Vergadering commissie RO op 2 september 2015

Transcriptie
Hieronder staat de letterlijke weergave van wat er gezegd is in het onderdeel van de commissievergadering Ruimtelijke Ordening van 02-09-2015 waarin gesproken is over het Diemerpark.

(…)
Voorzitter: …en kom ik met u bij agendapunt 7, de opening van het inhoudelijke gedeelte en dus agendapunt 8: het inspreekhalfuur voor het publiek. Daar heb ik drie insprekers voor die zich gemeld hebben. En die zal ik op volgorde van binnenkomst verzoeken om hier plaats te nemen. U krijgt drie minuten de tijd en ik zal u na twee en een halve minuut waarschuwen.
En ik begin met de heer Lakerveld, die zal spreken over het bestemmingsplan sportterrein Diemerpark.
Dhr. Lakerveld: Geachte commissieleden. De wethouder heeft in uw vergadering van 27 mei en die van de gemeenteraad van 2 juli erkend dat In het besluitvormingsproces van het bestemmingsplan voor het Diemerpark essentiële fouten gemaakt zijn.
Op basis van verkeerde informatie van stadsdeel Oost heeft de TAC een positief advies afgegeven.Daardoor is het college van B&W en de gemeenteraad bij de besluitvorming buitenspel gezet.
Maar dat niet alleen. Ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is door de positieve advisering van de TAC op het verkeerde been gezet.
Ons beroep bij de Raad van State is daardoor ten onrechte ongegrond verklaard.
In onze recente mail aan u hebben wij uiting gegeven aan onze gevoelens hierover. [zie http://bit.ly/1EuIhIl – red.]
De wethouder heeft in de commissie gezegd dat als de informatie van het stadsdeel correct was geweest, dat niet geleid zou hebben tot een ander bestemmingsplan. Het zou immers hoe dan ook de bedoeling van de gemeenteraad zijn om in het Diemerpark sportvelden te realiseren.
Wij kregen de indruk dat, ondanks de gevolgde foutieve procedure, hij om die reden de vaststelling van het bestemmingsplan niet óver zou willen doen.
Dit vinden wij zeer onbevredigend.
De meerderheid van de gemeenteraad wilde ongetwijfeld sportvelden in het Diemerpark. Welnu, die velden liggen er nu en zij worden sinds afgelopen weekend, alle zes gebruikt.
Maar of de gemeenteraad ook een parkeerterrein in het park wilde, is een open vraag. De stadsdeelraad was daar met slechts een kleine meerderheid voor. Er bestaan enkele goede alternatieven. In tegenstelling tot de stadsdeelraad hadden argumenten voor een autovrij park de gemeenteraad mogelijk wèl kunnen overtuigen.
En of de gemeenteraad óók vindt dat er ruimte moet zijn voor een fysiotherapiepraktijk en Buitenschoolse Opvang in het Diemerpark, plus nog 300 m2 extra aan ruimte in de clubgebouwen, waarvan niemand weet wat daarvan de bedoeling is, is óók onduidelijk.
Dat alles kunnen we slechts weten als er daadwerkelijk een voorstel bij de gemeenteraad ligt.
Door de handelwijze van stadsdeel Oost zijn ons democratische rechtsmiddelen uit handen geslagen.
Het lijkt ons daarom redelijk en rechtvaardig om een nieuwe bestemmingsplanprocedure voor het sportterrein te starten en zolang die niet is afgerond geen nieuwe voorzieningen in het Diemerpark te realiseren. Dank u wel.
Voorzitter: Dank u wel. Ik kijk even rond of er leden van de commissie zijn die een vraag hebben voor u. Meneer Van Raan.
Dhr. Van Raan (PvdD): Voorzitter, ik heb over dit onderwerp iets voor de Rondvraag. Dus ik zal hem daarvoor bewaren.
Voorzitter: Het is onderhand goed gebruik dat we die in elkaar schuiven. Dus stelt u die vooral meteen.
Dhr. Van Raan: Dank u wel. Ik ben inderdaad wezen kijken. Er lagen zes voetbalvelden in de zinderende hitte te blakeren, van de zomer. De vraag is, inderdaad, de wethouder heeft toegegeven dat ‘ie fout is voorgelicht. Wij ook. En hij heeft ook extra tijd gevraagd om uit te zoeken wat er precies aan de hand is. De vraag is even: wanneer… heeft hij al zicht op wanneer hij komt met zijn bevindingen? En aan die bevindingen ook gekoppeld de procedure om een nieuw ontwerp bestemmingsplan in te zetten? En tweede, de volgende druk op het Diemerpark staat alweer voor de deur, dat is namelijk dat de Boerderij op het Rieteiland verplaatst moet worden. Kan de wethouder daar iets over zeggen, hoe het daarmee staat. Of de locatie, zoals die nu bekeken wordt… sorry… of één van de locaties die onderzocht wordt ook het Diemerpark is. Of dat nog überhaupt kán. Dat is ook tevens mijn Rondvraag.
Voorzitter: Dat had ik begrepen. De heer Van der Burg.
Dhr. Van der Burg: Ja voorzitter. Ik was heel blij met de bijdrage van de heer Lakerveld, want alhoewel wij het niet eens zijn over bepaalde ontwikkelingen in het Diemerpark, verwoordde hij het op één woord na, precies het proces zoals ik het ook verwoord zou hebben. En het ene woord, ik ben even precies kw… u zei op een gegeven moment zei u iets over het ‘niet zorgvuldige’ TAC-advies of iets in ieder geval vóór het TAC-advies…
Dhr. Lakerveld: Discutabel.
Dhr. Van der Burg: ‘Discutabel’, dat was het woord ja. Ja, want laat ik even voor de helderheiod stellen, en daarom was ik niet blij met het woordje ‘discutabel TAC-advies’. Volgens mij heeft namelijk de TAC, de adviescommissie, geen fout begaan. De adviescommissie heeft dit op… naar eer en geweten gedaan, op basis van informatie die niet klopte.
En ik weet dat u dát niet wilde impliceren, want u weet ook, het is misgegaan in de informatie die wíj hebben verkregen. Dus even richting u, als commissie, de adviescommissie heeft naar eer en geweten gehandeld op basis van verkeerde informatie.
Zoals u en ik en mijn voorganger, de heer Van Poelgeest en u dat ook tot twee keer toe hebben gedaan. Want we zijn tot twee keer toe verkeerd geïnformeerd. En dat ben ik dus ook met de heer Lakerveld eens: u bent als Raad, wij als College zijn tot twee keer toe geïnformeerd door respectievelijk Stadsdeel en Bestuurscommissie. En daar is het ook bij het TAC-advies op misgegaan.
Wat ik heb gezegd tegen de heer Van Raan, en daarmee ook tegen iedereen hier, is: het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden. Dus is op dit moment geldend. Niet alleen geldend voor de heer Lakerveld, zodat hij kan zeggen: het mag niet meer zijn dan dít. Maar ook geldend voor mensen die er wél dingen in willen doen en zich kunnen beroepen op een bestemmingsplan en zeggen: volgens het bestemmingsplan mág ik dit doen.
En daarom heb ik ook richting de heer Van Raan laten weten, en dat zeg ik nu ook dus in die zin tegen de heer Lakerveld. Als de heer Lakerveld zegt: ‘ontwikkel geen nieuwe plannen alvorens gesproken is over het al-dan-niet vernietigen van het bestemmingsplan of een níeuw bestemmingsplan’ zeg ik: dat ben ik niet van plan om te doen, omdat ik vind dat burgers zich moeten kunnen beroepen op een bestemmingsplan in vóór- en nadeel. En meneer Lakerveld wil dus een aantal beperkingen, daar zijn ánderen aan gehouden. En anderen moeten zich kunnen beroepen op een bestemmingsplan in de zin van dingen die zíj kunnen doen. En dan hebben meneer Lakerveld en ik ons daar net zo goed aan te houden. Dus dat in ieder geval ook als reactie.
U krijgt van mij het stuk in oktober meneer Van Raan, dat was een concrete vraag van u.
En als het gaat om het Rieteiland, dan is het inderdaad zo dat we daar een tijdelijke vergunning hebben gegeven voor de Boerderij. Dat volgens het bestemmingsplan daar een tennishal kan komen.
Dat er nu drie aanvragen liggen, namelijk 1. voor die tennishal, 2. van de kanovereniging en 3. van de Boerderij, om het tijdelijke om te zetten in het definitieve.
Er wordt nu gewerkt aan een plan om de kano-aanvraag en de tennishal-aanvraag in één concept, zeg ik maar eventjes, te realiseren, waarmee twee van de drie gerealiseerd zouden zijn. We zijn met de dames van de Boerderij in gesprek om te kijken naar een vijftal locaties. Dat zijn er twee op het Centrum… ik moet eigenlijk zeggen, het is niet helemaal juist wat ik zeg, het is eigenlijk 2-1-2-1. Dus dan zijn het er ook zes. Namelijk twee op het Centrumeiland. Dat verdient níet de voorkeur van de dames die dit organiseren, omdat die zeggen: daar gaat heel veel gebouwd worden, heien en pony’s is geen goede combinatie.
Eén is: kijken of het tóch in te passen is in het plan waar men nu zit. Dus dat je op dezelfde plek alle drie de voorzieningen kunt realiseren.
Twee locaties zijn op ándere plekken in het Diemerpark.
En één plek is op Zeeburgereiland. Ook die plek verdient geen voorkeur van de organisatie, omdat zij zeggen: wij hebben juist ons… het gebied waar de kinderen vandaan komen, in en rondom de Boerderij, dat zijn ook jonge kinderen waarvan je niet kunt verwachten dat die even op de fiets stappen naar het Zeeburgereiland.
Het laatste vind ik net zo’n steekhoudend argument als de eerste twee, als het gaat om Centrumeiland. Ik heb nog géén van de varianten afgeschoten.
Ze worden nu allemaal bekeken en dán besproken met de initiatiefnemers. Maar er zitten dus ook formeel geen twee, maar drie locaties op het Diemereiland bij, Diemerpark bij, namelijk de huidige, maar dan net effe anders, of twee alternatieven.
Voorzitter: Dank u wel. Meneer Van Raan nog een aanvullende vraag hier op?
Dhr. Van Raan: Nou, twee aanvullende vragen. Op zich heel goed dat de wethouder zegt: ja, een definitief bestemmingsplan in vóór en nadelen, moet de burger zich daarop kunnen beroepen.
Vraag 1 is dan, ik neem dan aan dat de plek die onderzocht wordt, in het Diemerpark, gebaseerd is op het definitieve bestemmingsplan. Dus dan neem ik aan dat volgens het definitieve bestemmingsplan dat zou kunnen, qua oppervlakte en toegestane bouwenvelop om het zo maar te zeggen. Anders dan… toch dat…
Voorzitter: Tweede vraag?
Dhr. Van Raan: Precies. En de tweede vraag is: ik begrijp het principe, maar als je nou wéét dat er aan alle kanten iets lijkt te rammelen aan de totstandkoming van het plan, is er dan ook niet, los van wat de burger recht op heeft, de bestuurder een voorzorgsprincipe heeft. Dat die geen nieuwe feiten in de grond stopt, die lastig later weer zijn weg te halen. Dat is de vraag. Dat zijn de twee vragen.
Voorzitter: de heer Van der Burg.
Dhr. Van der Burg: Nou ik denk dat uw eerste vraag: nee, dat hoeft niet.
Je zoekt in eerste instantie natuurlijk naar plekken waar iets kan volgens het bestemmingsplan.
Maar je kunt ook, dat zien we vandaag op de agenda bij een aantal bestemmingsplanwijzigingen, doen op een plek waar het bestemmingsplantechnisch níet kan, maar dan moet het bestemmingsplan wijzigen. En dan komt het gewoon bij u.
Dus als iets binnen het bestemmingsplan mág, ziet u er niks meer van, zal ik maar even zeggen meneer Van Raan, want dan past het binnen het bestemmingsplan.
Bestemmingsplannen kúnnen gewijzigd worden. Dus theoretisch gesproken kan het ook een bestemmingsplanwijziging betekenen. Maar dan doorloopt het de hele procedure.
En dán is dat ook een…, ik zou zeggen, kapstok die de heer Lakerveld en ongetwijfeld ook u, meteen ook zullen aangrijpen en dat is dan uiteraard ook het vollédig recht van u beiden. Want dan komt het namelijk in de gewone processen weer langs.
Wat in dit specifieke geval speelt, maar u krijgt de rapportage in oktober krijgt u die, is dat ik ook heb gezegd, daar refereerde de heer Lakerveld ook al aan, en u in eerdere vergaderingen ook, dat als wij hadden geweten dat het stadsdeel Oost foute informatie had gegeven, dat het ons, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, niet tot een ander standpunt had gebracht.
Omdat vanaf het begin af aan een aantal zaken als het gaat om vierkante meters verharding, want dat is eigenlijk waar de discussie over gaat, bijvoorbeeld ook een ander gebouw wat er nog staat van Water… nou weet ik niet of ik Waternet moet zeggen of waterzuivering, maar in ieder geval, u weet over welk gebouw ik het heb, dat het niet de bedoeling van u en mij was om dat gebouw daar weg te halen. Dus het heeft voor een deel ook te maken met beschrijvingen.
En daarom zeg ik van is er is hier dus niet iets gebeurd wat in strijd is met de wil van de gemeenteraad. Nog sterker. U en uw voorgangers hebben met mijn voorganger, de heer Van Poelgeest, hier héél veel discussies over gehad. En altijd heeft de heer Van Poelgeest expliciet ook gezegd dat het sportpark daar zou komen. En er is ook altijd de discussie gevoerd over de parkeerplaatsen.
Dus ook bij vaststelling in de gemeenteraad van de parkeerplaatsen was er geen gemeenteraadslid die niet wist dat daar parkeerplaatsen zouden komen. Nog sterker. Dat was volgens mij voor de Partij voor de Dieren ook een reden om er niet vóór te zijn. Dus dat het argument van de parkeerplaatsen, ik weet dat de heer Lakerveld en velen met hem tégen waren, maar daar was de meerderheid van de gemeenteraad expliciet vóór, want geen gemeenteraadslid wist… wist niet dat er geen parkeerplaatsen zouden komen.
Voorzitter: Goed. Dank. Volgens mij is dit punt dan even voldoende…
Dhr. Lakerveld: Mag ik nog even iets vragen, want ik vind dat meneer van der Burg wel érg lichtzinnig ingaat…
Voorzitter: Nee meneer Lakerveld, dat is niet de gebruikelijke orde van deze commissie.
Dhr. Lakerveld: Het is nooit in de gemeenteraad geweest, parkeerplaatsen in het Diemerpark.
Voorzitter: Nee, ik ga u echt afbreken. Ik dank u voor uw bijdrage. Het heeft ook tot wat discussie geleid. En ik ga naar de volgende inspreker. En dat is de heer …
(…)

—–

 

Geachte leden van de raadscommissie RO…

Stelt u zich voor.

Het Nederlands voetbalelftal speelt een belangrijke wedstrijd. Het is erop of eronder.
Ten minste een gelijkspel is nodig om de volgende ronde te bereiken.
80ste minuut, de stand is 0-0. De linksbuiten van de tegenpartij stormt met de bal aan de voet het strafschopgebied van Oranje in. Doelman Jasper Cillesen maakt zich klaar om in te grijpen, maar voordat hij dat kan doen laat de aanvaller zich vallen: een overduidelijke schwalbe. Voor iedereen zichtbaar. Behalve voor de scheidsrechter. Die geeft een strafschop, die vervolgens feilloos benut wordt.

Nederland is uitgeschakeld.

De interviews na afloop. De scheidsrechter ziet de beelden terug en erkent dat hij een serieuze fout gemaakt heeft. Die strafschop had niet gegegeven mogen worden. De linksbuiten had een gele kaart moeten krijgen. Oránje had dóór mogen gaan.

Hoe denkt u dat veel Nederlandse voetballiefhebbers zich dan zouden voelen?

Zo ongeveer voelen wij ons nu.

Wij hebben bij diverse gelegenheden, waaronder de Raad van State, betoogd dat het nieuwe bestemmingsplan voor het sportterrein in het Diemerpark niet in overeenstemming is met de Structuurvisie. De Raad van State was het echter niet met ons eens. Er was immers een positief TAC-advies? Nee, er waren er zelfs twee!
Ons beroep werd ongegrond verklaard.

Maar wat zegt wethouder Van der Burg in de gemeenteraadsvergadering van 2 juli jongstleden? “De afgegeven TAC-adviezen moeten beschouwd worden als potentieel negatief. De gemeenteraad is verkeerd voorgelicht door het College omdat stadsdeel Oost het college niet goed had geïnformeerd“.

Als de Raad van State dát had geweten, was ons beroep gegrond verklaard.
Stadsdeel Oost heeft een schwalbe gemaakt. En dat wordt erkend door de wethouder.

Afgelopen weekend zijn de laatste sportvelden in het Diemerpark officieel geopend. Het sportterrein heeft nu de grootte zoals vastgesteld in het vorige bestemmingsplan én de huidige Hoofdgroenstructuurkaart. Nu nog (1.450 m2) nieuwe clubgebouwen, conform de richtlijnen van de sportbonden en het is klaar zou je zeggen.

Maar nee, de bal ligt op de penaltystip en stadsdeel Oost is vastbesloten de gestolen strafschop te verzilveren: binnenkort wil men náást de sportvelden een parkeerterrein aanleggen.

In strijd met de beleidsintenties in de Structuurvisie wordt het groentype ‘ruigtebied/struinnatuur’ (met 13%) verkleind ten gunste van groentype ‘sportpark’.
Zonder positief TAC-advies. Zonder besluit van de gemeenteraad.

 U bent het hoogste orgaan in de gemeente en u bent bij machte om het valsspelen van stadsdeel Oost niet te honoreren. U kunt de gemaakte fouten herstellen.
Wij verzoeken u daarom om de vaststelling van de bestemming van het Diemerpark óver te doen en zolang die procedure niet voltooid is, de inrichting van het sportterrein te laten zoals die nu is.

Dat kunt u probleemloos doen.
Alle knelpunten zijn opgelost. De zes sportvelden zijn aangelegd, de sportverenigingen kunnen sporten en hun wachtlijsten wegwerken.

Dank u wel.

(Mail, inclusief 2 bijlagen
150712 Brief aan Van der Burg
Feiten besluitvorming over het sportterrein in het Diemerpark
gestuurd aan de commissieleden Ruimtelijke Ordening – centrale stad – als voorbereiding op een inspreekbeurt van Vrienden van het Diemerpark in de commissievergadering van 2 september 2015).