Grote schade toegebracht in de ARK-zone

De ARK-zone in het Diemerpark is het gebied tussen de Diemerzeedijk en het Amsterdam-Rijnkanaal. Het is een waardevol natuurgebied, onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (ecologische verbindingszone).

Kan een afbeelding zijn van natuur en boom

Tot onze verbazing zagen we 2 maart 2021 dat tot diep in de ARK-zone met groot materiaal werd gewerkt en er bomen werden gekapt en struiken worden weggehaald. Het leef- en broedgebied van talloze vogelsoorten, waaronder rodelijstsoorten, werd hierdoor vernield, vlak voor het broedseizoen.
En dat terwijl juist beloofd was dat de ARK-zone beter beschermd zou worden!
We hebben opheldering gevraagd aan de projectmanager van het Diemerpark. Hij heeft de werkzaamheden onmiddellijk laten stilleggen, want er werd niet niet volgens de regels gewerkt.
Donderdag 4 maart hebben we een overleg gehad over de kaalslag in de ARK-zone, met o.a. de projectleider van het Diemerpark, de opdrachtgever van de werkzaamheden namens de gemeente en een stadsecologe. In grote lijnen werd de volgende uitleg gegeven.De gemeente is door het Waterschap verplicht om waterlopen in de ARK-zone op voldoende diepte te houden. Het Waterschap constateerde echter dat de gemeente hierin nalatig was en dreigde met het geven van een boete. De gemeente heeft het werk uitbesteed aan een onderaannemer, maar daarbij niet vermeld dat het om een waardevol natuurgebied (ecologische verbindingszone, NNN-gebied) ging. De onderaannemer heeft dat dus niet beseft, en was evenmin op de hoogte gesteld dat het gebied in principe niet voor mensen bedoeld is (er staan nergens bordjes met die strekking).
De aannemer is met groot materiaal het gebied ingetrokken om bij de betreffende sloot te kunnen komen. Alles wat in de weg stond is kort en klein gemaakt. Het gebied is vanaf de Diemerzeedijk op diverse plekken volledig opengelegd.
Met zware voertuigen is de begroeiing van de berm van de Diemerzeedijk (met o.m. kaardebollen – voedsel voor putters) over een lengte van 1 km vernield. De gemeente heeft geen toezicht op de werkzaamheden gehouden.Kortom, er is van alles misgegaan.

We concluderen dat de gemeente ernstig tekortgeschoten is in haar onderhoudsverplichting, het beschermen van flora en fauna (Natuurwet) en het houden van toezicht.

Toen na de melding van de ravage bij de projectleider de werkzaamheden waren stopgezet, was het werk al voor een groot deel klaar.
Aanstaande woensdag 10 maart gaan we met een klein gezelschap (waaronder de opdrachtgever namens de gemeente, Vogelwerkgroep Amsterdam, Vrienden van het Diemerpark) ter plekke bekijken hoe het werk met zo weinig mogelijk schade voltooid kan worden.
Door de projectleider is toegezegd dat de door de uitvoerder gecreëerde toegangen tot het gebied door het aanbrengen van takkenrillen worden afgesloten en dat de begroeiing in de berm van de Diemerzeedijk zoveel mogelijk wordt hersteld (opnieuw ingezaaid).

 

Advertentie