Dubieuze informatie door de projectgroep ‘Diemerpark’

Het gemeentebestuur brengt regelmatig informatie naar buiten die niet klopt of tendentieus is.

Hieronder lichten we dit toe aan de hand van het document ‘Autoparkeren sportpark Diemerpark’, in maart 2021 door het projectteam ‘Vernieuwing Diemerpark’ verstuurd aan bewoners die zich hadden aangemeld voor de digitale bewonersbijeenkomst op 22-03-2021.
We beperken ons tot vier opmerkingen.

Voorstel: parkeerterrein met 90 plaatsen in de Oeverzeggestraat

A)  
Het gemeentebestuur schrijft: “Over de uitbreiding van het sportpark van 6 naar 10 velden is in januari 2019 door de gemeenteraad besloten bij vaststelling van het Strategisch Huisvestingsplan Sport 2020-2023.” 
De indruk wordt hier gewekt dat de gemeenteraad een zorgvuldig afgewogen besluit heeft genomen.
Dat is niet zo.
Over het Diemerpark staat in het Strategisch Huisvestingsplan (39 pagina’s) één zinnetje hierover: “Uitbreiding van sportpark IJburg met vier sportvelden om wachtlijsten weg te werken.” Dat is alles.
Aan de gemeenteraad is niet gezegd dat er op Strandeiland/Buiteneiland voldoende ruimte is om sportvelden aan te leggen, en dat het altijd de bedoeling is geweest om sportvelden voor IJburg te verdelen over het Diemerpark, IJburg 2e fase en het Zeeburgereiland.
Aan de gemeenteraad is ook nooit gezegd dat de TAC een negatief advies heeft afgegeven.

B)
Het projectteam stelt voor om in de Oeverzeggestraat 90 parkeerplaatsen aan te leggen en de parkeerplaatsen uit het Diemerpark te verwijderen.
Er staat bij: “De grote winst van deze variant is dat er niet hoeft te worden geparkeerd in de hoofdgroenstructuur. “
Dat klinkt nobel, maar wat er niet staat is dat het verplaatsen van de huidige 42 parkeerplaatsen naar de Oeverzeggestraat alleen maar als doel heeft om in het park meer ruimte te creëren voor de extra sportvelden.
We hebben de plannen van de gemeente grondig bekeken en geconcludeerd dat vier extra velden in het park domweg niet passen binnen de beschikbare ruimte daarvoor. In feite wordt het sportterrein in het park uitgebreid tot in de Oeverzeggestraat.

C)
Ook zegt de projectgroep dat de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) in haar advies stelt dat “uitbreiding van de verharding voor parkeren [in het park] onwenselijk is“.
Dit geeft de indruk dat de TAC uitsluitend het parkeren in het park afwijst. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken. 
De TAC constateert “dat de uitbreiding met 4 sportvelden en bijbehorende functies/voorzieningen in het park niet inpasbaar zijn in de Hoofdgroenstructuur. We zien namelijk een onverenigbaarheid in de opgaves om de sportfuncties hier verder uit te breiden zonder dat dit ten koste gaat van de struinnatuurfunctie“.
Dat is dus veel meer omvattend dan alleen het parkeren.

D)
In het document wordt gerefereerd aan de ‘consentgesprekken’ die er in 2017 hebben plaatsgevonden.
Vanaf 2018 hebben we al meerdere keren aan de projectgroep ‘Diemerpark’ laten weten, en uitgebreid toegelicht, dat het ‘consentadvies’ is gebaseerd op informatie die niet juist, onvolledig of achterhaald is.
Daar heeft de projectgroep nooit op gereageerd.
Door in maart 2021 nog steeds te refereren aan de ‘consentgesprekken’ wordt de indruk gewekt dat er onder de deelnemers overeenstemming was over uitbreiding van het sportterrein met 4 velden.
Dat is pertinent onjuist. Uitbreiding met 4 velden is in de ‘consentkring’, met name door Vrienden van het Diemerpark, expliciet afgewezen (zie verslag van de bespreking op 6-12-2017).
(Overigens is het zo dat in het ‘consentadvies’ staat dat het aantal parkeerplekken “evenredig aan het aantal velden” uitgebreid zou worden. Thans zijn er 7 parkeerplaatsen per veld, voor 10 velden zouden er dan 70 parkeerplaatsen moeten zijn en geen 90.)