Manifest oplossen sportterrein Diemerpark

Het plan om in het Diemerpark 10 sportvelden aan te leggen, is van tafel: het is te duur.
Het bestuur heeft 4 varianten vastgesteld over wat er dan wel met het sportterrein zou moeten gebeuren. De derde variant luidt: “Eén van de twee sportclubs uit het Diemerpark verplaatsen naar een locatie op IJburg fase 2 (Strandeiland of Buiteneiland). Het bestaande sportpark aanpassen voor gebruik door één sport (voetbal of hockey). Uitgangspunt is dan dat de clubs uiteindelijk elk over 5 velden kunnen beschikken.
Vanuit het oogpunt van biodiversiteit, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en snelheid van realisatie is dit de enige acceptabele variant.
Hieronder staan daarvoor de belangrijkste argumenten.

Het veroorzaakt geen schade aan de uitzonderlijke natuurwaarden (biodiversiteit) in het Diemerpark, struinnatuur blijft intact.
Het Diemerpark heeft de grootste biodiversiteit van alle Amsterdamse parken. Biodiversiteit betekent: een grote variëteit aan soorten planten en dieren. Die is nodig voor een veerkrachtige natuur en het in stand houden van het ecologische systeem. In de ecologische verkenning Diemerpark [is vastgesteld dat een uitbreiding van het aantal sportvelden tot aanzienlijke ecologische schade leidt. De TAC noemde het verdwijnen van struinnatuur een belangrijk argument tegen uitbreiding van het sportterrein in het Diemerpark.

De verkeersveiligheid in en rond het Diemerpark wordt beter door uitplaatsing van een sportvereniging.
De weg waarover het sportterrein in het Diemerpark bereikbaar is (Oeverzeggestraat en Dick Hilleniuspad) is voor het grootste deel een exclusief fietspad, behorend tot het Plusnet Fiets. Het is voor veel fietsers, via de Nesciobrug, de hoofdroute naar ‘de stad’. Dagelijks fietsen hier grote aantallen scholieren en anderen van en naar hun school, werk, enz.
In de huidige situatie doen zich op het fietspad, zowel op trainings- als wedstrijdmomenten, chaotische  en soms gevaarlijke verkeerssituaties voor: auto’s keren vóór de vezip in de smalle Oeverzeggestraat, of rijden die achteruit uit, en voor bevoorrading van de sportclubkantines en onderhoud en beheer van de sportvelden rijden er vaak grote vrachtauto’s over het fietspad. Door te kiezen voor één sportvereniging in het Diemerpark neemt de verkeersoverlast af.

De bereikbaarheid voor auto’s, fietsers en openbaar vervoer kan op het Strandeiland/Buiteneiland optimaal gemaakt worden. Op het Strandeiland/Buiteneiland kan in een toereikend aantal parkeerplaatsen worden voorzien, met bovendien de mogelijkheid van ‘dubbelgebruik’.
Voor de sportvereniging die op het Strandeiland/Buiteneiland komt, kan een goede bereikbaarheid voor auto’s (zowel voor bezoekers van de sportvelden, bevoorrading van sportclubkantine als onderhoud van de sportvelden) en openbaar vervoer meteen in de planvorming worden meegenomen. In tegenstelling tot in het Diemerpark kan voor bezoekers van de sportvelden op het Strandeiland en het Buiteneiland goede en veilig bereikbare parkeergelegenheid worden gerealiseerd. Tevens zijn daar mogelijkheden voor dubbelgebruik: voorzieningen als clubgebouwen en fiets- en autoparkeerplaatsen kunnen door verschillende doelgroepen worden gebruikt, zodat ze maximaal benut worden.

Door de betere ondergrond is zowel aanleg als onderhoud van sportvelden op het Strandeiland/Buiteneiland goedkoper en duurzamer.
De ondergrond van het Diemerpark is ongeschikt voor een duurzame aanleg van sportvelden. De huidige sportvelden in het Diemerpark moeten aanzienlijk vaker worden vervangen dan velden op een ‘normale’ ondergrond. Vanwege de moeilijke bereikbaarheid leidt dit tot meer overlast en schade aan de omgeving. Op het Strandeiland en Buiteneiland zal de ondergrond geschikter en de bereikbaarheid beter zijn, waardoor de sportvelden  duurzamer zijn te beheren.

Al snel, vanaf 2024, kunnen sportvelden op het Strandeiland aangelegd worden, vooruitlopend op de aanleg van definitieve velden op het Buiteneiland.
Volgens het Stedenbouwkundig plan Strandeiland kan in 2024 begonnen worden met de aanleg van sportvelden op het Strandeiland. Vanwege de problematische ondergrond in het Diemerpark en te verwachten juridische procedures is dat eerder dan de mogelijke aanleg van extra sportvelden in het Diemerpark. Realisatie van sportvoorzieningen op het Buiteneiland is volgens de Projectnota Buiteneiland vanaf 2030 mogelijk.

Dit manifest wordt onderschreven door …
de meerderheid van de bewoners-leden van de Klankbordgroep ‘Vernieuwing Diemerpark’, omwonenden van de Oeverzeggestraat,

… en is in lijn met  2.876 ondertekeningen van de petitie Stop de plastificering van het Diemerpark, waarin wordt verzocht:
af te zien van de aanleg van nog meer sportvelden in het Diemerpark, en
de nog gewenste sportvelden voor IJburg op het Buiteneiland of elders aan te leggen,
en  644 ondertekeningen van de petitie Hou IJburg groen, hou IJburg waterproof, hou IJburg veilig, waarin onder andere wordt verzocht:
af te zien van plannen om kostbare ecologische en klimaatbeheersende gebieden te vernietigen.


Advertentie