Verslag vogelwandeling 29 april 2017

< foto via IJburgTV

Na de kille en natte dagen van de afgelopen week, genoten we zaterdag tijdens onze vogelwandeling van een aangenaam lentezonnetje.
De groep bestond uit elf deelnemers en twee begeleiders: Leen Pauwels en Annelies de Kleyn.

Al snel na de start maakten we kennis met het geluid van de vele grasmussen, tjiftjaffen en fitissen, die zich af en toe in een boomtop mooi lieten zien. Bij een vennetje luisterden we uitgebreid naar de betoverende zang van een nachtegaal. Langs de Diemerzeedijk hoorden we volop zwartkoppen en winterkoningen, en geregeld ook een merel, groenling, kleine karekiet, koolmees en vink. Een zanglijster zong even een paar strofen van zijn gevarieerde lied en een andere verzamelde in het gras voedsel voor zijn jongen.

Op de vennetjes en plassen zwommen wilde eenden en grauwe ganzen met hun jongen, meerkoeten, krakeenden en kuifeenden.

Bij Akkerswade zagen we ijsvogels hun nestholte invliegen met voedsel voor hun jongen. Bij het uitvliegen doken ze telkens een paar keer het water in om het vuil uit het nest van hun veren te spoelen. Eentje ging een tijd rustig op de stok voor de broedwand zitten, zodat we zijn schitterende kleuren goed door te telescoop konden bekijken.

Iets verderop, bij het grote rietveld, hoorden we rietzangers en zagen we ze baltsvluchten maken.

Op de terugweg, bij brug naar het Kleine Rieteiland, namen we een kijkje bij een futenkolonie, waar een aantal futen op hun nest zat te broeden. Andere futen, die eromheen zwommen, waren behoorlijk luidruchtig: we hoorden voortdurend hun opgewonden gegrom. Eén paartje gaf een baltsritueel ten beste. Aan de andere kant van de brug was een paar knobbelzwanen bezig een nest te bouwen.

Heel even hoorden we ook de koekoek, die net uit het zuiden is teruggekomen, en boven het water zagen we een paar gierzwaluwen foerageren.

Bij de steiger zaten aalscholvers: drie volwassen exemplaren in broedkleed en een juveniel.

Verderop was een spreeuw in het gras op zoek naar wormen; hij vloog ermee over het water naar IJburg toe, waar veel spreeuwen broeden in de nestgaten die speciaal voor hen in de gevels van huizen gemaakt zijn.

Zo kwamen we terug bij het startpunt van de wandeling, waar we na afloop nog even geïnterviewd werden door IJburg TV (link).

Voor wie dit jaar niet in de gelegenheid was mee te lopen: volgend jaar komt er opnieuw een vogelwandeling!

 

< Zanglijster zoekt naar wormen voor zijn jongen

Wob-verzoek + bezwaar vergunning 13-04-2017

Aan:     de gemeenteraad van Amsterdam
Betreft: Wob-verzoek om inzage in vergunning(en) t.b.v. activiteiten in het Diemerpark op 13-04-2017 + bezwaar tegen deze vergunning(en)

Amsterdam, 27 april 2017

Geachte heer of mevrouw,

Hierbij dienen wij een verzoek in om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Het gaat om een vergunning (of vergunningen) die verleend zou zijn aan een filmploeg voor het rijden en parkeren van auto’s en het plaatsen van objecten, etc. in verband met opnamen voor een reclamefilm in het Diemerpark, op 13-04-2017.
Tevens tekenen wij bezwaar aan tegen het verstrekken van deze vergunning(en).
Hieronder lichten wij dit toe.

Het Diemerpark

Het Diemerpark (de voormalige Diemerzeedijk) is een gebied dat jarenlang is gebruikt voor vuilstort en vuilverbranding, ondanks dat het gebied de bestemming had van natuurgebied. Daardoor is ernstige verontreiniging van de bodem ontstaan. Inmiddels is de bodem gesaneerd door de voormalige vuilstort te isoleren, te beheersen en te controleren. Om het gebied met een totale omtrek van 5 kilometer zijn schermwanden geplaatst tot een diepte van circa 20 meter en er is een leeflaag van circa 1 meter neergelegd waarop vervolgens het Diemerpark is aangelegd. [1]
Om te voorkomen dat de afdeklaag van de sanering beschadigd wordt en omdat de natuur in het Diemerpark bijzonder en kwetsbaar is, gelden er strikte beperkingen voor het gebruik van het park. Zo mag er niet zonder vergunning gegraven worden, mag er alleen gezwommen worden bij het strandje, is vissen en barbecueën niet toegestaan, en zou alleen geparkeerd mogen worden op het parkeerterrein bij de sportvelden als er op het sportterrein ‘officiële’ voetbal- en/of hockeycompetitiewedstrijden zijn. [2] Omdat de afdeklaag beschadigd kan worden als voertuigen met een te hoog gewicht in het Diemerpark worden toegelaten en daarbij over de deklaag rijden, geldt er een aslastbeperking van 7,5 ton. Via de Oeverzeggestraat mogen bovendien geen auto’s langer dan 8 meter het park in rijden. [3]

Vergunningsverplichte activiteiten op 13-04-2017

Het karakter van het Diemerpark brengt met zich mee dat het wenselijk is autoverkeer in het park zo beperkt mogelijk te houden. [4]  Op donderdag 13-04-2017 was er niettemin druk autoverkeer in het park. Naar schatting reden en parkeerden er zo’n 15 tot 20, soms zware, auto’s, niet alleen op de voet-/fietspaden en op het parkeerterrein, maar ook op de kruidenlaag (in het groen).
Ook was gedurende enige tijd het Jan Beijerpad en de kruising met het Han Rensenbrinkpad ‘bezet’ door personen die er filmopnamen maakten en personen in politie-uniformen. Er was ook ‘echte’ politie aanwezig in de vorm van tenminste één politieagente. Volgens een woordvoerder van de filmploeg vonden deze activiteiten plaats in verband met opnamen voor een reclamefilm voor Spartamet-fietsen. De gemeente zou de daarvoor benodigde vergunningen afgegeven hebben.

Vragen aan bestuurscommissie Oost werden niet beantwoord

Omdat de hiervóór genoemde activiteiten op tal van punten afwijken van hetgeen toegestaan is in het Diemerpark en overlast bezorgen en/of gevaarlijke situaties opleveren aan ‘gewone’ parkbezoekers en fietsers, stuurden wij op 12 en 13 april j.l. mails aan de voorzitter van de bestuurscommissie Oost, de heer I. Manuel, met vragen over de afgegeven vergunning(en) (zie bijlage). Omdat wij hierop tot nu toe geen reactie ontvingen, hebben wij besloten ons tot u te wenden.

Verzoek + bezwaar

  • Hierbij verzoeken wij u in het kader van de Wob om inzage in de door de gemeente afgegeven vergunning(en) voor de activiteiten t.b.v. filmopnamen op 13 april 2017 in het Diemerpark.
  • Hoewel wij de exacte inhoud van de vergunning(en) niet kennen, tekenen wij daar bezwaar tegen aan, om te voorkomen dat de termijn waarin daartegen bezwaar gemaakt kon worden, wordt overschreden.

Wij vertrouwen er op dat de door ons verstrekte informatie u voldoende duidelijkheid biedt omtrent de door ons gevraagde en bestreden vergunning(en).
Uiteraard zijn wij altijd bereid om, mocht daaraan behoefte bestaan, meer inlichtingen te verschaffen.

Wij danken u bij voorbaat.
Met vriendelijke groet,
het bestuur van vereniging Vrienden van het Diemerpark

[1] bron: Toelichting bestemmingsplan IJburg 1e fase, vastgesteld op 25-06-2013, pag. 55
[2] bron: https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/parken/huisregels-parken/#Diemerpark en Verkeersbesluit ‘Sportpark IJburg (Oeverzeggestraat en Dick Hilleniuspad)’, Staatscourant nr. 42530, 24-11-2015
[3] bron: Verkeersbesluit ‘Diemerpark: Aslastbeperking tot 7,5 ton’, Staatscourant nr. 13385, 11-03-2016 en Verkeersbesluit ‘Oeverzeggestraat (ged.) en Dick Hilleniuspad: Lengtebeperking tot 8 meter’, Staatscourant 13384, 11-03-2016
[4] bron: Toelichting bestemmingsplan IJburg 1e fase, pag. 25 en beleidsnotitie ‘Parkeer- en verkeersregime Sportpark IJburg’, gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost, 28-10-2014