bron: bijlage 4 Sportpark Diemerpark – parkeren en ontsluiting – pag. 14)

De mogelijkheid wordt opengehouden om op deze gebieden maximaal 117 autoparkeerplekken aan te leggen (pag. 85).
Via een onnavolgbare berekening in bijlage 4 Sportpark Diemerpark – parkeren en ontsluiting komt men in eerste instantie uit op een behoefte aan 42 autoparkeerplaatsen.
Zonder onderbouwing vanuit enige norm of berekening worden daar nog 20 autoparkeerplaatsen aan toegevoegd. Dat zou resulteren in een totale behoefte van 62 autoparkeerplaatsen (waarvan 4 geschikt voor mindervaliden).
Wij hebben vraagtekens bij de manier waarop die getallen zijn vastgesteld.
Het ontwerp bestemmingsplan laat dus de mogelijkheid open dat er in het Diemerpark auto’s gaan rijden en er autoparkeerplaatsen aangelegd worden.
Daar hebben wij ernstige bezwaren tegen.

Waarom autoparkeerplaatsen in het Diemerpark?

Wij hebben in het ontwerp bestemmingsplan en de bijlagen gezocht naar de motivatie om autoparkeerplaatsen in het Diemerpark aan te willen leggen. We hebben maar weinig kunnen vinden. Voor welk probleem zou de aanleg van autoparkeerplaatsen in het Diemerpark een oplossing zijn?
In het plan wordt feitelijk alleen gezegd dat een sportfaciliteit “behoort voorzien te zijn van parkeervoorzieningen voor bezoekers” (pag. 26/27 van de Toelichting).
Dit vinden wij een erg magere motivatie voor de aanleg van autoparkeerplaatsen, die in geen verhouding staat tot belangen van het overgrote deel van de gebruikers van het Diemerpark.
Een competitievoetballer of -hockeyer zal hoogstens 1 of 2 keer per jaar een uitwedstrijd spelen in het Diemerpark. Kan hij/zij dan niet een stukje lopen tussen een parkeerplaats buiten het park en het sportveld?
Als een sportfaciliteit voorzien behoort te zijn van autoparkeervoorzieningen, hoe zit het dan met openbaar vervoer voorzieningen? De afstand tussen de sportfaciliteiten en de huidige autoparkeervoorzieningen is nagenoeg gelijk aan de afstand tussen de sportfaciliteiten en de dichtst bij gelegen tram- en bushalte. Als openbaar vervoergebruikers zo’n stukje kunnen lopen, waarom kunnen automobilisten dat dan niet?

Gevolgen van autoparkeerplaatsen in het Diemerpark

Het gebied is in de Structuurvisie Amsterdam 2040 (hierna aan te duiden als “Structuurvisie”) getypeerd alsgroentype’ruigtegebied/struinnatuur’.
Inrichting en werkzaamheden zullen daarmee rekening moeten houden.” (Startnotitie Diemerpark fase 2, vastgesteld door de stadsdeelraad op 31-01-2012).
Dat gebeurt niet als er in het Diemerpark autoparkeerplaatsen worden aangelegd.
Het groentype ‘sportpark‘ en de locaties ‘wro-zone-ontheffingsgebied 7’ liggen in het groentype ‘ruigtegebied/struinnatuur’.
Dit heeft als consequentie dat auto’s dóór het groentype ‘ruigtegebied/struinnatuur’ moeten rijden om de parkeerplaatsen te kunnen bereiken.

Diemerpark in Structuurvisie Amsterdam 2040 met cirkel sportpark
(bron: Structuurvisie Amsterdam 2040 – blz. 243)

Autoverkeer in het Diemerpark is voor andere parkgebruikers uitermate storend

Eén van de grote aantrekkelijkheden om te verblijven in het Diemerpark is de afwezigheid van auto’s en autoverkeer. Er is nu ruime gelegenheid om daar veilig in een mooie openbare ruimte te recreëren. En de lucht is er, door de afwezigheid van auto’s, schoon.
Door het introduceren van autoverkeer in het park wordt het daar onveilig en onaangenaam. Autoverkeer is uitermate storend voor voetgangers, fietsers, spelende kinderen en volwassen recreanten, voor natuurliefhebbers, sporters en liefhebbers van stilte en rust. Het zorgt voor gevaar voor aanrijdingen, geluidshinder en vieze lucht. Wij missen in het plan aandacht hiervoor.

Autoverkeer in het Diemerpark is strijdig met de belofte van een autoluwe wijk

Naar aanleiding van het referendum dat op 19-03-1997 is gehouden over de komst van IJburg werden “afspraken gemaakt om bij de bouw van IJburg nadrukkelijk rekening te houden met de gevolgen voor de natuur in en rond het IJmeer.“(pag. 10).
Door de gemeente Amsterdam werd beloofd om van IJburg een autoluwe wijk te maken.
Het beschikbaar stellen van nieuwe autoparkeerplaatsen is juist bij uitstek een uitnodiging om met de auto naar IJburg te komen.
Dit leidt tot meer autoverkeer naar, in en rond IJburg.

Belangen van fietsers onderbelicht

De ontsluiting van IJburg voor fietsers van en naar de rest van Amsterdam is door de afstand en het ontbreken van een ‘fietsbuis’ in de Piet Heintunnel, weinig ‘robuust’. De mogelijkheid tot het meenemen van fietsen in de tram is beperkt tot buiten de spitsuren. Daar is in het bestemmingsplan geen aandacht voor.

Hoofdnet Fiets

Door het Diemerpark lopen twee fietsroutes, die beiden belangrijke ‘dragers’ zijn van het ‘Hoofdnet Fiets’. Dit zijn het Dick Hilleniuspad en de Diemerzeedijk.
De routes kruisen elkaar aan de voet van de Nesciobrug, en vormen doorgaande verbindingen van IJburg naar de rest van Amsterdam (m.u.v. Noord), Diemen en Muiden.

Diemerpark ingangenBelangrijkste fietsroutes in het Diemerpark.
De pijltjes geven de 5 ingangen van het park aan.

In het Beleidskader Hoofdnetten dat door de gemeenteraad op 11 mei 2005 is vastgesteld, staat dat wegen die tot het Hoofdnet Fiets behoren ‘snel, comfortabel, verkeersveilig en sociaal veilig’ dienen te zijn. In de Structuurvisieworden de volgende uitgangspunten voor het Hoofdnet Fiets genoemd:
– Het stimuleren van het dagelijks fietsgebruik.
– Het direct en indirect garanderen van de bereikbaarheid van stad en stadsdelen.
– Het garanderen van de bereikbaarheid van stedelijke bestemmingen.
– Op delen van het Hoofdnet Fiets vraagt het toenemend gebruik om bredere paden en meer comfort. De groei van het fietsgebruik, in combinatie met steeds grotere fietsen en de opkomst van de bakfiets, neemt de ruimtebehoefte voor stallingplaatsen op straat en in gebouwen sterk toe. (…)  Er moet voldoende ruimte worden gereserveerd bij transformaties en herinrichtingsplannen. Hiertoe dienen voorwaarden te worden opgenomen in bestemmingsplannen.” (pag. 254)
In het nu voorliggende ontwerp bestemmingsplan lezen wij niets over de manier waarop met deze uitgangspunten rekening is gehouden.

In bijlage 4 Sportpark Diemerpark – parkeren en ontsluiting worden de Diemerzeedijk en de Oeverzeggestraat genoemd als mogelijke autoroutes naar de parkeerplaatsen in het Diemerpark. In beide gevallen zou er autoverkeer geïntroduceerd worden op het Dick Hilleniuspad.

Dick Hilleniuspad

Het thans autovrije Dick Hilleniuspad is voor veel fietsende bewoners van het Haveneiland en het Grote Rieteiland en fietsende schoolkinderen de hoofdroute tussen IJburg en de Nesciobrug. Het is het enige pad in het Diemerpark waar verlichting is.
Juist op dit pad zou, volgens het plan, autoverkeer mogen plaatsvinden. Het comfort en de (sociale) veiligheid voor de fietser wordt dan sterk ingeperkt.
Dit is strijdig met de uitgangspunten van het Hoofdnet Fiets in de Structuurvisie.
De robuustheid van de ontsluiting van IJburg voor fietsers zou nog verder onder druk komen te staan.
Op het Dick Hilleniuspad lopen gezinnen met al dan niet spelende kinderen, ouden-van-dagen, blinden en honden. Hun (gevoel van) veiligheid neemt af als daar auto’s gaan rijden.

Diemerzeedijk

Zeker het stuk Diemerzeedijk tussen de brug naar Steigereiland Zuid (de J.O. Vailliantlaan) en het Diemerpark is niet alléén een recreatieve fietsroute, in tegenstelling tot wat in bijlage 4 Sportpark Diemerpark – parkeren en ontsluiting (pag. 12) staat.
Het fietsverkeer op met name het stuk tussen de brug naar Steigereiland en de Nesciobrug is bij tijd en wijle intensief. Het is dé fietsverbinding tussen het Steigereiland en de Nesciobrug. Het heeft daarmee voor bewoners van het Steigereiland dezelfde functie als het Dick Hilleniuspad voor bewoners van het Grote Rieteiland en het Haveneiland.
In de huidige situatie is er al sprake van de combinatie van het autoverkeer op de Diemerzeedijk met het fietsverkeer. De toename door het sportpark is dermate gering dat dit niet tot een veiligheidsknelpunt zal leiden.” (Sportpark Diemerpark – parkeren en ontsluiting – pag. 13)
Wij zetten vraagtekens bij deze uitspraak.
In bijlage 8 Sportpark Diemerpark – akoestisch onderzoek worden getallen genoemd over het autoverkeer en de verwachte toename daarvan bij ontsluiting via de Diemerzeedijk:
huidige situatie: 246 motorvoertuigen overdag.
nieuwe situatie: 426 motorvoertuigen overdag.
Dat is een stijging van maar liefst 73%. Dit is beslist geen “geringe toename“.
Hoe is het geschatte aantal extra motorvoertuigen vastgesteld? Met hoeveel autoparkeerplaatsen is rekening gehouden?
Op de Diemerzeedijk wordt het voor fietsers, inclusief schoolkinderen en kinderen op weg naar sportwedstrijden in het Diemerpark, gevaarlijker en minder comfortabel als daar auto’s van en naar het Diemerpark zouden gaan rijden.

Oeverzeggestraat

Een knelpunt bij ontsluiting van de autoparkeerplaatsen via de Oeverzeggestraat, is de brug tussen de Oeverzeggestraat en het Dick Hilleniuspad in het Diemerpark.
Het is niet mogelijk dat er op die brug tegelijkertijd zowel (bak)fietsen als auto’s in twee richtingen rijden.
Onderstaande foto toont deze brug met verkeersborden die er hebben gestaan toen er in verband met werkzaamheden aan de Diemerzeedijk tijdelijk bestemmingsautoverkeer van de IJburglaan naar de Diemerzeedijk werd toegestaan (van september 2010 tot mei 2011). Het onderste verkeerbord geeft aan dat bestuurders uit tegengestelde richting, verkeer dat van deze richting nadert, voor moet laten gaan.
Foto brug Batterij

(bron: Natuurtoets parkeervoorziening Diemerpark, Bureau Waardenburg bv)

De aanwezigheid van dit bord geeft een illustratie van de te verwachten verkeerssituaties als hier structureel autoverkeer wordt toegelaten: autofiles in de Oeverzeggestraat en in het Diemerpark.

Autoparkeerplaatsen in het Diemerpark is strijdig met natuurwetgeving

In het Diemerpark komen kwetsbare en beschermde diersoorten voor.
De aanwezigheid en gebruik van kunstgrasvelden, sportveldverlichting, autoparkeerplaatsen, sportclubgebouwen, kleinschalige evenementen en evenementen die vallen onder de wet Besluit omgevingsrecht (Bor) hebben daar invloed op.
In bijlage 13 Actualisatie natuurtoets Sportpark Diemerpark wordt gerapporteerd over een toetsing van deze activiteiten op beschermde soorten planten en dieren (Flora- en faunawet), beschermde natuurgebieden, Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Hoofdgroenstructuur.
Het is niet duidelijk in hoeverre de invloed van de clubgebouwen en de evenementen is onderzocht.
In de natuurtoets is voorts onvoldoende rekening gehouden met de cumulatieve effecten van de diverse mogelijke activiteiten in het Diemerpark.

Natuurbeschermingswet: Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer

Het plangebied ligt in de nabijheid van Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer (pag. 68).
In bijlage 13 Actualisatie natuurtoets Sportpark Diemerpark staat dat effecten van uitbreiding van de sportvelden in het Diemerpark en de bijbehorende verlichting en parkeervoorzieningen op Natura 2000-gebied Markermeer en IJmeer uitgesloten worden.
Als onderbouwing van deze uitspraak wordt verwezen naar de afstand tussen het Diemerpark en het Natura 2000-gebied, de ligging van IJburg tussen het park en het Natura 2000-gebied en de aanwezigheid van de rijksautowegen A1 en A10.
Wij hebben hier grote vraagtekens bij.
Op (pag. 43) van het plan staat: “Nieuwe steigers worden via een algemene afwijkingsbevoegdheid mogelijk gemaakt mits door middel van een natuurtoets is aangetoond dat de natuurwaarden van het nabijgelegen Natura 2000 gebied niet onevenredig worden aangetast.”
Hier wordt dus de mogelijkheid opengehouden dat de natuurwaarden van het Natura 2000-gebied worden aangetast door de aanleg van steigers.
Waarom zou wat voor steigers geldt, niet van toepassing zijn op de voorzieningen in het Diemerpark?
Eerder dit jaar is een beroep van Vogelbescherming Nederland tegen het inrichtingsplan voor de Veluwerandmeren van de provincie Flevoland door de Raad van State gegrond verklaard. Vogelbescherming voorzag dat sommige maatregelen zeer negatief voor kleine zwanen en andere vogelsoorten in de nabijheid van Natura 2000 gebied konden uitpakken.
Wat voor het Veluwerandmeer geldt, is ook van toepassing op het Diemerpark.
In het Diemerpark en de directe omgeving van het Diemerpark komen veel dezelfde dieren voor (m.n. vogelsoorten) als in zowel het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer als de ARK-zone.  Derhalve maakt het Diemerpark ecologisch gezien wel degelijk deel uit van het Natura 2000-gebied Markermeer en IJmeer en valt het daarmee onder de zogenoemde ‘schaduwwerking’ of ‘externe werking’ volgens Natura 2000.
Dit houdt in dat zowel de wezenlijke kenmerken en waarden als het oppervlak niet aangetast mogen worden als er een redelijk alternatief is. Ook behoren de cumulatieve effecten te worden onderzocht.
De introductie van structureel autoverkeer in het Diemerpark is een ernstige aantasting van een wezenlijk kenmerk van het Diemerpark. En een goed alternatief is beschikbaar.

Ecologische Hoofdstructuur, Ecologische verbindingszone

Over de ARK-zone in het Diemerpark loopt de ecologische verbindingszone Gooi-Waterland (evz).
In bijlage 13 Actualisatie natuurtoets Sportpark Diemerpark worden als ‘doelsoorten’ voor de evz genoemd de ringslang, de waterspitsmuis en de meervleermuis.
Hadden de otter en de noordse woelmuis hier niet bij betrokken moeten worden?
Het noordelijk deel van de ARK-zone langs het Diemerpark vormt een knelpunt binnen de evz dat door autoverkeer verder onder druk zal komen te staan.
In de ARK-zone komen vogelsoorten voor die als bedreigde soort staan op de Rode Lijst van broedvogels, maar die niet genoemd worden in bijlage 13 Actualisatie natuurtoets Sportpark Diemerpark. Voorbeelden zijn de slobeend en de wintertaling. De slobeend resideert van najaar tot voorjaar niet alleen in de ARK-zone, maar ook aan de andere zijde van het park, in het watergebied tussen Diemerpark en Haveneiland. Voor de wintertaling geldt waarschijnlijk hetzelfde. Ook komt de ijsvogel voor in Diemerpark en omgeving. De ijsvogel is sinds 2004 van de Rode Lijst afgehaald maar staat nog altijd onder druk. Waarom zijn in de toetsing niet de effecten van de plannen op alle vogels op de Rode Lijst betrokken?
Autoparkeerplaatsen / autoverkeer, kunstgrasvelden, sportveldverlichting en sportclubgebouwen zijn onverenigbaar met de doelstellingen van de Ecologische Hoofdstructuur. Als deze toch aangelegd worden en er dus aantasting plaatsvindt, dan kan dit alleen met effectieve compensatie in zowel oppervlakte als kwaliteit (er moet meer terugkomen dan er weggaat).
Dat sportvelden gezien worden als een maatschappelijke ‘noodzaak’ en daarmee een reden van groot openbaar belang, begrijpen wij. Maar dat geldt niet voor de aanleg van nieuwe autoparkeerplaatsen waarvoor een goed alternatief is.

Hoofdgroenstructuur

Wij hebben moeite met de stelling dat het bestemmingsplan (dus inclusief autoparkeerplaatsen in het Diemerpark) in overeenstemming zou zijn met de Structuurvisie (pag. 37).
In het plan staat dat de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) constateert dat het plan inpasbaar is in de Hoofdgroenstructuur (pag. 95).
Wij zouden graag de betreffende rapportage van de TAC willen inzien.
Als ‘gebruik, gewenste beleving‘ van ‘Ruigtegebied/struinnatuur’ staat in de Structuurvisie: “Wild ogende gebieden die voor Amsterdam zeldzame planten en dieren bevatten en mogelijkheden bieden voor natuurbeleving vanaf de randen of vanaf ongebaande paden door het gebied.
Natuur- en landschapsgerichte recreatie, met een gevoel van afstand tot de stad.
Mogelijkheden voor ‘natuurvorsen’.
Hoewel kleinschalige voorzieningen nodig zijn, ligt de kwaliteit van de beleving in het ongeplande karakter: ontwerper en beheerder blijven achter de schermen.”
(blz. 245).
In de Structuurvisie wordt als ‘beleidsintentie‘ voor het groentype ‘Ruigtegebied/struinnatuur’genoemd: “Deze gebieden mogen niet opgevuld raken met andere functies of met andersoortige groenfuncties (volkstuinen, sportparken, parken e.d.). Intensieve recreatievormen en recreatie die niet primair op de natuur is gericht, zijn niet toegestaan.” (blz. 245).
Autoverkeer is geen ‘op de natuur- en landschap gerichte recreatie’ en past daarom niet in deze beleidsintentie.
Als ‘inpasbare voorzieningen‘ voor het groentype ‘Ruigtegebied/struinnatuur’gelden: “In entreezone informatieborden, banken, prullenbakken fietsenrekken, eventueel een klein infocentrum en beheerderonderkomen. In het achterland hoogstens onverharde of half verharde wandelpaden en op natuurbeleving gerichte voorzieningen als een vogeluitkijkhut inpasbaar.”
Een autoparkeerplaats is iets totaal anders dan een vogeluitkijkhut.
De Hoofdgroenstructuur “heeft betrekking op gebieden waar de functies groen en groene recreatie voorop staan. Woningbouw, werkgerelateerde functies, wegenaanleg of het vestigen van voorzieningen die verkeer aantrekken of die ten koste gaan van groen zijn niet in overeenstemming met de doelstellingen van de structuurvisie.” (ontwerp bestemmingsplan IJburg 1e fase, pag. 37)
Als er speciaal voor bezoekers van de sportvelden autoparkeerplaatsen aangelegd worden, houdt dat erkenning in dat de sportvelden voorzieningen zijn die verkeer aantrekken. Dit is niet in overeenstemming met de doelstellingen van de Structuurvisie.
Wij hebben geen bezwaar tegen de aanwezigheid van (zes) sportvelden in het Diemerpark, maar wel als daardoor auto’s in het park gaan rijden.

Strijdig met Nota parkeerbeleid stadsdeel Oost 2012

Het is beleid van de gemeente Amsterdam om het gebruik van de auto zoveel mogelijk te beperken ten gunste van milieuvriendelijker vervoermiddelen als de fiets en het openbaar vervoer en dat wordt ook (in woorden althans) uitgedragen door stadsdeel Oost.
In de Nota parkeerbeleid stadsdeel Oost 2012 die op 08-05-2012 door de stadsdeelraad Oost is vastgesteld, staat: “Door minder autobewegingen verbetert de bereikbaarheid én de leefbaarheid.” (pag. 1).
“Hoewel Oost bereikbaar moet blijven voor mensen die zijn aangewezen op de auto, zien wij Oost vooral als een stadsdeel waar wordt gefietst, gelopen en met het OV wordt gereisd; een koploper in alternatief vervoer. (pag. 2)
Om de doelstellingen ten aanzien van bereikbaarheid en luchtkwaliteit te behalen is het belangrijk om korte ritten binnen het stadsdeel te beperken.” (pag. 13)
In de plannen voor het Diemerpark lijken deze overwegingen totaal geen rol te spelen.
Minder autobewegingen” bereik je niet door nieuwe autoparkeerplaatsen te creëren.
De beschikbaarheid van autoparkeerplaatsen lokt autoverkeer uit. Autoparkeerplaatsen hebben een auto-aanzuigende werking.
Het stadsdeel zal slechts bijdragen aan investeringen in parkeervoorzieningen (al dan niet onder de grond) als daarmee de kwaliteit van de openbare ruimte in de breedste zin van het woord toeneemt en alle bewoners en bezoekers van Oost er profijt van hebben.” (pag. 2)
Het stadsdeel zou niet moeten bijdragen aan investering in parkeerplaatsen in het Diemerpark aangezien autoparkeerplaatsen in het Diemerpark funest zijn voor de ‘kwaliteit van de openbare ruimte’. Het aantal mensen dat er profijt van zal hebben staat in geen verhouding tot het aantal mensen dat er (over)last van zal ervaren.
Zijn het alleen maar mooie woorden die in de Nota parkeerbeleid zijn opgeschreven?

Het ‘hek van de dam’

In het plan staat: “Bij een keuze voor parkeren in het park (…) dienen maatregelen te worden genomen om de verstorende effecten van autoverkeer zo klein mogelijk te houden.” (pag. 69)
In bijlage 13 Actualisatie natuurtoets Sportpark Diemerpark staat wat die maatregelen inhouden:
De volgende maatregelen kunnen negatieve effecten van autoverkeer beperken:
–  Openstelling van de parkeervoorziening (en wellicht ook de ontsluitingsweg) alleen tijdens wedstrijden (voor bezoekende clubs).
–  Binnen Diemerpark op Dick Hilleniuspad beperkte snelheid toestaan (10 km/u vergelijkbaar met campingterreinen).
–  Openstelling ’s avonds strikt beperken, ’s nachts afsluiten voor gemotoriseerd verkeer.” (pag. 38)

1. Wij hebben er geen vertrouwen in dat de autoparkeerplaatsen alleen gebruikt zullen worden door bezoekende sportclubs. Binnen de kortste keren zullen ze ook ’s avonds bij trainingen en feesten in de sportclubgebouwen gebruikt worden.
2. Ook andere bezoekers van het Diemerpark zullen van de autoparkeerplaatsen gebruik willen maken. Welke argumenten denkt het stadsdeel te kunnen hanteren om alleen bezoekers van de sportclubs het privilege te geven om er gebruik van te maken?
Bij de schatting van het aantal autobewegingen dat gaat plaatsvinden is daar wellicht ook geen rekening mee gehouden.
3. Dat auto’s in het Diemerpark niet harder zullen rijden dan 10 km/u is volstrekt onrealistisch.
4. Als er eenmaal autoparkeerplaatsen in het Diemerpark aangelegd zijn, is de kans groot dat het er ‘nooit genoeg’ zullen zijn. In het plan staat weliswaar “Als er al een parkeerterrein komt in het park, dan is het streven om dat zo klein mogelijk te houden” maar dat biedt geen enkele garantie.
5. Als er eenmaal autoverkeer in het Diemerpark plaatsvindt, zal het (nog) lastiger zijn om scooters (met geel kenteken) uit het park te houden. Of is het de bedoeling dat het park behalve voor auto’s ook voor scooters wordt opengesteld?
Brommer op Nesciobrug

Alternatief voor autoparkeerplaatsen in het Diemerpark

“Waar mogelijk staan auto’s niet in de openbare ruimte.” (Nota parkeerbeleid stadsdeel Oost 2012, pag. 2). Voor bezoekers van de sportvelden is er een goed alternatief: de parkeergarage onder het winkelcentrum IJburg.

Gebruik parkeergarage IJburglaan: het beste op de korte termijn …

De huidige situatie, waarin automobilisten worden verwezen naar de parkeergarage onder het winkelcentrum is een goede aanzet tot de oplossing voor autoparkeren door sportveldgebruikers.
– De parkeergarage biedt ruim voldoende ruimte.
– De kwaliteit van het Diemerpark voor functies die niets met (competitie) voetbal en hockey te maken hebben blijft in stand.
– De kwaliteit van de belangrijke fietsverbindingen naar- en door het Diemerpark blijft in stand.
– De natuurwaarden in het Diemerpark worden niet aangetast.
– Er worden door het niet-aanleggen van nieuwe parkeervoorzieningen kosten bespaard.
– Dat sportveldgebruikers die met de auto komen of gebracht worden, een stukje moeten lopen heeft als voordeel dat het aanzet tot lichaamsbeweging. Dit is van belang voor de lichamelijke gezondheid. Kinderen die op andere dagen met de auto naar school of buitenschoolse activiteit gebracht worden, leren dat lopen erbij hoort.
– In de Structuurvisiestaat: “Bijkomend effect van een iets verder gelegen parkeerplaats is een bewustere afweging voor de te kiezen vervoersvorm, waarbij met name voor kortere ritten minder vaak voor de auto gekozen zal worden.” (pag. 39).
Dit klopt, getuige de volgende Tweet (07-10-2012):

Tweet fietsen in plaats van auto(hier staat: Gisteren is F7 #SVDiemen naar SVIJburg gefietst. Dat je niet heel bij parkeren kunt, trok veel ouders over de streep!)

ž- Het past goed in het streven van het stadsdeel om parkeergarages beter te benutten: “We willen zoveel mogelijk ruimte op straat maken voor verblijffuncties door het ondergronds of inpandig brengen van parkeerplaatsen en het beter benutten van bestaande parkeergarages.
Waar garagecapaciteit goed benut wordt, kunnen parkeerplaatsen uit de openbare ruimte verdwijnen.”
(Nota parkeerbeleid stadsdeel Oost 2012 – pag. 2)
“Het stimuleren van dubbelgebruik van inpandige parkeervoorzieningen kan een substantiële bijdrage leveren aan de kwaliteit van de openbare ruimte.” (Nota parkeerbeleid stadsdeel Oost 2012 – pag. 21)
– Voor kinderen kan het lopen tussen parkeergarage en sportvelden een bijzondere ervaring zijn. Het te lopen traject voert over de ‘Batterij’, een ‘overbrugd’ gebied tussen de Oeverzeggestraat en het Diemerpark. In de Structuurvisie, blz. 304, is dit aangegeven als een gebied met de “hoogste klasse natuurwaarde“. Als je daar in een auto rijdt is het veel minder vanzelfsprekend dat je die natuurwaarde ervaart, dan wanneer je loopt. Ook de vele konijnen die er in de regel te zien zijn, kunnen bijdragen aan verkleining van de afstand tussen kinderen en de natuur.
– Ondernemers zijn vóór het gebruik van de parkeergarage onder het winkelcentrum door sportveldgebruikers. De vraag “Vindt u het een goed idee om de bezoekers van de sportvelden in het Diemerpark hun auto te laten parkeren in de parkeergarage onder het winkelcentrum?” werd door 15 van de 20 ondernemers die wij in april 2012 die vraag stelden, beantwoord met “Ja” (zie https://diemerparkgroen.wordpress.com/2012/04/23/enquete-ondernemers-voor-gebruik-parkeergarage/).

… en op de lange termijn

žOp pag. 12 van bijlage 4 Sportpark Diemerpark – parkeren en ontsluiting staat onder punt 3.4 ‘Afweging en advies’ over  het gebruiken van de parkeergarage onder het winkelcentrum: “Op lange termijn zal door de groei van het winkelend publiek deze optie minder goed bruikbaar blijken te zijn”. Welke aanwijzingen zijn er dat het aantal mensen dat daar met de auto komt winkelen, zou toenemen en dat daardoor behoefte ontstaat aan significant meer parkeerplaatsen in de garage?
Op pag. 7 van bijlage 4 staat een flagrante feitelijke onjuistheid, namelijk dat de parkeergarage op zondagen gesloten zou zijn. De conclusie die op pag. 9 getrokken wordt dat de parkeergarage geen oplossing zou bieden “mochten de sportactiviteiten zich uitbreiden naar de zondag” is dan ook niet juist. Overigens zijn er op zondag dikwijls al competitiesportactiviteiten.
Automobilisten kunnen hun auto ook altijd nog parkeren op het transferium op het Zeeburgereiland en vandaar tramlijn 26 nemen.

Suggesties

ž- We zouden graag de bewegwijzering naar de parkeergarage duidelijker vormgegeven willen zien.
– De looproute tussen parkeergarage en sportvelden kan (nog) aantrekkelijker gemaakt worden. We verwijzen hiervoor naar https://diemerparkgroen.wordpress.com/stappen-tussen-parkeergarage-winkelcentrum-ijburg-en-sportvelden-in-het-diemerpark/

Na de handhavingbeeld uit de Oeverzeggestraat tijdens sportwedstrijd in het Diemerpark

ž- Omdat gebleken is dat veel automobilisten zich niets aantrekken van verkeersborden in de Oeverzeggestraat, zien wij graag een fysieke belemmering voor auto’s van Diemerparkbezoekers aan het begin van de Oeverzeggestraat.

Conclusie

If you plan cities for cars and traffic, you get cars and traffic. If you plan cities for people and spaces, you get people and spaces.” (Fred Kent)

In het plan is veel aandacht voor ‘behoeften’ van autorijdende sportveldgebruikers in het Diemerpark. De belangen van de andere parkgebruikers lijken daaraan ondergeschikt te zijn.
De (mogelijke) aanleg van autoparkeerplaatsen in het Diemerpark wordt niet gemotiveerd, is onmogelijk in verband met natuurwetgeving, is in strijd met doelstellingen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), is in strijd met allerhande beleidsvoornemens, is onnodig en is absoluut ongewenst. Het druist volstrekt in tegen de tijdgeest.
Zo er in het bestemmingsplan al iets over autoparkeerplaatsen in het Diemerpark gezegd moet worden, zou dat moeten zijn dat er in het Diemerpark, buiten de reeds aanwezige plaatsen bij het waterzuiveringsgebouw, géén autoparkeerplaatsen gerealiseerd mogen worden.
1. Het Dick Hilleniuspad is net zozeer een fiets-/wandelpad als de overige paden in het Diemerpark. De aanduiding ‘verkeer-1’ op blad 4A/6 dient vervangen te worden door ‘groen-3’.
2. Op hetzelfde blad dient de  aanduiding ‘wro-zone ontheffingsgebied 7’ vervangen te worden door ‘groen-3’.

Uw reactie zien wij tegemoet, met vriendelijke groet,
bestuur vereniging Hou Diemerpark Groen

Verslag tweede algemene ledenvergadering

Het was een gezellige tweede Algemene Ledenvergadering op 06-11-2012.
Er werd nuttige kennis met elkaar gedeeld, en ‘harten onder de riem gestoken’.
Voor iedereen was duidelijk: het Diemerpark is er voor mensen en dieren.
Autoverkeer is daar absoluut ongewenst!
Besloten is:
– om op een goed moment onze petitie voor een autovrij Diemerpark aan de voorzitter van de stadsdeelraad aan te bieden;
– om acties te ondernemen om meer inkomsten te verwerven door het aantal (betalende) leden te vergroten;
– het beroep af te wijzen dat twee personen hadden ingediend die het niet eens waren met de beslissing van het bestuur om hen te weigeren als lid van de vereniging, omdat zij de doelstellingen van de vereniging niet ondersteunen.
Schaduw
Helaas werden enkele van onze leden bij hun aankomst op de algemene vergadering geconfronteerd met intimidatiepogingen door de twee personen die als lid en donateur van de vereniging zijn geweigerd.
We vinden het heel jammer dat een ‘normale’ omgang met hen niet mogelijk is.
Het succes van Hou Diemerpark Groen maakt voor hen de druiven kennelijk wel erg zuur.