GEEN NIEUWE SPORTVELDEN IN HET DIEMERPARK!

Geachte leden van de bestuurscommissie Oost,

Wij waren geschokt over een passage in het conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur van uw bestuurscommissie van 14 maart 2017, waarin een lid van uw bestuurscommissie zegt: “ … dat men in deze groep via de consentmethode wil komen tot een voorstel om de aanleg van nieuwe sportvelden in dit park te combineren met de aanleg van andere voorzieningen in dat park, zodat meer belangen gediend worden. De behoefte aan extra sportvelden kwam naar voren bij de bespreking van het gebiedsplan. Het is waarschijnlijk dat wethouder Van der Burg die aanvraag honoreert, maar het idee is ontstaan daar meteen de aanleg van andere wenselijke voorzieningen voor andere stakeholders bij mee te nemen. Voor de consentmethode is de hulp van een expert uit Nijmegen ingeroepen. Het is een methode om in een ontspannen sfeer met zijn allen tot een gedragen besluit te komen. Het streven is voor de volgende besluitvormende vergadering met een procesvoorstel op papier te komen.​ ”

Hierbij willen wij u laten weten dat wij ons tot het uiterste zullen verzetten tegen de aanleg van nieuwe sportvelden in het Diemerpark, ongeacht welke geavanceerde methode dan ook gehanteerd zou worden om daarover een besluit te nemen.

Wij hebben daarvoor de volgende argumenten.
De sanering van het Diemerzeedijkgebied (het Diemerpark) was primair bedoeld als compensatie voor het verlies aan natuurwaarden door de ontwikkeling van IJburg. Het is een NOODZAKELIJKE GROENVOORZIENING voor de bewoners van IJburg. Door de aanwezigheid van het Diemerpark kon op IJburg relatief dicht gebouwd worden. Het is van groot belang dat die functie van het Diemerpark niet nog meer gefrustreerd wordt, door daar nog meer stedelijke voorzieningen in te vestigen (sportvelden, parkeerplaatsen, bebouwing, etc.).

De reeds aanwezige sportvelden zijn voor velen nu al een bron van ernstige overlast. Voorbeelden daarvan zijn het autoverkeer op het Dick Hilleniuspad (Hoofdroute Fiets), het vele foutparkeren van auto’s m.n. op de zaterdagen (op 25-03-2017 stonden er bijvoorbeeld op sommige momenten ruim 70 auto’s geparkeerd, terwijl er maar ruimte is voor 42) en de overvloedige verlichting ’s avonds, die, vanwege de ondergrond, niet afgeschermd kan worden door hoge bomen.

Het is onvermijdelijk dat de komst van nieuwe sportvelden zou leiden tot nog meer overlast dan die er nu al is. Ook de natuurfunctie van het park (behoud/vergroting biodiversiteit) zou nog verder aangetast worden.

Wij vragen ons af waar de bestuurscommissie de legitimiteit vandaan haalt om een besluit te willen nemen over (de manier van besluitvorming over) nieuwe sportvelden in het Diemerpark. Wethouder Van der Burg mag dan misschien een verzoek om nieuwe sportvelden willen honoreren, maar dit is nooit aan de orde geweest in de gemeenteraad (commissie RO). De aanleg van nieuwe sportvelden is niet mogelijk binnen het bestaande bestemmingsplan. In de Structuurvisie Amsterdam 2040 staat ook heel duidelijk dat sportparken niet uitgebreid mogen worden ten koste van omringend ‘ruigtegebied/struinnatuur’. U heeft ons inziens geen mandaat om te besluiten over een besluitvormingsmethode om te komen tot een voorstel dat zich niet verdraagt met het bestemmingsplan en de Structuurvisie.

Uitbreiden van het sportterrein in het Diemerpark is een omstreden, onrealistische exercitie. Wij veroorloven ons daarom u te adviseren om daar geen energie aan te verspillen. Er kan eventueel wel gedacht worden aan vervangen van reeds aanwezige voetbalvelden door hockeyvelden of andersom, waardoor het totaal aantal sportvelden niet toeneemt.
Tevens dringen wij er bij u op aan om bij belanghebbenden bij nieuwe sportvelden geen valse verwachtingen te wekken omtrent de mogelijkheid om die wens in het Diemerpark te honoreren. Ons dunkt dat er op de nieuw te ontwikkelen eilanden van IJburg en/of het Zeeburgereiland voldoende ruimte is voor de gewenste sportvoorzieningen. Daar kunnen die ook veel beter ingepast worden in de stedelijke structuur.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van ver. Vrienden van het Diemerpark