Toelichting op de petitie ‘Stop de plastificering van het Diemerpark’

Vrienden van het Diemerpark voelen zich genoodzaakt om de petitie ‘Stop de plastificering van het Diemerpark’ te organiseren.
Als één van deelnemers aan het door het bestuur van stadsdeel Amsterdam-Oost georganiseerde ‘consent-overleg’ over de ‘Toekomst van het Diemerpark’ geven we hieronder een toelichting waarom wij dit besluit genomen hebben.

Het realiseren van sportvoorzieningen op IJburg door de gemeente

Het besluit om een zestal sportvelden in het Diemerpark aan te leggen, is van meet af aan omstreden geweest.
Het besluit voor de vestiging van een hockeyvereniging en een voetbalvereniging in het Diemerpark met elk drie velden, is genomen omdat door de economische crisis de ontwikkeling van IJburg vertraagd werd en de geplande ruimte voor de sportvelden elders op IJburg niet beschikbaar kwam.
Het bestemmingsplan dat in 2013 werd vastgesteld en nu van toepassing (vigerend) is, geeft maximaal 6 sportvelden en 42 parkeerplaatsen aan. In 2014 is een definitief inrichtingsplan vastgesteld.
Afgesproken was dat eventueel extra sportvoorzieningen voor IJburg later elders op IJburg een plek zouden krijgen en dat, als dat nodig zou zijn, er sportvoorzieningen voor de 1e fase IJburg in de 2e fase (Centrumeiland, Strandeiland en Buiteneiland) opgenomen zouden worden.

In de afgelopen jaren is gebleken dat de bereikbaarheid van het sportterrein in het Diemerpark en de parkeergelegenheid voor bezoekers een probleem vormen.
Ook de verlichting en de ruimtelijke inpassing zijn verre van ideaal.
In feite was dat allemaal redelijk makkelijk te voorzien geweest en kan de ontwikkeling van een ‘Sportpark IJburg’ in het Diemerpark beschouwd worden als een planologische blunder.

Een korte uitleg over het ‘consent-overleg’

In 2017 heeft het bestuur van stadsdeel Oost het ‘consent-overleg’ ‘Toekomst van het Diemerpark’ opgestart. Doel daarvan was, om gezamenlijk met vertegenwoordigers van enkele belangengroepen zoals de sportverenigingen, stichting Natuurlijk IJburg en Vrienden van het Diemerpark, tot een overeenkomst te komen over een toekomstige en duurzame ontwikkeling van het Diemerpark.
Dat heeft in december 2017 de zogenoemde ‘consent-overeenkomst’ opgeleverd, dat in januari 2018 als ongevraagd advies (‘consent-advies’) van de Bestuurscommissie Oost aan het college van B&W is aangeboden.
Als vereniging die zich inzet voor behoud en versterking van de natuur in het Diemerpark, zijn we tegen verdere uitbreiding van sportvelden in het natuurpark Diemerpark.
Desondanks zijn we, vanwege de door de sportverenigingen gemelde wachtlijsten en om betrokken te kunnen blijven bij de uitwerking van de plannen, akkoord gegaan met een beperkte uitbreiding van het sportterrein.
Daarbij stelden we wel enkele voorwaarden.
Er zou elders voorzien moeten worden in zoveel mogelijk sportvelden en er zouden maatregelen moeten worden genomen om de impact van de sportvelden op de natuur en op de omgeving te minimaliseren.
Het sportterrein zou gecamoufleerd moeten worden met grondwallen en beplanting en de problematische verkeerssituatie zou opgelost moeten worden.
De natuur zou elders in het park (bijvoorbeeld in de ARK-zone) versterkt moeten worden.
Wij spraken ons expliciet uit tegen een uitbreiding van het sportterrein met vier extra sportvelden. (Zie ook hier).

Wat is er vervolgens gebeurd?

In november 2018 stelde de gemeenteraad de begroting voor 2019 vast. Daarin werd, vanwege de wachtlijsten van de sportverenigingen en nieuwe woningen in de 2e fase van IJburg en het Zeeburgereiland, een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld voor de aanleg van vier extra sportvelden in het Diemerpark.
In het daaropvolgende Strategisch Huisvestingsplan Sport 2020-2023, dat gaat over de plannen voor sportaccommodaties in Amsterdam, staat dat er in het Diemerpark vier extra kunstgras sportvelden zullen worden aangelegd.
Over voorwaarden zoals beschreven in het ‘consentadvies’, werd niets gezegd. Tevens bleek dat in de plannen voor IJburg 2e fase (Centrumeiland, Strandeiland, Buiteneiland) en het Zeeburgereiland (Sportheldenbuurt en de Sluisbuurt) te weinig sportvelden waren opgenomen, laat staan dat er was voorzien in enige compensatie voor het tekort in de 1e fase.
In feite werd daarmee de ‘consent-overeenkomst’ door de gemeente opgeblazen.

Petitie

Om dat ten goede te keren heeft de vereniging Vrienden van het Diemerpark gemeend met een duidelijk signaal te moeten komen in de vorm van een petitie tegen een ongebreidelde uitbreiding van het aantal sportvelden in het Diemerpark.

Het is voor ons onacceptabel dat, in plaats van een voorzien tekort aan sportvelden in de 1e fase IJburg in de 2e fase te compenseren, er in de 2e fase en het Zeeburgereiland een tekort wordt gecreëerd, dat dan in het Diemerpark opgeheven zou moeten worden.
Bovendien is, om de door de sportverenigingen gerapporteerde wachtlijsten op te heffen, aanleg van vier velden niet nodig.

We hopen dat dit ‘groene’ college van B&W op een realistische manier in de sportvoorzieningen voor IJburg en Zeeburgereiland gaat voorzien, rekening houdend met de bereikbaarheid, het voorkomen van overlast en redelijke condities voor het functioneren van sportverenigingen, zonder de natuur en het groen daarvoor op een gemakzuchtige manier te laten opdraaien.

Met het ondertekenen van de petitie ondersteun je ons in de strijd voor een beter, natuurlijker Diemerpark en een beweeglijker, sportiever IJburg.
De petitie ondertekenen kan hier.

Voor meer informatie verwijzen we naar de door ons ingediende zienswijze op het Strategisch Huisvestingsplan Sport 2020-2023, die via onze website is te raadplegen.

Advertenties