Vraag aan centrale stad over aanvraag TAC-advies van Stadsdeel Oost

Geachte leden van College en gemeenteraad,

De Partij voor de Dieren en de SP hebben op 20-02-2014 vragen gesteld aan het college van B&W over de door stadsdeel Oost voorgenomen uitbreiding van het sportpark in het Diemerpark.
Als vereniging die opkomt voor het groene karakter van het Diemerpark, zijn wij uiteraard zeer geïnteresseerd in de antwoorden op deze vragen.
Wij zouden er graag nog een vraag aan willen toevoegen.
Vorige week kwamen wij er achter dat bij de aanvraag van het advies door stadsdeel Oost onderstaand kaartje was gevoegd.Tekening in aanvraag TAC-adviesWij vragen uw aandacht voor de hoek die gevormd wordt door het Dick Hilleniuspad, het Han Rensenbrinkpad en de sportvelden.
Deze hoek vormt een belangrijk, sfeerbepalend element in de entree van het park.
Deze hoek behoorde in de TAC-adviesaanvraag nadrukkelijk niet tot het ‘zoekgebied’ voor voorzieningen ten behoeve van het sportpark.
In de afbeelding bij het Bestemmingsplan, zien wij dat bovenvermelde driehoek echter wel behoort tot het gebied waarin een parkeerterrein ten behoeve van het sportpark is mogelijk gemaakt.
Wij constateren dat op dit punt de afbeelding die het stadsdeel Oost aan de TAC heeft verstrekt, verschilt van de afbeelding die in het Bestemmingsplan IJburg 1e fase is opgenomen.
Wij hebben hier grote moeite mee.

De Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) heeft in het rapport ‘Advies parkeren sportpark Diemerpark’ (10-03-2011) een uitspraak gedaan over een uitgangspunt bij het ontwerp van het Diemerpark: “Gekozen is om het sportpark ‘los’ te houden van de hoofdingangen van het park; de Diemerzeedijk en de lange brug naar het Haveneiland. Op deze wijze wordt er voor gezorgd dat het sportterrein omzoomd wordt door de ‘bloemenweide’ en geen dominante inbreuk maakt op de algehele sfeer van het park. Dit is een zeer belangrijk uitgangspunt, ook voor de ecologische functie van het park.” (Advies parkeren sportpark Diemerpark, pag. 4)
Dit uitgangspunt is zichtbaar in heel veel kaartjes van het Diemerpark, bijvoorbeeld in de ‘Structuurvisie Amsterdam 2040’ en in het ‘Inrichtingsplan Diemerpark’ van 24-01-2002.
Tekening Plankaart DiemerparkIn de afbeelding bij het Bestemmingsplan zien wij dit “zeer belangrijke” uitgangspunt echter niet terug. De hoek is daar ingetekend als een mogelijke locatie voor een parkeerterrein voor auto’s. Hieronder is dit geïllustreerd.
Tekening bestemmingsplan sportterreinOnze vraag aan u is:
Bent u het met ons eens dat de afbeelding in het ‘Bestemmingsplan IJburg 1e fase’ wat betreft de hoek die gevormd wordt door het Dick Hilleniuspad, het Han Rensenbrinkpad en de sportvelden significant afwijkt van de afbeelding van het ‘zoekgebied’ in de aanvraag door stadsdeel Oost van het advies van de TAC?
Zo ja, bent u met ons van mening dat voor de bestemming van dit gebied zoals vastgesteld in het bestemmingsplan geen valide advies van de TAC bestaat?
Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,
bestuur ver. Vrienden van het Diemerpark