Gepiepeld door het gemeentebestuur

Eind 2017 hebben Vrienden van het Diemerpark meegewerkt aan de productie van een ‘consentadvies’, dat aangeboden werd aan het college van B&W over de ‘Toekomst van het Diemerpark’.
Dat advies wordt nu door het gemeentebestuur gebruikt als argument om in het Diemerpark vier extra kunstgras (= plastic) sportvelden aan te leggen.
Vrienden van het Diemerpark voelen zich daardoor door het gemeentebestuur, inclusief het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost, gepiepeld.
Vier extra velden in het Diemerpark zijn géén logische uitwerking van het ‘consentadvies’ waaraan Vrienden van het Diemerpark hun medewerking hebben verleend. Hieronder wordt uitgelegd waarom.

Tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie Oost op 15-01-2019 zei de voorzitter van het DB van het stadsdeelbestuur, dhr. Maarten Poorter, dat de aanleg van vier extra sportvelden in het Diemerpark in overeenstemming zou zijn met het ‘consentadvies’. Hieronder leggen we uit waarom dit niet het geval is.

Het  ‘consentadvies’

In het (definitieve) ‘consentadvies’ staat letterlijk: “Om in de sportbehoefte van de IJburgers te voorzien wordt het noodzakelijk geacht het sportpark in het Diemerpark uit te breiden: Hierbij wordt vastgehouden aan de 9 hectare bestemd voor sport, waarbij er wordt gestreefd naar maximaal 15% verharding.

Eerste concept van het ‘consentadvies’
In de eerste concept versie van het ‘consentadvies’ (01-12-2017) staat letterlijk: “Om in de sportbehoefte van de jonge IJburgers van nu te voorzien is het noodzakelijk het sportpark in het Diemerpark met 4 velden uit te breiden. Hierbij wordt vastgehouden aan de 9 hectare bestemd voor sport.
Dit concept is op 13-12-2017 besproken in de ‘consentkring’.

We citeren uit het verslag van die bespreking de volgende passage (Verslag vierde bijeenkomst Consentkring: Toekomst van het Diemerpark woensdagavond 13-12-17):
“Ronde Kernpunt 2
Kees: Ik mis cijfers, ik begrijp niet hoe men tot 4 velden is gekomen.
Uitleg Marinus: Ik vond de verzoeken van hockey en voetbal zo overtuigend dat ik op 4 velden uitkwam. Het gaat om de kinderen van nu waar geen plek voor is. Het sport tekort is groot. Daarnaast is het een strategische keuze omdat ik denk dat wanneer er weinig wordt toegevoegd er ook weinig budget vrijgemaakt wordt voor overige maatregelen.
Hugo: Er is een globale studie geweest met de focus op wat technisch en sanering-technisch mogelijk is (uitkomst = 3 hele, 2 halve). Bij jeugd kan het zijn dat je op een half of kwart veld speelt. Dat kan een wens zijn van verenigingen. Daarnaast wil ik benadrukken dat andere sportgroepen hierin ook meegenomen worden, niet alleen de hockey- en voetbal-spelende kinderen. Bij een gemiddeld sportpark heb je 80 gebruikersgroepen per jaar.
Kees: Het overtuigt mij niet. Is er wel eens onderzoek gedaan naar die wachtlijsten?
Josine: Volgens mij lijden wij niet aan grootheidswaanzin en hebben we daarom ook gekeken naar toekomstcijfers in combinatie met de wachtlijsten.
Justus: IJburg heeft de hoogste jeugddichtheid van West-Europa. Het aantal inwoners laat volgens mij duidelijk zien dat er behoefte aan is.
Kees: Ik ben niet overtuigd. Maar als jullie dat wel vinden dan vraag ik mij af waarom die perse in het Diemerpark moeten komen? Bij de planning was al gezegd: We gaan niet alle sportvoorzieningen voor fase 1 in het Diemerpark plaatsen. Ik vind 4 velden te veel. En hoe zit het met de verharding? En nog extra parkeerplaatsen? Volgens mij gaat het niet lukken als je het al zou wensen. We willen nadenken over maximaal 2 velden onder de nodige voorwaarden.
Josine: Ik snap dat je dit zegt maar ik vind je argumentatie vrij zwak. Al jouw verdere belangen wat betreft de natuur worden vervuld dus ik vind het niet redelijk dat je je met deze argumentatie af doet wanneer het over 4 velden gaat.
Justus voorstel: “4 velden weghalen”: bestemming sport optimaal benutten in m2, contouren daar op aan passen.
Marianne: We hebben een behoorlijke studie gedaan naar inpassingsmogelijkheden en kwamen toen uit op maximaal 2 velden. Mijn zorg is of er genoeg ruimte overblijft om de rest van het park te beschermen? Dat vind ik echt een voorwaarde; de kwaliteit van de natuur en de natuurbeleving staat voorop.

Conclusie: vier extra velden die oorspronkelijk in het (concept) ‘consentadvies’ stonden, zijn daar expliciet, doelbewust, uit geschrapt.

Andere redenen waarom vier velden strijdig zijn met het ‘consentadvies’

Terugdringen van de wachtlijsten
De doelstelling van de ‘consentgesprekken’ was: “Komen tot een advies aan beslissers op basis van een door alle belanghebbenden gedragen beeld over de inrichting en het gebruik van het Diemerpark. Het advies richt zich op oplossingen voor het op korte termijn terugdringen van de wachtlijsten van de twee desbetreffende sportclubs, in nauwe samenhang met de ecologie en gebruikersbeleving van het park.” (bron: ‘Werkwijzer Consentkring Advies Toekomst Diemerpark’, vastgesteld op 08-11-2017).

In het ‘consentadvies’ staat dat er ongeveer 1000 aspirant leden op de wachtlijsten van de betreffende sportclubs staan.
Hugo Hilgers schreef in een artikel ‘Sportvoorzieningen in de stadsuitbreidingen van Amsterdam Oost’ (bron: Plan Amsterdam 03|2015, Gemeente Amsterdam, augustus 2015) dat door de aanwezigheid van de zes sportvelden 2.500 sporters ‘gefaciliteerd’ worden. Dat komt neer op 417 sporters per veld.
Om de wachtlijsten van de sportverenigingen in het Diemerpark weg te werken zou dus volstaan kunnen worden met 1000/417 = 2,4 extra sportvelden.

Vier extra sportvelden betekent dus dat er 1,6 sportvelden meer zouden komen dan nodig is voor het terugdringen van de wachtlijsten van de sportclubs, hetgeen de doelstelling was van de ‘consentgesprekken’.

Niet alleen voor de ‘IJburgers’
In het (definitieve) ‘consentadvies’ staat dat uitbreiden van het sportpark in het Diemerpark noodzakelijk wordt geacht om in de sportbehoefte van de ‘IJburgers’ te voorzien.
Het is de vraag of de leden en aspirant leden van de sportverenigingen allemaal op IJburg wonen. Bronnen die wij vertrouwen, melden dat er ook mensen uit Diemen en het Oostelijk Havengebied lid zijn van de betreffende sportverenigingen.
We wachten nog op antwoorden op vragen die we hierover in augustus 2018 stelden.

In de onlangs vastgestelde gemeentebegroting 2019 staat als argument om in het Diemerpark vier extra velden aan te leggen: “in de directe omgeving (IJburg 2e fase en Zeeburgereiland) zullen de komende jaren nog veel woningen worden gebouwd”.

Hieruit blijkt dat de voorgenomen aanleg van vier extra sportvelden niet alleen voor de ‘IJburgers’ bedoeld is. Dit is in strijd met het ‘consentadvies’.

Samenvatting en conclusie

  • In het ‘consentadvies’ wordt geen aantal velden genoemd. In de ‘consentkring’ is wel gesproken over vier velden, maar dit is expliciet ‘weggestemd’ en daardoor niet opgenomen in het definitieve ‘consentadvies’.
  • Vier extra velden is méér dan nodig zou zijn voor het terugdringen van de wachtlijsten zoals een doelstelling was van de ‘consentgesprekken’.
  • Extra sportvelden in het Diemerpark zijn niet alleen bedoeld om te voorzien in de sportbehoefte van de ‘IJburgers’, terwijl dat volgens het ‘consentadvies’ wel het geval zou moeten zijn.

Kortom, Vrienden van het Diemerpark hebben goede redenen om zich door het gemeentebestuur, inclusief het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost, gepiepeld te voelen door het voornemen om in het Diemerpark vier extra sportvelden aan te leggen, onder het mom van dat dit een logische uitwerking zou zijn van het ‘consentadvies’ waaraan Vrienden van het Diemerpark hun medewerking hebben verleend.

Toelichting op de petitie ‘Stop de plastificering van het Diemerpark’

Vrienden van het Diemerpark voelen zich genoodzaakt om de petitie ‘Stop de plastificering van het Diemerpark’ te organiseren.
Als één van deelnemers aan het door het bestuur van stadsdeel Amsterdam-Oost georganiseerde ‘consent-overleg’ over de ‘Toekomst van het Diemerpark’ geven we hieronder een toelichting waarom wij dit besluit genomen hebben.

Het realiseren van sportvoorzieningen op IJburg door de gemeente

Het besluit om een zestal sportvelden in het Diemerpark aan te leggen, is van meet af aan omstreden geweest.
Het besluit voor de vestiging van een hockeyvereniging en een voetbalvereniging in het Diemerpark met elk drie velden, is genomen omdat door de economische crisis de ontwikkeling van IJburg vertraagd werd en de geplande ruimte voor de sportvelden elders op IJburg niet beschikbaar kwam.
Het bestemmingsplan dat in 2013 werd vastgesteld en nu van toepassing (vigerend) is, geeft maximaal 6 sportvelden en 42 parkeerplaatsen aan. In 2014 is een definitief inrichtingsplan vastgesteld.
Afgesproken was dat eventueel extra sportvoorzieningen voor IJburg later elders op IJburg een plek zouden krijgen en dat, als dat nodig zou zijn, er sportvoorzieningen voor de 1e fase IJburg in de 2e fase (Centrumeiland, Strandeiland en Buiteneiland) opgenomen zouden worden.

In de afgelopen jaren is gebleken dat de bereikbaarheid van het sportterrein in het Diemerpark en de parkeergelegenheid voor bezoekers een probleem vormen.
Ook de verlichting en de ruimtelijke inpassing zijn verre van ideaal.
In feite was dat allemaal redelijk makkelijk te voorzien geweest en kan de ontwikkeling van een ‘Sportpark IJburg’ in het Diemerpark beschouwd worden als een planologische blunder.

Een korte uitleg over het ‘consent-overleg’

In 2017 heeft het bestuur van stadsdeel Oost het ‘consent-overleg’ ‘Toekomst van het Diemerpark’ opgestart. Doel daarvan was, om gezamenlijk met vertegenwoordigers van enkele belangengroepen zoals de sportverenigingen, stichting Natuurlijk IJburg en Vrienden van het Diemerpark, tot een overeenkomst te komen over een toekomstige en duurzame ontwikkeling van het Diemerpark.
Dat heeft in december 2017 de zogenoemde ‘consent-overeenkomst’ opgeleverd, dat in januari 2018 als ongevraagd advies (‘consent-advies’) van de Bestuurscommissie Oost aan het college van B&W is aangeboden.
Als vereniging die zich inzet voor behoud en versterking van de natuur in het Diemerpark, zijn we tegen verdere uitbreiding van sportvelden in het natuurpark Diemerpark.
Desondanks zijn we, vanwege de door de sportverenigingen gemelde wachtlijsten en om betrokken te kunnen blijven bij de uitwerking van de plannen, akkoord gegaan met een beperkte uitbreiding van het sportterrein.
Daarbij stelden we wel enkele voorwaarden.
Er zou elders voorzien moeten worden in zoveel mogelijk sportvelden en er zouden maatregelen moeten worden genomen om de impact van de sportvelden op de natuur en op de omgeving te minimaliseren.
Het sportterrein zou gecamoufleerd moeten worden met grondwallen en beplanting en de problematische verkeerssituatie zou opgelost moeten worden.
De natuur zou elders in het park (bijvoorbeeld in de ARK-zone) versterkt moeten worden.
Wij spraken ons expliciet uit tegen een uitbreiding van het sportterrein met vier extra sportvelden. (Zie ook hier).

Wat is er vervolgens gebeurd?

In november 2018 stelde de gemeenteraad de begroting voor 2019 vast. Daarin werd, vanwege de wachtlijsten van de sportverenigingen en nieuwe woningen in de 2e fase van IJburg en het Zeeburgereiland, een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld voor de aanleg van vier extra sportvelden in het Diemerpark.
In het daaropvolgende Strategisch Huisvestingsplan Sport 2020-2023, dat gaat over de plannen voor sportaccommodaties in Amsterdam, staat dat er in het Diemerpark vier extra kunstgras sportvelden zullen worden aangelegd.
Over voorwaarden zoals beschreven in het ‘consentadvies’, werd niets gezegd. Tevens bleek dat in de plannen voor IJburg 2e fase (Centrumeiland, Strandeiland, Buiteneiland) en het Zeeburgereiland (Sportheldenbuurt en de Sluisbuurt) te weinig sportvelden waren opgenomen, laat staan dat er was voorzien in enige compensatie voor het tekort in de 1e fase.
In feite werd daarmee de ‘consent-overeenkomst’ door de gemeente opgeblazen.

Petitie

Om dat ten goede te keren heeft de vereniging Vrienden van het Diemerpark gemeend met een duidelijk signaal te moeten komen in de vorm van een petitie tegen een ongebreidelde uitbreiding van het aantal sportvelden in het Diemerpark.

Het is voor ons onacceptabel dat, in plaats van een voorzien tekort aan sportvelden in de 1e fase IJburg in de 2e fase te compenseren, er in de 2e fase en het Zeeburgereiland een tekort wordt gecreëerd, dat dan in het Diemerpark opgeheven zou moeten worden.
Bovendien is, om de door de sportverenigingen gerapporteerde wachtlijsten op te heffen, aanleg van vier velden niet nodig.

We hopen dat dit ‘groene’ college van B&W op een realistische manier in de sportvoorzieningen voor IJburg en Zeeburgereiland gaat voorzien, rekening houdend met de bereikbaarheid, het voorkomen van overlast en redelijke condities voor het functioneren van sportverenigingen, zonder de natuur en het groen daarvoor op een gemakzuchtige manier te laten opdraaien.

Met het ondertekenen van de petitie ondersteun je ons in de strijd voor een beter, natuurlijker Diemerpark en een beweeglijker, sportiever IJburg.
De petitie ondertekenen kan hier.

Voor meer informatie verwijzen we naar de door ons ingediende zienswijze op het Strategisch Huisvestingsplan Sport 2020-2023, die via onze website is te raadplegen.