Inspreken Commissie RO 03-11-2021

Geachte commissieleden,

Over het nu voorliggende bestemmingsplan is veel te zeggen.
In deze inspreekbeurt beperk ik me tot 1 onderwerp: de sportvelden.

In 1996 besloot de gemeenteraad tot de bouw van IJburg.
Het zou een wijk worden met 18.000 woningen, in het natuur-rijke IJmeer.
Dat was een omstreden besluit, waarover in 1997 een referendum plaatsvond.
Het aantal tegenstemmers overtrof weliswaar het aantal vóórstemmers, maar was toch onvoldoende om de ontwikkeling van IJburg tegen te houden.
Wel werd in een convenant vastgelegd dat in natuurcompensatie zou worden voorzien, waarbij o.a. het Diemerpark werd genoemd.  

Het nu voorliggende bestemmingsplan gaat over het Strandeiland.
Als u dit bestemmingsplan vaststelt, stemt u in met de mogelijkheid dat er op het Strandeiland 8.000 woningen komen.
Het aantal woningen op héél IJburg zou dan neerkomen op ruim 20.000.
Dat zijn dus ruim 2.000 woningen méér dan de 18.000 die het gemeentebestuur de Amsterdammer tijdens het referendum voorhield.

Kom ik bij de sportvelden.
Om te voorzien in voldoende sportvelden wil het college de ‘sportnorm’ hanteren.
Voor een groen-blauw woonmilieu is dit 9 m2sportveld per woning.
Met de toevoeging van ruim 2.000 extra woningen op het Strandeiland wordt een extra behoefte van ongeveer 3,5 sportvelden gecreëerd.
Het zou logisch zijn om deze op het Strandeiland of het Buiteneiland te realiseren.  
Maar nee, voor die extra sportvelden kijkt het college naar het Diemerpark, het park met de grootste biodiversiteit van alle Amsterdamse parken.

Het is niet behoorlijk om een bestemmingsplan vast te stellen waarin onvoldoende sportvelden zijn opgenomen, en ervan uit te gaan dat het Diemerpark daar wel in kan voorzien. Ook dát is strijdig met het eerder genoemde convenant.

Daarom geven we u in overweging om het bestemmingsplantechnisch mogelijk te maken om méér definitieve sportvelden op het Strandeiland te realiseren. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door de voorgenomen tijdelijke sportvelden om te zetten naar definitieve velden.

Dank u wel.