Verslag commissievergadering RO 03-11-2021

Inleiding

Op 03-11-2021 vond er een vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening plaats. Op de agenda stond het vaststellen van het bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland. Omdat dit bestemmingsplan relevant is voor het plan om het aantal sportvelden in het Diemerpark uit te breiden, waren we daarbij aanwezig en spraken we in.

In dit stuk vatten we de voor het Diemerpark belangrijkste gespreksonderwerpen samen en bespreken we vervolgstappen naar aanleiding daarvan. 

Bespreking

Onlangs bracht de stadsdeelcommissie Oost het advies uit om één van de twee sportverenigingen in het Diemerpark te laten verhuizen naar het Strandeiland. Argument daarvoor was dat beide verenigingen er velden bij zouden kunnen krijgen, zonder dat daarvoor het sportterrein in het Diemerpark uitgebreid zou moeten worden. Het Dagelijks Bestuur bracht hiertegen in dat het niet mogelijk zou zijn om op het Strandeiland meer sportvelden te realiseren, omdat dat ten koste zou gaan van het aantal woningen op het Strandeiland.

Een vergelijkbare discussie vond plaats in de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening.
Jennifer Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) stelde voor om meer (definitieve) sportvelden op het Strandeiland aan te leggen en af te zien van de aanleg van extra sportvelden in het Diemerpark. Nienke van Renssen (GroenLinks) zei dat ze daar tegen was: “Ik wil geen woningen inleveren voor meer sportvelden.”

Volgens wethouder Marieke van Doorninck wordt in de plannen voor het Strandeiland en Buiteneiland nu voldaan aan de ‘sportnorm’ voor IJburg 2e fase: “Maar op het moment van uitvoering en verder in de ontwikkeling, gaan we dat toetsen. Als er meer sportvelden nodig zijn, komen die op Buiteneiland.

Van Renssen vroeg aan de wethouder of “we nog verder kunnen kijken naar het tekort aan sportvelden op IJburg 1e fase”, en of er gekeken is naar “dubbelgebruik in de ruimte voor voldoende veldsport”. Daarop antwoordde Van Doorninck dat er bij het Zeeburgereiland gekeken wordt of op een gebouw een sportveld geplaatst zou kunnen worden. Maar, zo voegde ze er aan toe, “dat is waar we op het Strandeiland niet naar kijken.

Conclusies

  • Er lijkt op dit moment bij de meerderheid van de gemeenteraad geen draagvlak te zijn om op het Strandeiland meer sportvelden te realiseren, omdat dat ten koste zou gaan van een (onbekend) aantal woningen. (Een aangekondigd amendement van de Partij voor de Dieren bij de raadsvergadering zal daar uitsluitsel over geven.)
  • De wethouder gaf geen reden om op het Zeeburgereiland wèl, en op het Strandeiland niet te ‘kijken’ naar de mogelijkheid om sportvelden op gebouwen te realiseren;
  • Als blijkt dat er meer sportvelden voor IJburg 2e fase wenselijk zijn, houdt de wethouder houdt de mogelijkheid open om op het Buiteneiland méér sportvelden te realiseren dan de 5,5 ha die nu de Projectnota Buiteneiland zijn vastgelegd.

Vervolg

  • Om volledig geïnformeerd te zijn willen we weten  hoeveel woningen er ‘ingeleverd’ zouden worden, als er op het Strandeiland nog 3,5 sportvelden bij zouden komen.
  • We zullen voorstellen om niet alleen op het Zeeburgereiland, maar ook op het Strandeiland te kijken naar mogelijkheden om sportvelden op gebouwen te realiseren.  
  • De mogelijkheid bestaat dus om méér sportvelden op het Buiteneiland te realiseren. Dit zouden ook de extra sportvelden zijn die men nu in het Diemerpark wil aanleggen. Dit zullen we onder de aandacht van het gemeentebestuur (blijven) brengen. (Als men de extra sportvelden niet op het Buiteneiland wil plannen omdat het nog lang duurt voor dat eiland klaar is, kan daartegen ingebracht worden dat er voorlopige velden op het Strandeiland komen, die later naar het Buiteneiland kunnen verhuizen.)
  • Goede stedenbouwkundige ontwikkeling vraagt om realistische planning van buitensportvoorzieningen. Omdat de tot nu toe gevoerde discussies over het kunnen voorzien in voldoende sportvelden voor IJburg en Zeeburgereiland weinig concreet en niet duurzaam oplossingsgericht zijn (er wordt uitsluitend gedacht in ad-hoc oplossingen) en het aangeven van alternatieven zodoende buiten beeld blijft, zullen we er op blijven wijzen dat er behoefte is aan een overall-plan voor de locatie van sportvelden op IJburg/Zeeburgereiland.
  • We zullen gebruik maken van de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen als het bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland ongewijzigd door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Het is niet behoorlijk om een bestemmingsplan vast te stellen waarin onvoldoende sportvelden zijn opgenomen, omdat ervan uitgegaan wordt dat het Diemerpark daar wel in kan voorzien.