Analyse van het onderzoek over de ‘parkeerpilot’

Wij hebben het onderzoek dat door Arcadis is uitgevoerd naar de mogelijkheid om bezoekers van sportvelden in het Diemerpark gebruik te laten maken van de parkeergarage onder het winkelcentrum IJburg aan de IJburglaan grondig geanalyseerd.
Door Arcadis werden voor dit onderzoek vier criteria opgesteld, op basis waarvan vastgesteld kon worden of de ‘parkeerpilot’ geslaagd zou zijn:
1. “Niet méér auto’s parkeren op straat
2. “Meer bezetting van de parkeergarage
3. “Niet meer foutparkeerders
4. “Er is draagvlak en acceptatie onder bezoekers van het Diemerpark

Arcadis zegt dat de ‘parkeerpilot’ op de doelstellingen 1, 3 en 4 niet is geslaagd.
En in een “doorkijk naar de toekomstige situatie” zegt Arcadis dat op termijn de parkeergarage onvoldoende capaciteit zou hebben en daarom geen volwaardige parkeervoorziening zou zijn voor de bezoekers van de sportvelden in het Diemerpark.

Uit onze analyse van de onderzoeksgegevens blijkt echter dat Arcadis fundamentele onderzoeksfouten heeft gemaakt.
Zo zijn er bijvoorbeeld enkele zeer relevante verkeersborden door Arcadis niet opgemerkt, waardoor ten onrechte wordt geconcludeerd dat het foutparkeren door sportveldbezoekers toenam.
De conclusie van het onderzoek moet luiden dat de ‘parkeerpilot’ op doelstelling 1 t/m 3 wel is geslaagd en dat over doelstelling 4 geen uitspraak gedaan kan worden omdat de steekproef in de gehouden enquête daarvoor niet adekwaat was.
Ook tonen wij aan dat de parkeergarage in de toekomst wel degelijk een volwaardige parkeervoorziening is voor de bezoekers van de sportvelden in het Diemerpark.
Het is voor ons niet acceptabel als de stadsdeelraad Oost de conclusies van Arcadis over de ‘parkeerpilot’ zondermeer overneemt.

Hieronder volgt paragraaf 0 uit het 43 pagina’s tellende rapport waarin wij de conclusies van  Arcadis over de parkeerproef finaal onderuit halen.

0          Samenvatting en conclusie

Er blijkt een groot verschil te zijn tussen de beoordeling van Arcadis en die van onze vereniging over de ‘parkeerpilot’ die in het laatste kwartaal vorig jaar plaatsvond om bezoekers van de sportvelden in het Diemerpark gebruik te laten maken van de parkeergarage onder het winkelcentrum IJburg.
Arcadis concludeert dat op drie van de vier geformuleerde doelstellingen de ‘parkeerpilot’ niet is geslaagd. Wij vinden de ‘parkeerpilot’ daarentegen wél geslaagd.
Een analyse van het rapport en de achterliggende gegevens toont aan dat dit verschil vooral veroorzaakt wordt door een aantal fundamentele fouten in het onderzoek(srapport) van Arcadis.

Fundamentele fouten

Doelstelling van de ‘parkeerpilot’ was om vast te stellen of “stimuleren van het gebruik van de parkeergarage afdoende is om te voorzien in de behoefte van bezoekende verenigingen“.

 1. Om hierover een gefundeerde uitspraak te kunnen doen zou de situatie tijdens de experimentele metingen slechts op de variabele ‘stimuleren van het gebruik van de parkeergarage’ mogen verschillen van de nulmeting.
  De situatie verschilde echter tijdens de nulmeting op essentiële onderdelen van de experimentele metingen.
  ► Op de Diemerzeedijk werd ná de nulmeting een parkeerverbod ingesteld.
  Het instellen van dit parkeerverbod is niet door Arcadis opgemerkt. Daardoor kan de parkeerdruk en het aantal foutparkeerders tijdens de nulmeting in de ‘Buurt Diemerzeedijk’ niet eerlijk vergeleken worden met die tijdens de experimentele metingen.
  ► Ook in de Oeverzeggestraat werd pas ná de nulmeting een (voor de hele straat geldend) parkeerverbod ingesteld.
  Dit werd wél door Arcadis opgemerkt. Om tóch een vergelijking te kunnen maken tussen de nulmeting en de experimentele metingen haalt Arcadis een kunstgreep uit door het aantal parkeerplaatsen in de Oeverzeggestraat tijdens alle metingen op nul te zetten. Maar door te doen alsof de tijdens de nulmeting in de Oeverzeggestraat geparkeerde auto’s elders in de ‘Buurt Oeverzeggestraat’ ‘goed’ geparkeerd stonden, wordt een eerlijke vergelijking van het aantal foutparkeerders tijdens de verschillende metingen onmogelijk gemaakt.
 2. Arcadis heeft tijdens de nulmeting het zeer relevante verkeersbord C12 (verboden voor motorvoertuigen) halverwege de Oeverzeggestraat niet opgemerkt. Oók daardoor heeft Arcadis in de nulmeting een aantal ‘fout’ geparkeerde auto’s ten onrechte als ‘goed’ geparkeerd aangemerkt en is de vergelijking die Arcadis maakt over het aantal foutparkeerders tijdens de nulmeting met die tijdens de experimentele metingen niet correct.
 3. De constatering van Arcadis dat er op twee locaties (Vennepluimstraat en IJburglaan) een toename zou zijn van het aantal momenten met een te hoge parkeerbezettingsgraad is niet correct.

Gevolgen van de fouten voor de conclusies van het onderzoek

Arcadis concludeert dat op drie van de vier geformuleerde doelstellingen de ‘parkeerpilot’ niet is geslaagd. Hieronder staat kort samengevat achtereenvolgens de doelstelling, de conclusie van Arcadis en die van ons.

Doelstelling 1: “Niet méér auto’s parkeren op straat”

“Gedurende de onderzoeksmomenten wijkt de gemiddelde parkeerbezetting van alle openbare parkeerplaatsen in de onderzochte straten in fase 1 en 2 niet af van fase 0, tot een maximum van 90%.”

Conclusie van Arcadis:
Op basis van de resultaten van het onderzoek concluderen wij dat gemiddeld genomen geen sprake is van een toename van de parkeerbezetting van meer dan 10% tijdens de onderzochte onderzoeksmomenten.
In de Vennepluimstraat en in de IJburglaan is echter wel sprake van een parkeerbezetting van meer dan 90%. (…) Deze parkeerbezetting wordt in alle fases gemeten, echter in de fases 1 en 2 op meerdere onderzoeksmomenten, in tegenstelling tot fase 0 waar sprake is van een enkel onderzoeksmoment. Omdat sprake is van een toename van het aantal momenten dat de bezettingsgraad meer dan 90% bedraagt, is de pilot op basis van deze doelstelling niet geslaagd.”

Wij constateren:
–  De gemiddelde parkeerbezetting wijkt in fase 1 en 2 niet meer dan 10% af van die tijdens de nulmeting.
–  In tegenstelling tot wat Arcadis beweert, is op geen enkele locatie in het onderzoeksgebied sprake van een toename van het aantal momenten dat de bezettingsgraad meer dan 90% bedraagt.
–  De ‘parkeerpilot’ is op basis van doelstelling 1 wel geslaagd.

Doelstelling 2: “Meer bezetting van de parkeergarage”

“Er wordt er een toename van de parkeerbezetting van de parkeerplaatsen in de parkeergarage waargenomen gedurende de onderzoeksmomenten in fase 1 en 2 in vergelijking met fase 0, tot een maximum van 90%.”  (pag. 6 rapport Arcadis)

Conclusie van Arcadis:
“De toename van de parkeerbezetting in de parkeergarage bedraagt gemiddeld meer dan 10% gedurende de onderzoeksmomenten. Alleen in fase 1, tussen 14.00 uur en 16.00 uur, is sprake van een lagere toename. Omdat gedurende dit tijdstip zowel de markt was geopend als sportwedstrijden werden georganiseerd, concluderen wij dat gedurende dit tijdstip de parkeergarage onvoldoende wordt gebruikt door sporters. Omdat het gaat om een periode van slechts twee uur en sprake is van een toename van net iets minder dan 10% tijdens deze onderzoeksmomenten, trekken wij de conclusie dat op basis van deze doelstelling de parkeerpilot desondanks wel is geslaagd.”

Wij constateren:
–  De ‘parkeerpilot’ is op basis van doelstelling 2 inderdaad geslaagd.
–  Dat de parkeerbezetting van de parkeergarage in fase 1 en 2 minimaal 10% méér zou moeten zijn dan tijdens de nulmeting is geen zinnig criterium. Een ‘lage’ bezetting van de parkeergarage kan immers ook het gevolg zijn van bijvoorbeeld toevallig minder auto’s in het onderzoeksgebied.

Doelstelling 3: “Niet meer foutparkeerders”

“Het aantal foutparkeerders gedurende de onderzoeksmomenten in fase 1 en 2 blijft gelijk of is gedaald in vergelijking met fase 0.”

Conclusie van Arcadis:
In zowel de buurt Diemerzeedijk als Oeverzeggestraat is gedurende de onderzoeksmomenten sprake van een toename van het aantal foutparkeerders in fase 1 en 2 ten opzichte van fase 0.
Op de doelstelling foutparkeerders is de parkeerpilot daarom niet geslaagd.”

Wij constateren:
–  Omdat Arcadis het parkeerverbod op de Diemerzeedijk tijdens de fasen 1 en 2 niet heeft opgemerkt, kan er geen uitspraak gedaan kan worden over het aantal foutparkeerders in de ‘Buurt Diemerzeedijk’.
–  In de ‘Buurt Oeverzeggestraat’ is, in tegenstelling tot wat Arcadis beweert, het aantal foutparkeerders in fase 1 en 2 niet gestegen in vergelijking met de nulmeting.
–  Daarom is de ‘parkeerpilot’ op basis van doelstelling 3 wel geslaagd.

Doelstelling 4 “Er is draagvlak en acceptatie onder bezoekers van het Diemerpark”

Uit de enquête blijkt dat onder bezoekers van het Diemerpark draagvlak en acceptatie bestaat om gebruik te maken van de parkeergarage.”

Conclusie van Arcadis:
Omdat het draagvlak en de acceptatie om de parkeergarage te gebruiken als parkeervoorziening voor het sportpark ontbreekt, is de parkeerpilot op basis van de doelstelling resultaten van de enquête niet geslaagd.”

Wij constateren:
–   De enquête is alleen gehouden onder bezoekers van de sportvelden en niet onder alle soorten Diemerparkgebruikers, zoals recreatieve bezoekers, door het park rijdende recreatieve en woon-werk-fietsers, natuurliefhebbers, in het park sportende joggers, skaters, spelende kinderen, enzovoort.
–   Het is dus niet correct om uit de enquête te concluderen dat er bij bezoekers van het Diemerpark géén “draagvlak en acceptatie” bestaat voor het gebruiken van de parkeergarage.
–   Omdat veel gebruikers van het Diemerpark géén autoverkeer en parkeerplaatsen in het Diemerpark willen, is er wél degelijk draagvlak voor het gebruik van de parkeergarage door sportveldbezoekers.

De parkeergarage als “volwaardige parkeervoorziening” voor de toekomst

Conclusie van Arcadis:
“Op termijn heeft de parkeergarage IJburg onvoldoende capaciteit om te voldoen als parkeervoorziening voor het sportpark. Bij een toenemende populariteit van de parkeergarage kan dit tekort verder oplopen. De parkeervraag die niet in de parkeergarage opgevangen kan worden, zal zich verplaatsen naar de omliggende buurten. De parkeerbezetting en het aantal foutparkeerders zal toenemen wat zich vertaalt in toenemende overlast voor bewoners. Op termijn is de parkeergarage daarom geen volwaardige parkeervoorziening van het sportpark.”

Wij constateren:
–  Uitgaande van de behoefte aan 42 parkeerplaatsen voor de bezoekers van de sportvelden in de toekomst en maximaal 95% bezetting van de parkeergarage, zouden er volgens Arcadis in de meest ongunstige situatie slechts drie (!) parkeerplaatsen in de parkeergarage te kort zijn.
–  Het tekort aan de enkele parkeerplaats op het drukste moment in de parkeergarage, kan op straat zonder problemen opgevangen worden, zoals uit de cijfers van Arcadis zelf blijkt.
–  Omdat in de huidige situatie óók bewoners die elders in de garage een gereserveerde parkeerplaats hebben, hun auto in het openbare deel van de parkeergarage parkeren, kunnen er méér parkeerplaatsen in de parkeergarage beschikbaar gemaakt worden dan waar Arcadis van uitgaat.
–  De parkeergarage is dus wél een volwaardige parkeervoorziening voor de sportvelden in het Diemerpark.

Als u het héle rapport met onze analyse wilt zien, laat dat dan even weten via een mailtje naar:
vriendenvanhetdiemerpark@gmail.com