Handhavingsverzoek

Aan:   Dagelijks bestuur van Bestuurscommissie Oost
Betreft: verzoek tot handhaving m.b.t. besluit omtrent gebruik van het parkeerterrein in het Diemerpark

Amsterdam, 15 november 2016

Geacht bestuur,

Het afgelopen voorjaar is in het Diemerpark een parkeerterrein voor auto’s aangelegd. Het doel daarvan was om parkeergelegenheid te bieden aan bezoekende sportteams bij door de KNVB en de KNHB erkende voetbal- en hockeycompetitiewedstrijden.
Dit houdt in dat het parkeerterrein met name op zaterdag en zondag (en incidenteel door de week ’s avonds) gebruikt zou worden.

Sinds enige tijd blijkt het gebruik van het parkeerterrein daar echter niet toe te beperkt te blijven.
Wij constateren dat er sinds het begin van deze maand  structureel op werkdagen gedurende enkele uren in de middag en vroege avond auto’s op het parkeerterrein geparkeerd staan.
Omdat het steeds dezelfde auto’s zijn, vermoeden wij dat het gaat om auto’s van medewerkers van de sportverenigingen die hun thuisbasis in het Diemerpark hebben. Zij hebben ongetwijfeld vergunningen om in verband met laden en lossen van goederen van en naar de clubgebouwen in het park te rijden, maar niet om er structureel te parkeren.

Wij verzoeken u om hier op korte termijn handhavende maatregelen tegen te nemen.

Met vriendelijke groet,
bestuur van vereniging Vrienden van het Diemerpark

Verslag schouw 08-11-2016

Op 8 november 2016 was er een overleg/schouw in het Diemerpark over het beheer van het Diemerpark. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de gemeente, uitvoerders van het beheer en Vrienden van het Diemerpark (VvhD).

Van te voren hadden we een paar aandachtspunten op papier gezet, hetgeen ‘de schouw’ op een praktische manier deed verlopen.
Het overleg verliep in een goede sfeer.
Er zijn de volgende zaken besproken en besloten:

Toegang Diemerpark via de Diemerzeedijk

De toegang tot het Diemerpark via de Diemerzeedijk wordt alleen gemarkeerd door rood-witte paaltjes, die zijn bedoeld om het autoverkeer tegen te houden. De paaltjes zijn uitneembaar. Heel regelmatig zijn er paaltjes verwijderd om auto’s door te laten voor beheerders, leveranciers e.d.. Het valt op dat de paaltjes vaak niet worden terug geplaatst, waardoor niet zelden auto’s het park inrijden om bijvoorbeeld naar het sportterrein te gaan. Ook worden de paaltjes soms kapot gereden.
De markering van deze voetgangers- en fietsingang van het park voldoet niet, zeker niet in verkeerstechnische zin. Het lastige is dat dit niet onder het parkbeheer valt maar onder de verkeersdienst: de afdeling Grijs of MORA. VvhD en de afdeling parkbeheer zullen van deze situatie melding maken met een aantal mogelijke oplossingen of verbeteringen:
– asfalt ter plekke rood maken, waardoor het duidelijk is dat het een toegang voor fietsers is,
– een opvallende markering aanbrengen waardoor het duidelijk is dat men het Diemerpark betreedt,
– eventueel een veerooster aanbrengen als extra markering
– een verzinkbare paal aanbrengen, zoals bij de Oeverzeggestraat (eigenlijk is dat sowieso nodig gezien het aantal keren dat de paaltjes verwijderd moeten worden).

De IJsvogelwanden: oost, wortelkluiten en Akkerswade

De vraag is om wat begroeiing te laten staan bij de IJsvogelwanden oost en bij de wortelkluiten. Afgesproken wordt om de begroeiing  pas in september te maaien. Bij de oostelijke wand worden ook nog wat Robiniatakken neergelegd.
Bij de Akkerswade zou het goed zijn om het  riet voor de ijsvogelwand weg te halen in februari. Dat zal worden gedaan. Vrijwilligers van de VvhD en de Vogelwerkgroep zullen tijdens hun controles in voorjaar/zomer het teruggegroeide riet weghalen.

De dam bij de greppel in het oude tracé Jan Beijerpad

Vorig jaar is een stuk van het Jan Beijerpad verlegd. Dat is het voet/fietspad langs de hockeyvelden en het clubgebouw van de hockeyvereniging. Onlangs is de dam met duiker in een greppel in het oude tracé van het pad verwijderd. Bij die werkzaamheden bleken er kabels en leidingen in de grond te zitten. Daarom moest er een smalle dam in de greppel aanwezig blijven. Er is een boomstam op gelegd om fietsers, enz. tegen te houden. Het dreigt toch nog een looproute naar de hockeyvelden te worden. Er zullen Robiniatakken neergelegd worden. De oevers zijn ingezaaid, waardoor de vegetatie in de toekomst de plek voor een deel zal overwoekeren. In de richting van de sportvelden zullen enkele struiken geplant worden, waardoor het zicht op en de doorloop naar de sportvelden verminderd zal worden.

Struiken rond de vennen

De plek bij de vennen wordt bekeken. Om het nestelen van de Blauwborsten zo min mogelijk te laten verstoren door honden wordt afgesproken om bij de oevers op enkele plekken takkenrillen aan te brengen. Wel moet rekening gehouden worden dat het beheer kan blijven plaatsvinden. Aan de overzijde kunnen misschien nog enkele struiken worden geplant.

Vlindertuin

Er is de wens geuit om een Vlindertuin te maken. Er is inmiddels op verschillende plekken een mengsel ingezaaid dat aantrekkelijk is voor vlinders. Ook wordt geconstateerd dat vlinderstruiken inmiddels in het park spontaan opslaan. Het lijkt er op dat deze struiken hier gedijen. Dan is een vlindertuin niet meer nodig. Men houdt het in de gaten.

Minder toegankelijk maken van de paddenpoelen

Bij de paddenpoelen is regelmatig sprake van overlast door mensen en honden. Het is een gewilde doorsteek en verblijfsplek. Dat is eigenlijk niet de bedoeling van de paddenpoelen. De boomstammen bij de toegang onder aan de dijk hebben er voor gezorgd dat motoren, crossfietsen e.d. er niet makkelijk meer door kunnen. Dat probleem is dus praktisch verholpen. Het is nagenoeg onmogelijk om betreding van de plek ten westen van de zandwal te vermijden. Daarom wordt besloten dat de westelijke paddenpoel min of meer wordt ‘opgegeven’ voor natuurdoeleinden en te gedogen dat het een soort natuurspeelplek wordt. De grondwal tussen de paddenpoelen wordt opgehoogd met vrijkomende grond uit andere werkzaamheden. De omgeving van de paddenpoelen achter de wal kan dan extra rustig zijn.
In het bos, net voorbij de speelplek, is een soort dam van takken over de sloot opgeworpen. Het is zichtbaar dat mensen via de dam van takken verder in de bosstrook doordringen. Dat geeft verstoring. Voorgesteld wordt om de dam van takken te verwijderen en de oever van de sloot steiler af te werken met een klein kraantje. Ook zal de sloot verder worden uitgediept, waardoor er water in blijft staan.

Verruiging van de Batterij

161110-batterij-in-de-herfstDe Batterij vormt een bijzondere biotoop. VvhD vraagt of er iets gedaan wordt om verruiging tegen te gaan (opslag van wilgen, els, enz.), die ten koste gaat van het rietveld, dat belangrijke is voor o.a. rietvogels. Er wordt geantwoord dat de Batterij een eigen (vaak hoger) waterpeil heeft t.o.v. het IJmeer. Het bestaat uit twee compartimenten aan beide zijden van de brug. De compartimenten zijn met elkaar verbonden door een sifon die onder de brug is aangelegd. Een overloop zorgt ervoor dat het water in de Batterij bij een te hoog waterpeil in het IJmeer kan wegstromen. Het water is ook van een betere kwaliteit omdat het gebied door regenwater gevoed wordt. Het water staat vaak zo hoog dat opslag van wilg en andere struiken niet plaats vindt. Wanneer er toch enkele struiken opslaan worden die verwijderd.

Tot slot

We hadden nog willen overleggen over het maken van kasten voor torenvalken, slechtvalken en vleermuizen, maar daar komen we een volgende keer op terug.