Over diemerparkgroen

De vereniging Vrienden van het Diemerpark, heeft als doel het ruige karakter van het Diemerpark te beschermen en het park mens- en diervriendelijk te houden.

Stop de plastificering van het Diemerpark!

Het Diemerpark is een waardevol natuurgebied. Met zeldzame dieren en planten heeft het de grootste biodiversiteit van alle parken in Amsterdam.
Het gemeentebestuur van Amsterdam onderschrijft het belang van groen voor de gezondheid en het welzijn van haar bewoners.
Ook wil de gemeente de biodiversiteit in de stad zoveel mogelijk behouden en versterken.
Niettemin wil diezelfde gemeente het sportterrein in het Diemerpark verder uitbreiden met nog meer kunstgras (= plastic) sportvelden.
Dat gaat ten koste van het karakter van het park en van de mensen die voor de ruimte, voor de natuur of voor een wandeling in het park komen.

Om te proberen dat te voorkomen hebben we een petitie lopen: https://sportparkendiemerpark.petities.nl/
Het zou fijn zijn als je die zou willen ondertekenen.

Advertenties

Gepiepeld door het gemeentebestuur

Eind 2017 hebben Vrienden van het Diemerpark meegewerkt aan de productie van een ‘consentadvies’, dat aangeboden werd aan het college van B&W over de ‘Toekomst van het Diemerpark’.
Dat advies wordt nu door het gemeentebestuur gebruikt als argument om in het Diemerpark vier extra kunstgras (= plastic) sportvelden aan te leggen.
Vrienden van het Diemerpark voelen zich daardoor door het gemeentebestuur, inclusief het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost, gepiepeld.
Vier extra velden in het Diemerpark zijn géén logische uitwerking van het ‘consentadvies’ waaraan Vrienden van het Diemerpark hun medewerking hebben verleend. Hieronder wordt uitgelegd waarom.

Tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie Oost op 15-01-2019 zei de voorzitter van het DB van het stadsdeelbestuur, dhr. Maarten Poorter, dat de aanleg van vier extra sportvelden in het Diemerpark in overeenstemming zou zijn met het ‘consentadvies’. Hieronder leggen we uit waarom dit niet het geval is.

Het  ‘consentadvies’

In het (definitieve) ‘consentadvies’ staat letterlijk: “Om in de sportbehoefte van de IJburgers te voorzien wordt het noodzakelijk geacht het sportpark in het Diemerpark uit te breiden: Hierbij wordt vastgehouden aan de 9 hectare bestemd voor sport, waarbij er wordt gestreefd naar maximaal 15% verharding.

Eerste concept van het ‘consentadvies’
In de eerste concept versie van het ‘consentadvies’ (01-12-2017) staat letterlijk: “Om in de sportbehoefte van de jonge IJburgers van nu te voorzien is het noodzakelijk het sportpark in het Diemerpark met 4 velden uit te breiden. Hierbij wordt vastgehouden aan de 9 hectare bestemd voor sport.
Dit concept is op 13-12-2017 besproken in de ‘consentkring’.

We citeren uit het verslag van die bespreking de volgende passage (Verslag vierde bijeenkomst Consentkring: Toekomst van het Diemerpark woensdagavond 13-12-17):
“Ronde Kernpunt 2
Kees: Ik mis cijfers, ik begrijp niet hoe men tot 4 velden is gekomen.
Uitleg Marinus: Ik vond de verzoeken van hockey en voetbal zo overtuigend dat ik op 4 velden uitkwam. Het gaat om de kinderen van nu waar geen plek voor is. Het sport tekort is groot. Daarnaast is het een strategische keuze omdat ik denk dat wanneer er weinig wordt toegevoegd er ook weinig budget vrijgemaakt wordt voor overige maatregelen.
Hugo: Er is een globale studie geweest met de focus op wat technisch en sanering-technisch mogelijk is (uitkomst = 3 hele, 2 halve). Bij jeugd kan het zijn dat je op een half of kwart veld speelt. Dat kan een wens zijn van verenigingen. Daarnaast wil ik benadrukken dat andere sportgroepen hierin ook meegenomen worden, niet alleen de hockey- en voetbal-spelende kinderen. Bij een gemiddeld sportpark heb je 80 gebruikersgroepen per jaar.
Kees: Het overtuigt mij niet. Is er wel eens onderzoek gedaan naar die wachtlijsten?
Josine: Volgens mij lijden wij niet aan grootheidswaanzin en hebben we daarom ook gekeken naar toekomstcijfers in combinatie met de wachtlijsten.
Justus: IJburg heeft de hoogste jeugddichtheid van West-Europa. Het aantal inwoners laat volgens mij duidelijk zien dat er behoefte aan is.
Kees: Ik ben niet overtuigd. Maar als jullie dat wel vinden dan vraag ik mij af waarom die perse in het Diemerpark moeten komen? Bij de planning was al gezegd: We gaan niet alle sportvoorzieningen voor fase 1 in het Diemerpark plaatsen. Ik vind 4 velden te veel. En hoe zit het met de verharding? En nog extra parkeerplaatsen? Volgens mij gaat het niet lukken als je het al zou wensen. We willen nadenken over maximaal 2 velden onder de nodige voorwaarden.
Josine: Ik snap dat je dit zegt maar ik vind je argumentatie vrij zwak. Al jouw verdere belangen wat betreft de natuur worden vervuld dus ik vind het niet redelijk dat je je met deze argumentatie af doet wanneer het over 4 velden gaat.
Justus voorstel: “4 velden weghalen”: bestemming sport optimaal benutten in m2, contouren daar op aan passen.
Marianne: We hebben een behoorlijke studie gedaan naar inpassingsmogelijkheden en kwamen toen uit op maximaal 2 velden. Mijn zorg is of er genoeg ruimte overblijft om de rest van het park te beschermen? Dat vind ik echt een voorwaarde; de kwaliteit van de natuur en de natuurbeleving staat voorop.

Conclusie: vier extra velden die oorspronkelijk in het (concept) ‘consentadvies’ stonden, zijn daar expliciet, doelbewust, uit geschrapt.

Andere redenen waarom vier velden strijdig zijn met het ‘consentadvies’

Terugdringen van de wachtlijsten
De doelstelling van de ‘consentgesprekken’ was: “Komen tot een advies aan beslissers op basis van een door alle belanghebbenden gedragen beeld over de inrichting en het gebruik van het Diemerpark. Het advies richt zich op oplossingen voor het op korte termijn terugdringen van de wachtlijsten van de twee desbetreffende sportclubs, in nauwe samenhang met de ecologie en gebruikersbeleving van het park.” (bron: ‘Werkwijzer Consentkring Advies Toekomst Diemerpark’, vastgesteld op 08-11-2017).

In het ‘consentadvies’ staat dat er ongeveer 1000 aspirant leden op de wachtlijsten van de betreffende sportclubs staan.
Hugo Hilgers schreef in een artikel ‘Sportvoorzieningen in de stadsuitbreidingen van Amsterdam Oost’ (bron: Plan Amsterdam 03|2015, Gemeente Amsterdam, augustus 2015) dat door de aanwezigheid van de zes sportvelden 2.500 sporters ‘gefaciliteerd’ worden. Dat komt neer op 417 sporters per veld.
Om de wachtlijsten van de sportverenigingen in het Diemerpark weg te werken zou dus volstaan kunnen worden met 1000/417 = 2,4 extra sportvelden.

Vier extra sportvelden betekent dus dat er 1,6 sportvelden meer zouden komen dan nodig is voor het terugdringen van de wachtlijsten van de sportclubs, hetgeen de doelstelling was van de ‘consentgesprekken’.

Niet alleen voor de ‘IJburgers’
In het (definitieve) ‘consentadvies’ staat dat uitbreiden van het sportpark in het Diemerpark noodzakelijk wordt geacht om in de sportbehoefte van de ‘IJburgers’ te voorzien.
Het is de vraag of de leden en aspirant leden van de sportverenigingen allemaal op IJburg wonen. Bronnen die wij vertrouwen, melden dat er ook mensen uit Diemen en het Oostelijk Havengebied lid zijn van de betreffende sportverenigingen.
We wachten nog op antwoorden op vragen die we hierover in augustus 2018 stelden.

In de onlangs vastgestelde gemeentebegroting 2019 staat als argument om in het Diemerpark vier extra velden aan te leggen: “in de directe omgeving (IJburg 2e fase en Zeeburgereiland) zullen de komende jaren nog veel woningen worden gebouwd”.

Hieruit blijkt dat de voorgenomen aanleg van vier extra sportvelden niet alleen voor de ‘IJburgers’ bedoeld is. Dit is in strijd met het ‘consentadvies’.

Samenvatting en conclusie

 • In het ‘consentadvies’ wordt geen aantal velden genoemd. In de ‘consentkring’ is wel gesproken over vier velden, maar dit is expliciet ‘weggestemd’ en daardoor niet opgenomen in het definitieve ‘consentadvies’.
 • Vier extra velden is méér dan nodig zou zijn voor het terugdringen van de wachtlijsten zoals een doelstelling was van de ‘consentgesprekken’.
 • Extra sportvelden in het Diemerpark zijn niet alleen bedoeld om te voorzien in de sportbehoefte van de ‘IJburgers’, terwijl dat volgens het ‘consentadvies’ wel het geval zou moeten zijn.

Kortom, Vrienden van het Diemerpark hebben goede redenen om zich door het gemeentebestuur, inclusief het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost, gepiepeld te voelen door het voornemen om in het Diemerpark vier extra sportvelden aan te leggen, onder het mom van dat dit een logische uitwerking zou zijn van het ‘consentadvies’ waaraan Vrienden van het Diemerpark hun medewerking hebben verleend.

Toelichting op de petitie ‘Stop de plastificering van het Diemerpark’

Vrienden van het Diemerpark voelen zich genoodzaakt om de petitie ‘Stop de plastificering van het Diemerpark’ te organiseren.
Als één van deelnemers aan het door het bestuur van stadsdeel Amsterdam-Oost georganiseerde ‘consent-overleg’ over de ‘Toekomst van het Diemerpark’ geven we hieronder een toelichting waarom wij dit besluit genomen hebben.

Het realiseren van sportvoorzieningen op IJburg door de gemeente

Het besluit om een zestal sportvelden in het Diemerpark aan te leggen, is van meet af aan omstreden geweest.
Het besluit voor de vestiging van een hockeyvereniging en een voetbalvereniging in het Diemerpark met elk drie velden, is genomen omdat door de economische crisis de ontwikkeling van IJburg vertraagd werd en de geplande ruimte voor de sportvelden elders op IJburg niet beschikbaar kwam.
Het bestemmingsplan dat in 2013 werd vastgesteld en nu van toepassing (vigerend) is, geeft maximaal 6 sportvelden en 42 parkeerplaatsen aan. In 2014 is een definitief inrichtingsplan vastgesteld.
Afgesproken was dat eventueel extra sportvoorzieningen voor IJburg later elders op IJburg een plek zouden krijgen en dat, als dat nodig zou zijn, er sportvoorzieningen voor de 1e fase IJburg in de 2e fase (Centrumeiland, Strandeiland en Buiteneiland) opgenomen zouden worden.

In de afgelopen jaren is gebleken dat de bereikbaarheid van het sportterrein in het Diemerpark en de parkeergelegenheid voor bezoekers een probleem vormen.
Ook de verlichting en de ruimtelijke inpassing zijn verre van ideaal.
In feite was dat allemaal redelijk makkelijk te voorzien geweest en kan de ontwikkeling van een ‘Sportpark IJburg’ in het Diemerpark beschouwd worden als een planologische blunder.

Een korte uitleg over het ‘consent-overleg’

In 2017 heeft het bestuur van stadsdeel Oost het ‘consent-overleg’ ‘Toekomst van het Diemerpark’ opgestart. Doel daarvan was, om gezamenlijk met vertegenwoordigers van enkele belangengroepen zoals de sportverenigingen, stichting Natuurlijk IJburg en Vrienden van het Diemerpark, tot een overeenkomst te komen over een toekomstige en duurzame ontwikkeling van het Diemerpark.
Dat heeft in december 2017 de zogenoemde ‘consent-overeenkomst’ opgeleverd, dat in januari 2018 als ongevraagd advies (‘consent-advies’) van de Bestuurscommissie Oost aan het college van B&W is aangeboden.
Als vereniging die zich inzet voor behoud en versterking van de natuur in het Diemerpark, zijn we tegen verdere uitbreiding van sportvelden in het natuurpark Diemerpark.
Desondanks zijn we, vanwege de door de sportverenigingen gemelde wachtlijsten en om betrokken te kunnen blijven bij de uitwerking van de plannen, akkoord gegaan met een beperkte uitbreiding van het sportterrein.
Daarbij stelden we wel enkele voorwaarden.
Er zou elders voorzien moeten worden in zoveel mogelijk sportvelden en er zouden maatregelen moeten worden genomen om de impact van de sportvelden op de natuur en op de omgeving te minimaliseren.
Het sportterrein zou gecamoufleerd moeten worden met grondwallen en beplanting en de problematische verkeerssituatie zou opgelost moeten worden.
De natuur zou elders in het park (bijvoorbeeld in de ARK-zone) versterkt moeten worden.
Wij spraken ons expliciet uit tegen een uitbreiding van het sportterrein met vier extra sportvelden. (Zie ook hier).

Wat is er vervolgens gebeurd?

In november 2018 stelde de gemeenteraad de begroting voor 2019 vast. Daarin werd, vanwege de wachtlijsten van de sportverenigingen en nieuwe woningen in de 2e fase van IJburg en het Zeeburgereiland, een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld voor de aanleg van vier extra sportvelden in het Diemerpark.
In het daaropvolgende Strategisch Huisvestingsplan Sport 2020-2023, dat gaat over de plannen voor sportaccommodaties in Amsterdam, staat dat er in het Diemerpark vier extra kunstgras sportvelden zullen worden aangelegd.
Over voorwaarden zoals beschreven in het ‘consentadvies’, werd niets gezegd. Tevens bleek dat in de plannen voor IJburg 2e fase (Centrumeiland, Strandeiland, Buiteneiland) en het Zeeburgereiland (Sportheldenbuurt en de Sluisbuurt) te weinig sportvelden waren opgenomen, laat staan dat er was voorzien in enige compensatie voor het tekort in de 1e fase.
In feite werd daarmee de ‘consent-overeenkomst’ door de gemeente opgeblazen.

Petitie

Om dat ten goede te keren heeft de vereniging Vrienden van het Diemerpark gemeend met een duidelijk signaal te moeten komen in de vorm van een petitie tegen een ongebreidelde uitbreiding van het aantal sportvelden in het Diemerpark.

Het is voor ons onacceptabel dat, in plaats van een voorzien tekort aan sportvelden in de 1e fase IJburg in de 2e fase te compenseren, er in de 2e fase en het Zeeburgereiland een tekort wordt gecreëerd, dat dan in het Diemerpark opgeheven zou moeten worden.
Bovendien is, om de door de sportverenigingen gerapporteerde wachtlijsten op te heffen, aanleg van vier velden niet nodig.

We hopen dat dit ‘groene’ college van B&W op een realistische manier in de sportvoorzieningen voor IJburg en Zeeburgereiland gaat voorzien, rekening houdend met de bereikbaarheid, het voorkomen van overlast en redelijke condities voor het functioneren van sportverenigingen, zonder de natuur en het groen daarvoor op een gemakzuchtige manier te laten opdraaien.

Met het ondertekenen van de petitie ondersteun je ons in de strijd voor een beter, natuurlijker Diemerpark en een beweeglijker, sportiever IJburg.
De petitie ondertekenen kan hier.

Voor meer informatie verwijzen we naar de door ons ingediende zienswijze op het Strategisch Huisvestingsplan Sport 2020-2023, die via onze website is te raadplegen.

BUITENEILAND: CADEAU AAN DE STAD?

IJburg breidt uit. Binnenkort zullen de palen voor de eerste huizen op het Centrumeiland de grond in gaan.
Terwijl die ontwikkeling doorgaat, wordt er namens de gemeentebestuurders gewerkt aan plannen voor de laatste twee IJburgeilanden: het Strandeiland en het Buiteneiland.
De inrichting daarvan kan gevolgen hebben voor het Diemerpark.

“Een cadeau aan de stad”. Zo typeerde het vorige college van B&W het Buiteneiland. Door op het Strandeiland meer woningen te bouwen dan oorspronkelijk de bedoeling was – 8.000 in plaats van 5.000 woningen -, zou het Buiteneiland gevrijwaard kunnen blijven van woningbouw. Daardoor zou daar ruimte komen voor allerlei voorzieningen die voor de hele stad aantrekkelijk zouden zijn: “een cadeau aan de stad”.

Wat zouden die leuke voorzieningen kunnen zijn?
Daarover was afgelopen vrijdag 22-06 een overleg tussen stedenbouwkundigen en enkele maatschappelijke organisaties waaronder onze vereniging, en IJburgbewoners.
Allerlei plannen kwamen op tafel: kunst, horeca, sport, “een soort Zandvoort”, festivalterrein, enzovoort. Het zouden hoe-dan-ook voorzieningen moeten zijn met een bijzondere kwaliteit, zodat mensen uit de hele stad verleid zouden worden om naar IJburg te komen.

Gelukkig waren er ook mensen die inzagen dat het onzin is om te spreken over een “cadeau aan de stad”. Want waar blijven de voorzieningen voor de bewoners van IJburg zelf, waaronder die van het dichtbebouwde Strandeiland?
Wij vroegen met name aandacht voor sportvelden.
In het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, PvdA en SP staat dat sportvoorzieningen “met de groei van de stad mee ontwikkeld zouden moeten worden”. Daarbij zou de “sportnorm” als uitgangspunt dienen. De “sportnorm” geeft het aantal m2 sportvoorziening per woning weer.
In de plannen voor het Strandeiland wordt daar in de verste verte niet aan voldaan.
Het is bizar om te constateren dat de gemeente, d.w.z. de vorige bestuurscommissie Oost, speculeerde over uitbreiding van sportvelden in het Diemerpark, terwijl nu blijkt dat daar op het Buiteneiland (ongeveer 45 ha. groot) ruimte voor is.

VERSLAG BEWONERSBIJEENKOMST ‘TOEKOMST VAN HET DIEMERPARK’ (13-11-2017)

161110 Batterij in de herfstHet stadsdeelbestuur krijgt regelmatig verzoeken van allerlei organisaties en personen om iets te veranderen in het Diemerpark. Het gaat dan bijvoorbeeld om betere uitlaatplaatsen voor honden, aanleg van een mountainbikeparkoers, ‘paardenpaden’ of uitbreiding van sportvelden. En er komen ook dikwijls klachten binnen over bijvoorbeeld de (verkeers)veiligheid bij de sportvelden of de Nesciobrug.
Een en ander was voor de bestuurscommissie aanleiding om een project te starten dat zou moeten leiden tot een advies aan het college van B&W.
In verband hiermee was er maandag 13-11 een bewonersbijeenkomst onder de titel ‘Toekomst van het Diemerpark’. Het stadsdeelbestuur wilde weten wat er leeft er bij bewoners aan ‘dromen over het Diemerpark’. Hoe zou het park er over vijf jaar of langer uit moeten zien? Wat zou er in het park wel en niet mogen gebeuren?

Algemeen

Iedereen, inclusief ouders van voetballende en hockeyende kinderen, was enthousiast over het ruige en stille karakter van het park, het gevoel van  r u i m t e  en de hoge natuurwaarden. Dit zouden behouden moeten blijven en versterkt moeten worden. Het Diemerpark is geen traditioneel “stadspark”.

Hieronder volgt een puntsgewijze opsomming van wat er zoal gezegd werd.

 • Het park moet een functie hebben van centrale ontmoetingsplaats voor IJburg waar verschillende activiteiten mogelijk zijn.
 • Je moet het park groter zien, als een geheel vanaf Muiden tot de Amsterdamse brug.

Voetbal- en hockeyvelden

Als belangrijkste knelpunt werd genoemd: de voetbal- en hockeyvelden. Daarover werden de volgende opmerkingen gemaakt:

 • Het in het Diemerpark aanleggen van een groot Sportpark, is een planologische blunder. De ontwikkeling van een woonwijk (zoals IJburg 1e fase, Zeeburgereiland, Sluisbuurt, IJburg 2e fase) zou vergezeld moeten gaan met de aanleg van voldoende en goed bereikbare sportvelden. Daarin schiet de gemeente te kort.
  Sportvelden zouden niet aangelegd moeten worden in parken, maar op bedrijventerreinen. Die zijn immers voor auto’s goed bereikbaar en daar zouden parkeerplaatsen dubbel gebruikt kunnen worden (doordeweeks door de bedrijven en in het weekend door sporters). Nu lijkt het erop dat de sportvelden in de kwetsbare natuur van het Diemerpark gedumpt worden omdat daar ruimte is en de grond “gratis”.
 • IJburgse kinderen moeten kunnen voetballen en hockeyen, daar leren ze voor het leven belangrijke dingen. Er zijn echter grote nadelen verbonden aan de ligging van de sportvelden in het park, met name vanwege de daardoor aanwezige lichtvervuiling, geluids- en parkeeroverlast.
 • Omdat de voetbal- en hockeyverenigingen in het Diemerpark kampen met wachtlijsten (voetbal ongeveer 400 kinderen) en hockeyen (ongeveer 600 kinderen) en je kinderen de kans moet geven om te kunnen voetballen of hockeyen, zouden de sportvelden uitgebreid kunnen worden. Volgens de sportverenigingen is het overgrote deel (> 95%) van de (kandidaat-)leden woonachtig op IJburg.

Korte- en lange termijn

 • Eigenlijk zouden er in dit natuurpark helemaal geen sportvelden moeten liggen.
 • Een kleine uitbreiding van het aantal sportvelden op dit moment is nadrukkelijk een oplossing voor de korte termijn.
  Op lange termijn is er geen toekomst in het park voor twee sportverenigingen. Minstens één van de verenigingen zou moeten verhuizen naar een andere plek op IJburg, bijvoorbeeld een ‘voorzieningeneiland’, waar dan ook voorzieningen komen als een zwembad, kinderboerderij, etc..
  Zonder dure maatregelen, die bovendien het milieu schaden en de parkbeleving negatief beïnvloeden, zullen de sportvelden per auto altijd slecht bereikbaar blijven en niet optimaal gebruikt kunnen worden.
 • Uitbreiding van de sportvelden zal onvermijdelijk de vraag oproepen naar meer parkeerplaatsen. Dat probleem zou dus eigenlijk eerst opgelost moeten worden.

Parkeren

 • Het parkeerprobleem moet niet opgelost worden door in het park (nog meer) natuur op te offeren aan parkeerplaatsen. Méér parkeerplaatsen in het park aanleggen zal nog méér auto’s aantrekken en daardoor leiden tot nog méér behoefte aan parkeerplaatsen. Bovendien is de brug tussen de Oeverzeggestraat en het park te smal voor intensief autoverkeer.
 • De parkeergarage onder het winkelcentrum raakt vol en is geen optie meer voor de bezoekers.
 • Parkeren in de Oeverzeggestraat is een slecht idee.
 • Parkeren kan ook bij de ARK-zone.
 • De ‘autostroom’ zou beter gereguleerd kunnen worden, bijvoorbeeld door het verkeer aan de ene kant het park in, en aan de andere kant het park weer uit te laten rijden.
 • Er zou een kiss-and-ride plek gecreëerd moeten worden, waardoor auto’s niet meer in het park hoeven te parkeren.
 • Op het Dick Hilleniuspad is het (vooral op zaterdag) een chaos met foutgeparkeerde auto’s op het fietspad. Zorg voor handhaving bij het parkeren; sta niet toe dat auto’s in de berm van het Dick Hilleniuspad staan en neem maatregelen tegen (te) hardrijdende auto’s.

Andere wensen m.b.t. het voetbal- en hockeygebied

Andere wensen/suggesties die aan de orde kwamen in verband met de sport waren:

 • Het felle licht van de sportvelden is zeer storend, daar moet wat aan gedaan worden, bijvoorbeeld door ‘kappen’ om de lampen te doen waardoor het licht niet naar alle kanten uitstraalt. Laat de lampen zo weinig mogelijk en niet langer dan noodzakelijk branden. Maak gebruik van LED lampen die na het omzetten van een schakelaar, direct aan of uit zijn, in tegenstelling tot traditionele lampen die soms een uur of langer aanblijven terwijl dat niet nodig is, maar alleen omdat het tijd kost voor ze branden of gedoofd zijn.
 • Het sportterrein moet beter aan het zicht worden onttrokken; pak de sportvelden op zo natuurvriendelijk mogelijke wijze in, met grondwallen, bomen en struiken.
 • Sta niet toe dat er bij feestjes harde muziek wordt geproduceerd.
 • Kan er niet één gebouw komen voor beide sportverenigingen samen?
 • Moeten alle velden van kunstgras zijn?

Andere wensen/suggesties

Hieronder volgt een lijstje van wensen die niet direct met de sportvelden te maken hebben.

 • Zorg voor betere uitlaatplekken voor honden, de uitloopstroken die er nu liggen, langs het Dick Hilleniuspad en het waterkeringpad, voldoen niet; denk bijvoorbeeld aan de hoogvlakte recht voor de ingang van de Diemerparklaan (veel mensen laten hier hun hond al los lopen); handhaaf strenger als honden loslopen op kwetsbare natuurplekken;
 • Maak van de ecologische verbindingszone tussen de Diemerzeedijk en het Amsterdam-Rijnkanaal (de ARK-zone) een echt stilte- en rustgebied door ze ontoegankelijk te maken voor mensen en zeker voor honden;
 • Richt ergens een ‘stilte-/gedenkplek’ in, waar bijvoorbeeld as van overledenen uitgestrooid kan worden;
 • De fietsroutes moeten veiliger, ook betere verlichting (al dan niet ‘slim’); de fietsroute richting Muiden het park uit, moet beter.
 • Maak een extra fietsbrug over het kanaal midden in het park.
 • Verbied het gebruik van drones in het park, het is gevaarlijk en verstoort de rust van wandelaars en vogels.
 • Plaats speeltoestellen voor kinderen, bijvoorbeeld in de buurt van het strandje.
 • Kijk of er ergens een horecagelegenheid kan komen; bijvoorbeeld bij het strandje, alleen in de zomer.

De input van de bewoners wordt verder besproken in de ‘CONSENTGROEP’ die op 22-11 weer bij elkaar komt.
In december 2017 of januari 2018 wil het stadsdeelbestuur op eigen initiatief een advies over het park uitbrengen aan het college van B&W.

 

Gebiedsplan 2018: Bescherm het dierenleven in het Diemerpark

Ieder jaar maakt de gemeente voor 22 gebieden in Amsterdam zogenaamde ‘Gebiedsplannen’. Het stadsdeelbestuur nodigt bewoners en organisaties uit om daaraan mee te schrijven of daarop te reageren.

Wij zouden graag zien dat de biodiversiteit in het Diemerpark zo dicht mogelijk in de buurt komt van het peil van vóór de komst van IJburg, toen het “Diemerpark” weliswaar een sterk verontreinigd, maar aan natuurwaarden zeer rijk, gebied langs de Diemerzeedijk was. We zouden bijvoorbeeld graag zien dat er   weer roofvogels gingen broeden.
Daarom hebben we voor het Gebiedsplan 2018 voor IJburg en Zeeburgereiland het volgende projectvoorstel ingediend.
U kunt uitvoering van dit voorstel ondersteunen via de site Hallo IJburg. (http://bit.ly/2gSl5i4).

Bescherm het dierenleven in het Diemerpark

 

Veel mensen genieten van de natuur, de vogels en de andere dieren in het Diemerpark. Om dat zo te houden zijn stilte- en rustplekken voor dieren onontbeerlijk. Tussen de Diemerzeedijk en het Amsterdam-Rijnkanaal In het Diemerpark ligt een belangrijk stilte- en rustgebied. Dit is de zogenaamde ARK-zone. Hoewel dat eigenlijk voor mensen en honden ontoegankelijk zou moeten zijn, vinden er dikwijls menselijke activiteiten plaats. Bordjes met de aanduiding “verboden voor honden” worden niet gezien of genegeerd.

Daarom vragen wij om aanvullende maatregelen om mensen en honden uit de ARK-zone te weren. Dit kan bijvoorbeeld door het breder en dieper maken van waterpartijen, dichte en speciale beplanting (zoals prikstruiken), afrasteringen, en/of wildroosters. Het zou meer een moeras, een ontoegankelijk natuurterrein moeten worden. Dit zal voor sommige mensen en honden een beetje ‘inschikken’ betekenen, maar daardoor kan iedereen wel blijven genieten van de natuur.

Verslag vogelwandeling 29 april 2017

< foto via IJburgTV

Na de kille en natte dagen van de afgelopen week, genoten we zaterdag tijdens onze vogelwandeling van een aangenaam lentezonnetje.
De groep bestond uit elf deelnemers en twee begeleiders: Leen Pauwels en Annelies de Kleyn.

Al snel na de start maakten we kennis met het geluid van de vele grasmussen, tjiftjaffen en fitissen, die zich af en toe in een boomtop mooi lieten zien. Bij een vennetje luisterden we uitgebreid naar de betoverende zang van een nachtegaal. Langs de Diemerzeedijk hoorden we volop zwartkoppen en winterkoningen, en geregeld ook een merel, groenling, kleine karekiet, koolmees en vink. Een zanglijster zong even een paar strofen van zijn gevarieerde lied en een andere verzamelde in het gras voedsel voor zijn jongen.

Op de vennetjes en plassen zwommen wilde eenden en grauwe ganzen met hun jongen, meerkoeten, krakeenden en kuifeenden.

Bij Akkerswade zagen we ijsvogels hun nestholte invliegen met voedsel voor hun jongen. Bij het uitvliegen doken ze telkens een paar keer het water in om het vuil uit het nest van hun veren te spoelen. Eentje ging een tijd rustig op de stok voor de broedwand zitten, zodat we zijn schitterende kleuren goed door te telescoop konden bekijken.

Iets verderop, bij het grote rietveld, hoorden we rietzangers en zagen we ze baltsvluchten maken.

Op de terugweg, bij brug naar het Kleine Rieteiland, namen we een kijkje bij een futenkolonie, waar een aantal futen op hun nest zat te broeden. Andere futen, die eromheen zwommen, waren behoorlijk luidruchtig: we hoorden voortdurend hun opgewonden gegrom. Eén paartje gaf een baltsritueel ten beste. Aan de andere kant van de brug was een paar knobbelzwanen bezig een nest te bouwen.

Heel even hoorden we ook de koekoek, die net uit het zuiden is teruggekomen, en boven het water zagen we een paar gierzwaluwen foerageren.

Bij de steiger zaten aalscholvers: drie volwassen exemplaren in broedkleed en een juveniel.

Verderop was een spreeuw in het gras op zoek naar wormen; hij vloog ermee over het water naar IJburg toe, waar veel spreeuwen broeden in de nestgaten die speciaal voor hen in de gevels van huizen gemaakt zijn.

Zo kwamen we terug bij het startpunt van de wandeling, waar we na afloop nog even geïnterviewd werden door IJburg TV (link).

Voor wie dit jaar niet in de gelegenheid was mee te lopen: volgend jaar komt er opnieuw een vogelwandeling!

 

< Zanglijster zoekt naar wormen voor zijn jongen