Inspreken Stadsdeelcommissie 12-10-2021

Geachte commissieleden,

Het Diemerpark maakt onderdeel uit van de hoofdgroenstructuur. Autoverkeer hoort daar niet thuis.

Dit was tot afgelopen weekend het standpunt van de wethouders en het Dagelijks Bestuur van Oost, als argument voor de aanleg van een parkeerterrein in de Oeverzeggestraat.Gisteren kregen we echter te horen dat het DB parkeren in de Oeverzeggestraat afwijst.
Prima!

Maar opeens bleek ook dat het DB parkeren in de Hoofdgroenstructuur geen bezwaar meer vindt.
Opeens is er nu een besluit om, wat het DB zelf noemt, “een beperkte uitbreiding” van het parkeerterrein in het Diemerpark te realiseren.  
“Beperkt” wil in dit geval zeggen dat het de bedoeling is om er ruim twee keer zoveel parkeerplaatsen aan te leggen.

Of het DB dit nu als een concept-advies voorlegt aan de stadsdeelcommissie is ons niet duidelijk.
Parkeren hoort inderdaad niet thuis in de Oeverzeggestraat.
Maar óók niet in het Diemerpark.

In ieder geval brengt het ons weer helemaal terug bij de jaren 2011 t/m 2013 toen de toenmalige stadsdeelraad er maar liefst 18 openbare vergaderingen voor nodig had om een besluit te nemen over het parkeren voor bezoekers van de, toen nog gewenste, 6 sportvelden in het Diemerpark.

Het gezwalk van de bestuurders van de stad en stadsdeel maakt eens te meer duidelijk dat er een overall-plan ontbreekt voor de beste situering van sportvelden voor IJburg en Zeeburgereiland, waarbij bereikbaarheid en het parkeren essentiële parameters zijn.
Met het gepruts daarmee balanceert het gemeentebestuur op het randje van onbehoorlijk bestuur.

Uitermate storend is ook dat in iedere publicatie van de gemeente staat dat uitbreiden van het sportterrein tot 10 velden een democratisch genomen besluit zou zijn.
Het Diemerpark is het meest biodiverse park van Amsterdam.
Bescherming en vergroting van biodiversiteit staat hoog op de beleidslijst van de overheid: locaal, nationaal en internationaal.
Het verder plastificeren van het Diemerpark door de aanleg van nog meer kunstgras sportvelden is funest voor de Amsterdamse biodiversiteit. 
De argumenten om het sportterrein uit te breiden, zijn niet met feiten en cijfers onderbouwd.
Het is strijdig met het bestemmingsplan en de Structuurvisie en is niet in overeenstemming met het beleid van ‘rigoureus vergroenen’ zoals recentelijk vastgelegd in de Omgevingsvisie.
Het is ook strijdig met het standpunt dat de fractie van GroenLinks in deze commissie eerder ingenomen heeft, dat verdichten van de stad niet ten koste mag gaan van ‘groen’.

Wij zullen alles in het werk stellen om uitbreiden van het sportterrein in het Diemerpark te voorkomen.

Om te voldoen aan de sinds juli 2017 bestaande minimale Amsterdamse parkeernorm, dient het aantal sportvelden in het park teruggebracht te worden.
Dat kan gerealiseerd worden door verhuizing van één van de sportverenigingen van het Diemerpark naar het Strandeiland/Buiteneiland.
Op IJburg 2e fase zijn nu nog alle mogelijkheden om sportvelden en parkeerplaatsen optimaal te configureren. 
Er zijn daar ook nog geen bewoners die door de rechter in een bezwaar ontvankelijk verklaard zullen worden.
Dat is dan ook het beste advies dat u kunt uitbrengen.

Dank u wel.