Wob-verzoek reactie op TAC

Aan:     College van B&W en gemeenteraad van Amsterdam
Betreft: Voorlichting door het gemeentebestuur over uitbreiden sportvelden Diemerpark 
Wob-verzoek over reactie op TAC-preadvies

Amsterdam, 3 mei 2021

Geachte mevrouw/heer,

Reeds geruime tijd maken we ons zorgen over plannen om het sportterrein in het Diemerpark uit te breiden.

In een folder die begin april huis-aan-huis op IJburg werd verspreid om een voorlichtingsavond over het Diemerpark aan te kondigen, staat: “De gemeenteraad heeft besloten het sportpark uit te breiden van 6 naar 10 velden”.
En tijdens de voorlichtingsavond zelf, zei de projectleider ‘Diemerpark’ onomwonden:  “Tot uitbreiding van het sportpark is besloten door de gemeenteraad in 2019. Dus dat gaat gewoon gebeuren.”
Ook in andere gemeentelijke publicaties wordt uitbreiding van het sportterrein voorgesteld als een voldongen feit.

Wij hebben grote moeite met deze informatie van het gemeentebestuur.

Als de  gemeenteraad besloten zou hebben om het sportterrein uit te breiden, dan is dat niet gebeurd conform de wettelijke regels die daarvoor gelden. En als de gemeenteraad het besluit niet genomen heeft, is het onbehoorlijk om te communiceren dat de gemeenteraad dat wel gedaan zou hebben.

Het bestemmingsplan staat significante uitbreiding van het sportterrein niet toe.
Om het bestemmingsplan te wijzigen dient de gemeenteraad te beschikken over een advies van de TAC. En zo’n advies is er niet.
De TAC heeft op 28 januari 2021 wel een preadvies afgegeven. Dat was negatief over de uitbreiding.
De TAC schreef: “Graag ontvangen we binnen een termijn van drie maanden een reactie hoe met dit negatieve advies zal worden omgegaan.”
De genoemde termijn is inmiddels verstreken.

Met een beroep op de Wob verzoeken wij u hierbij om inzage in de reactie die er door het gemeentebestuur is gegeven op het negatieve TAC-preadvies van 28 januari 2021.

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, dan vernemen we dat graag.
Uw reactie zien we tegemoet, waarvoor bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,
bestuur Vrienden van het Diemerpark