Weer negatief pre-advies van de TAC

“Plastificering van struinnatuur is onwenselijk voor mens en dier.”
Dit zeggen niet alleen de sympathisanten van het Diemerpark, maar staat letterlijk in het onlangs bekend geworden nieuwe pre-advies (29-10) van de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) over het plan voor uitbreiding van het sportterrein.
De TAC schrijft: “Ondanks de te waarderen ontwerpinspanning om openbaar groen aan dit sportpark toe te voegen, kunnen we niet anders dan onze eerdere conclusie herhalen dat dit ontwerp voor uitbreiding van het sportpark ten koste gaat van de aanwezige struinnatuur.”
De TAC constateert dat het ontwerp voor het binnenterrein “inclusief uitbreiding met vier sportvelden en bijbehorende functies/voorzieningen niet inpasbaar is in de Hoofdgroenstructuur. “
Na het eerste pre-advies van de TAC (29-01) is dit dus het tweede advies over uitbreiden van het sportterrein dat negatief uitvalt voor de plannenmakers.
De TAC vraagt het college om vóór februari 2022 te rapporteren hoe er met het advies omgegaan zal worden.
Daarbij zien we drie mogelijkheden:
1. Het college ziet af van het plan.
2. Het college legt het plan voor aan de gemeenteraad, voorzien van een degelijke motivering waarom het wil afwijken van het TAC-advies.
3. Het college moddert nog een tijd door met het plan, zoals gebeurd is na het eerdere negatieve TAC-advies in de hoop dat de TAC van mening gaat veranderen.

Verslag commissievergadering RO 03-11-2021

Inleiding

Op 03-11-2021 vond er een vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening plaats. Op de agenda stond het vaststellen van het bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland. Omdat dit bestemmingsplan relevant is voor het plan om het aantal sportvelden in het Diemerpark uit te breiden, waren we daarbij aanwezig en spraken we in.

In dit stuk vatten we de voor het Diemerpark belangrijkste gespreksonderwerpen samen en bespreken we vervolgstappen naar aanleiding daarvan. 

Bespreking

Onlangs bracht de stadsdeelcommissie Oost het advies uit om één van de twee sportverenigingen in het Diemerpark te laten verhuizen naar het Strandeiland. Argument daarvoor was dat beide verenigingen er velden bij zouden kunnen krijgen, zonder dat daarvoor het sportterrein in het Diemerpark uitgebreid zou moeten worden. Het Dagelijks Bestuur bracht hiertegen in dat het niet mogelijk zou zijn om op het Strandeiland meer sportvelden te realiseren, omdat dat ten koste zou gaan van het aantal woningen op het Strandeiland.

Een vergelijkbare discussie vond plaats in de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening.
Jennifer Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) stelde voor om meer (definitieve) sportvelden op het Strandeiland aan te leggen en af te zien van de aanleg van extra sportvelden in het Diemerpark. Nienke van Renssen (GroenLinks) zei dat ze daar tegen was: “Ik wil geen woningen inleveren voor meer sportvelden.”

Volgens wethouder Marieke van Doorninck wordt in de plannen voor het Strandeiland en Buiteneiland nu voldaan aan de ‘sportnorm’ voor IJburg 2e fase: “Maar op het moment van uitvoering en verder in de ontwikkeling, gaan we dat toetsen. Als er meer sportvelden nodig zijn, komen die op Buiteneiland.

Van Renssen vroeg aan de wethouder of “we nog verder kunnen kijken naar het tekort aan sportvelden op IJburg 1e fase”, en of er gekeken is naar “dubbelgebruik in de ruimte voor voldoende veldsport”. Daarop antwoordde Van Doorninck dat er bij het Zeeburgereiland gekeken wordt of op een gebouw een sportveld geplaatst zou kunnen worden. Maar, zo voegde ze er aan toe, “dat is waar we op het Strandeiland niet naar kijken.

Conclusies

 • Er lijkt op dit moment bij de meerderheid van de gemeenteraad geen draagvlak te zijn om op het Strandeiland meer sportvelden te realiseren, omdat dat ten koste zou gaan van een (onbekend) aantal woningen. (Een aangekondigd amendement van de Partij voor de Dieren bij de raadsvergadering zal daar uitsluitsel over geven.)
 • De wethouder gaf geen reden om op het Zeeburgereiland wèl, en op het Strandeiland niet te ‘kijken’ naar de mogelijkheid om sportvelden op gebouwen te realiseren;
 • Als blijkt dat er meer sportvelden voor IJburg 2e fase wenselijk zijn, houdt de wethouder houdt de mogelijkheid open om op het Buiteneiland méér sportvelden te realiseren dan de 5,5 ha die nu de Projectnota Buiteneiland zijn vastgelegd.

Vervolg

 • Om volledig geïnformeerd te zijn willen we weten  hoeveel woningen er ‘ingeleverd’ zouden worden, als er op het Strandeiland nog 3,5 sportvelden bij zouden komen.
 • We zullen voorstellen om niet alleen op het Zeeburgereiland, maar ook op het Strandeiland te kijken naar mogelijkheden om sportvelden op gebouwen te realiseren.  
 • De mogelijkheid bestaat dus om méér sportvelden op het Buiteneiland te realiseren. Dit zouden ook de extra sportvelden zijn die men nu in het Diemerpark wil aanleggen. Dit zullen we onder de aandacht van het gemeentebestuur (blijven) brengen. (Als men de extra sportvelden niet op het Buiteneiland wil plannen omdat het nog lang duurt voor dat eiland klaar is, kan daartegen ingebracht worden dat er voorlopige velden op het Strandeiland komen, die later naar het Buiteneiland kunnen verhuizen.)
 • Goede stedenbouwkundige ontwikkeling vraagt om realistische planning van buitensportvoorzieningen. Omdat de tot nu toe gevoerde discussies over het kunnen voorzien in voldoende sportvelden voor IJburg en Zeeburgereiland weinig concreet en niet duurzaam oplossingsgericht zijn (er wordt uitsluitend gedacht in ad-hoc oplossingen) en het aangeven van alternatieven zodoende buiten beeld blijft, zullen we er op blijven wijzen dat er behoefte is aan een overall-plan voor de locatie van sportvelden op IJburg/Zeeburgereiland.
 • We zullen gebruik maken van de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen als het bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland ongewijzigd door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Het is niet behoorlijk om een bestemmingsplan vast te stellen waarin onvoldoende sportvelden zijn opgenomen, omdat ervan uitgegaan wordt dat het Diemerpark daar wel in kan voorzien.

Inspreken Commissie RO 03-11-2021

Geachte commissieleden,

Over het nu voorliggende bestemmingsplan is veel te zeggen.
In deze inspreekbeurt beperk ik me tot 1 onderwerp: de sportvelden.

In 1996 besloot de gemeenteraad tot de bouw van IJburg.
Het zou een wijk worden met 18.000 woningen, in het natuur-rijke IJmeer.
Dat was een omstreden besluit, waarover in 1997 een referendum plaatsvond.
Het aantal tegenstemmers overtrof weliswaar het aantal vóórstemmers, maar was toch onvoldoende om de ontwikkeling van IJburg tegen te houden.
Wel werd in een convenant vastgelegd dat in natuurcompensatie zou worden voorzien, waarbij o.a. het Diemerpark werd genoemd.  

Het nu voorliggende bestemmingsplan gaat over het Strandeiland.
Als u dit bestemmingsplan vaststelt, stemt u in met de mogelijkheid dat er op het Strandeiland 8.000 woningen komen.
Het aantal woningen op héél IJburg zou dan neerkomen op ruim 20.000.
Dat zijn dus ruim 2.000 woningen méér dan de 18.000 die het gemeentebestuur de Amsterdammer tijdens het referendum voorhield.

Kom ik bij de sportvelden.
Om te voorzien in voldoende sportvelden wil het college de ‘sportnorm’ hanteren.
Voor een groen-blauw woonmilieu is dit 9 m2sportveld per woning.
Met de toevoeging van ruim 2.000 extra woningen op het Strandeiland wordt een extra behoefte van ongeveer 3,5 sportvelden gecreëerd.
Het zou logisch zijn om deze op het Strandeiland of het Buiteneiland te realiseren.  
Maar nee, voor die extra sportvelden kijkt het college naar het Diemerpark, het park met de grootste biodiversiteit van alle Amsterdamse parken.

Het is niet behoorlijk om een bestemmingsplan vast te stellen waarin onvoldoende sportvelden zijn opgenomen, en ervan uit te gaan dat het Diemerpark daar wel in kan voorzien. Ook dát is strijdig met het eerder genoemde convenant.

Daarom geven we u in overweging om het bestemmingsplantechnisch mogelijk te maken om méér definitieve sportvelden op het Strandeiland te realiseren. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door de voorgenomen tijdelijke sportvelden om te zetten naar definitieve velden.

Dank u wel.

Inspreken Stadsdeelcommissie 12-10-2021

Geachte commissieleden,

Het Diemerpark maakt onderdeel uit van de hoofdgroenstructuur. Autoverkeer hoort daar niet thuis.

Dit was tot afgelopen weekend het standpunt van de wethouders en het Dagelijks Bestuur van Oost, als argument voor de aanleg van een parkeerterrein in de Oeverzeggestraat.Gisteren kregen we echter te horen dat het DB parkeren in de Oeverzeggestraat afwijst.
Prima!

Maar opeens bleek ook dat het DB parkeren in de Hoofdgroenstructuur geen bezwaar meer vindt.
Opeens is er nu een besluit om, wat het DB zelf noemt, “een beperkte uitbreiding” van het parkeerterrein in het Diemerpark te realiseren.  
“Beperkt” wil in dit geval zeggen dat het de bedoeling is om er ruim twee keer zoveel parkeerplaatsen aan te leggen.

Of het DB dit nu als een concept-advies voorlegt aan de stadsdeelcommissie is ons niet duidelijk.
Parkeren hoort inderdaad niet thuis in de Oeverzeggestraat.
Maar óók niet in het Diemerpark.

In ieder geval brengt het ons weer helemaal terug bij de jaren 2011 t/m 2013 toen de toenmalige stadsdeelraad er maar liefst 18 openbare vergaderingen voor nodig had om een besluit te nemen over het parkeren voor bezoekers van de, toen nog gewenste, 6 sportvelden in het Diemerpark.

Het gezwalk van de bestuurders van de stad en stadsdeel maakt eens te meer duidelijk dat er een overall-plan ontbreekt voor de beste situering van sportvelden voor IJburg en Zeeburgereiland, waarbij bereikbaarheid en het parkeren essentiële parameters zijn.
Met het gepruts daarmee balanceert het gemeentebestuur op het randje van onbehoorlijk bestuur.

Uitermate storend is ook dat in iedere publicatie van de gemeente staat dat uitbreiden van het sportterrein tot 10 velden een democratisch genomen besluit zou zijn.
Het Diemerpark is het meest biodiverse park van Amsterdam.
Bescherming en vergroting van biodiversiteit staat hoog op de beleidslijst van de overheid: locaal, nationaal en internationaal.
Het verder plastificeren van het Diemerpark door de aanleg van nog meer kunstgras sportvelden is funest voor de Amsterdamse biodiversiteit. 
De argumenten om het sportterrein uit te breiden, zijn niet met feiten en cijfers onderbouwd.
Het is strijdig met het bestemmingsplan en de Structuurvisie en is niet in overeenstemming met het beleid van ‘rigoureus vergroenen’ zoals recentelijk vastgelegd in de Omgevingsvisie.
Het is ook strijdig met het standpunt dat de fractie van GroenLinks in deze commissie eerder ingenomen heeft, dat verdichten van de stad niet ten koste mag gaan van ‘groen’.

Wij zullen alles in het werk stellen om uitbreiden van het sportterrein in het Diemerpark te voorkomen.

Om te voldoen aan de sinds juli 2017 bestaande minimale Amsterdamse parkeernorm, dient het aantal sportvelden in het park teruggebracht te worden.
Dat kan gerealiseerd worden door verhuizing van één van de sportverenigingen van het Diemerpark naar het Strandeiland/Buiteneiland.
Op IJburg 2e fase zijn nu nog alle mogelijkheden om sportvelden en parkeerplaatsen optimaal te configureren. 
Er zijn daar ook nog geen bewoners die door de rechter in een bezwaar ontvankelijk verklaard zullen worden.
Dat is dan ook het beste advies dat u kunt uitbrengen.

Dank u wel.

Inspreken commissie RO 29-09-2021

Geachte commissieleden,

Ik heb twee punten.


 1. Het eerste punt gaat over de Projectnota Buiteneiland (TKN 9).
  In de Raadsinformatiebrief staat dat er op het Buiteneiland 5,5 hectare aan sportvelden met bijbehorende
  voorzieningen komt. Vervolgens staat er : “Dit sportprogramma is nodig om te voldoen aan de behoefte van de
  bewoners van IJburg 2, volgens de gemeentelijke sportnorm.”
  We wijzen u er op dat er voor IJburg 2 ook een opgave ligt voor de behoeften van de bewoners van IJburg 1.
  IJburg is als 1 wijk ontworpen. Een sportnorm zou dan ook voor héél IJburg moeten gelden.
  Het is altijd beleid geweest dat er op IJburg 2 ook voorzieningen zouden komen voor bewoners van IJburg 1.
  Als er niet meer dan 5,5 ha aan sportvelden op het Buiteneiland komt, blijft IJburg kampen met een tekort aan
  sportvelden.
  De adviezen van het DB van Oost en de stadsdeelcommissie Oost wijzen ook in deze richting.

 2. Wij willen graag met u in gesprek over de sportvoorzieningen voor IJburg en Zeeburgereiland.
  Op 8 september heb ik ook ingesproken in deze commissie en gezegd dat wij, vereniging Vrienden van het
  Diemerpark, graag een gesprek zouden willen hebben met wethouder Van Doorninck.
  We hebben haar dat inmiddels al 4 keer gevraagd, via mail, via een formulier op de gemeentelijke website en op 8
  september in deze commissie.
  Ik hoop dat u mij wil toestaan om het nu nog een keer rechtstreeks aan de wethouder te vragen: mevrouw Van
  Doorninck kunnen we afspraak maken om binnenkort met elkaar een gesprek te hebben?

Dank u wel.

Inspreken Gebiedscommissie 28-09-2021

Geachte commissieleden,

Ik heb vier boodschappen en een vraag.

1. Op de agenda staat: “Parkeren Sportpark Diemerpark Oeverzeggerstraat”.
Waarom zou er een parkeerterrein moeten komen in de Oeverzeggestraat?
In allerlei publicaties zegt het gemeentebestuur dat er besloten is om het sportterrein in het Diemerpark uit te breiden. Dat is onjuist. De gemeenteraad heeft nog slechts een soort principe-uitspraak daarover gedaan.
Het is een verkeerde voorstelling van zaken om net te doen alsof het allemaal al in kannen en kruiken is en dat er alleen nog maar een paar formele besluiten genomen moeten worden.
De argumentatie om het sportterrein uit te breiden rammelt aan alle kanten, voor zover er al sprake is van argumentatie. Er wordt geen enkel inzicht gegeven over de afwegingen die er gemaakt zijn. Cijfers over bijvoorbeeld wachtlijsten en toepassing van een ‘sportnorm’ ontbreken. Er wordt geen enkele toelichting gegeven over de verandering van het beleid dat zegt dat sportvelden verdeeld zouden worden over het Diemerpark, IJburg 2e fase en Zeeburgereiland.
We vragen al jaren om een overallplan van het gemeentebestuur over de beste situering van sportvelden voor IJburg en Zeeburgereiland. U heeft ons rapport daarover, in april 2019, onderschreven.

2. Het college zegt dat uitbreiden van het sportterrein in lijn is met het ‘consentadvies’ dat in 2017 is uitgebracht. We hebben u daarover een notitie gestuurd waarin we geprobeerd hebben duidelijk te maken dat het uitbreidingsplan helemaal NIETS te maken heeft met de ‘consentgesprekken’. Terwijl wij dachten constructief met de gemeente mee te denken over een probleem van de sportverenigingen, blijken de ‘consentgesprekken’ er alleen maar te zijn geweest om af te kunnen vinken dat er sprake is geweest van participatie.

3. Uitbreiden van het sportterrein in het Diemerpark met alles wat daarbij komt kijken is strijdig met het bestemmingsplan, is strijdig met de Structuurvisie Amsterdam 2040, is slecht voor de biodiversiteit, slecht voor de natuurbeleving in het park. Het heeft geen draagvlak onder de bewoners en is geen duurzame oplossing om te voldoen aan de behoefte aan sportvelden en bijbehorende parkeerplaatsen.
Het kán gewoon niet. Het veroorzaakt méér problemen dan er door worden opgelost.

4. De enige juiste keuze die u kunt maken is adviseren dat één van de sportverenigingen verhuist naar het Strandeiland en/of Buiteneiland.
Op IJburg 2e fase zijn nu nog alle mogelijkheden om sportvelden en parkeerplaatsen optimaal te configureren. Er zijn daar ook nog geen bewoners die door de rechter in een bezwaar ontvankelijk verklaard zullen worden.
Wij vragen u om een advies in deze richting uit te brengen.

Dank u wel.

Inspreken commissie RO 08-09-2021

Geachte commissieleden,
Ik heb twee dingen die ik u wil voorleggen.
Het eerste gaat over TKN-stuk 4 over het Ontwikkelperspectief Diemerscheg .
We hebben daar een heleboel opmerkingen over, maar ik beperk me hier tot één punt.
Op pag. 29 van het Ontwikkelperspectief wordt gesproken over een onderzoek naar uitbreiding van het sportcomplex in het Diemerpark.
Het betreft hier de uitbreiding van zes naar tien plastic sportvelden in het Diemerpark, het meest biodiverse park van Amsterdam.
Op pag. 49 staat: “De lopende programma’s voor de ontwikkeling van de Gaasperplas en het Diemerpark zijn voorbeelden van grotere ontwikkelingen die leiden tot kwaliteitsverbetering van deze parkgebieden.” Einde citaat.
Dus: zonder de uitkomst van het op pag. 29 genoemde onderzoek af te wachten, wordt uitbreiding van de sportvelden op pag. 49 al een ‘kwaliteitsverbetering’ genoemd.
Hoe kan dat nou?
Het is evident dat het verder plastificeren van het Diemerpark funest is voor de biodiversiteit, slecht is voor het milieu, klimaatonvriendelijk is, leidt tot meer autoverkeer in een woonwijk en in strijd is met eerdere besluiten over de locatie van sportvelden voor IJburg. De TAC heeft er in januari al een negatief preadvies over afgegeven.
Mijn vraag is: wat gebeurt er nu als u deze tekst in het Ontwikkelperspectief onbesproken laat?
Betekent dat dan dat u het eens bent met het oordeel ‘kwaliteitsverbetering’ van pag. 49 en dat u het negatieve TAC-advies dus domweg wil negeren?
Mijn tweede punt gaat over gebrek aan participatie hierover.
Wij zijn met stadsdeel Oost in gesprek over het Diemerpark.
We hebben het over het beheer en over hondenlosloopgebieden. Allemaal leuk en aardig.
Maar met betrekking tot extra sportvelden mogen we het alleen hebben over hoe die beste ingepast zouden kunnen worden. Dus niet of die sportvelden er überhaupt wel zouden moeten komen.
Dit vinden we kwalijk.
Daarom hebben we al twee keer via mail aan mevrouw Kukenheim en mevrouw Van Doorninck gevraagd om met hen, of één van beiden, een gesprek te hebben. ( Laatste: 19 augustus.)
Daar hebben we helaas geen enkele reactie op ontvangen.
Daarom zou ik u willen verzoeken om aan de wethouder te vragen om ons binnenkort te woord te willen staan.

Dank u wel.

Ideaal om gezond te blijven: hardlopen met Carla in het Diemerpark


Foto: Trainer en coach Carla Vandermeer  genietend in het Diemerpark  

Wendy Mittemeijer en Leen Pauwels

Carla Vandermeer woont in Watergraafsmeer. Ze gaat ongeveer 2 keer per week naar het Diemerpark om er hardlooptraining te geven aan groepjes. Sinds kort is dat vooral personal training en coaching aan 1 of 2 mensen. Maar ook dan gaat ze ervoor. Als je haar ziet trainen straalt ze. En dat is haar kracht. Carla is ondernemer in hart en ziel. Ze heeft dus ook haar eigen bedrijf: Gezond met Carla. En ondertussen loopt het storm.

Ze geeft de trainingen het liefst in de buitenlucht, in de natuur. Daarom traint ze graag in parken. En van alle parken het liefst in het Diemerpark. Waarom? Het Diemerpark heeft alles wat je je als trainer kunt wensen. Carla: “Het is mooi, het is groot en het is weids!  Zodat je er allerlei rondjes in kunt lopen: korte en lange. Dat zorgt ook voor variatie. En langs het lange rechte asfaltpad op de Diemerzeedijk staan exact om de 200 m paaltjes, wat handig is voor hardlopers.”

Wat Carla ook aanspreekt is dat het natuurgebied heuvels heeft om tegenop te lopen. Tja, waar vind je die nou hier? Ook is er genoeg “meubilair” dat je kunt gebruiken voor oefeningen: zo gebruikt zij de brug voor het beenzwaaien, boomstammen voor opdrukken of buikspieren, en de stenen op de grote heuvel om jumps op te maken. De fitnessapparaten gebruikt ze niet, die zijn minder geschikt voor die oefeningen.

Haar favoriete plek is het strandje. Het heeft lekker mul zand. “Het strandje is een heerlijke plek voor oefeningen en om zomers in af te koelen. En in januari gaan we erheen voor een ‘winterduik’!“ Dat het water er schoon is, is ook een voordeel, vindt Carla. En het strandje lijkt zo’n zeldzame plek zonder hondenpoep. Toch fijn bij grondoefeningen.

Haar klanten met wie ze in het Diemerpark traint, komen uit IJburg. De lopers trainen dus in hun eigen achtertuin, maar dan zonder die hekken en schuttingen. Ze komen om aan hun conditie te werken, sterker te worden of ‘gewoon’- om weer gezond te worden. Veel klanten blijven lang bij Carla. Ook als ze weer gezond zijn: om gezond te blijven. Lopers die bij haar trainen geven aan zich niet alleen gezonder en fitter in hun lijf te voelen, maar zich door haar benadering ook meer ontspannen en gelukkiger te voelen.

 “Waar ik het meest van hou? Het ruige karakter van het park.”, zegt Carla zonder twijfel met een lach op haar gezicht. Ook vindt ze een grote plus dat er weinig zwerfvuil ligt. Dit komt doordat veel IJburgers regelmatig samen zwerfvuil rapen. Ook doen steeds vaker kinderen daaraan mee. Het waren dus toch niet de Diemerpark-kaboutertjes.  

Wat ze minder leuk vindt in het park is dat er vandalisme is en dat dingen die stuk zijn niet gerepareerd of vervangen worden. Loslopende honden zijn soms ook een probleem voor haar hardlopers, al is ze er zelf nu aan gewend intussen. Gelukkig komt er binnenkort voor de honden een grote uitrenplek in het park. Fijn voor de honden, en de lopers. 

“Wat ik wel soms mis is een toilet, omdat ik vaak lang buiten ben!”, grinnikt Carla. “En een kopje koffie! Maar ik vind het goed dat er geen horeca is, want dat zou ten koste gaan van de rust en sfeer van het park.” Gelukkig staat er geregeld een kleine bakfiets met de heerlijkste koffie in het park, de Rolling Rendezvouz. En soms eten de hardlopers van Carla een gevulde koek bij de Bakkersfiets, net buiten het park. Dat is dan dik verdiend.

Zin gekregen om aan je gezondheid te werken? Ga er eens op uit en ontdek hoe leuk het is om net als Carla te sporten in het Diemerpark!

Wilt u zich inzetten voor behoud van natuurgebied Diemerpark? Teken dan nu hier de petitie: https://petities.nl/petitions/stop-de-plastificering-van-het-diemerpark?locale=nl

Geen deelname aan Klankbordgroep

Mail aan de projectgroep Diemerpark, 29 mei 2021

Beste XXXX [gemeenteambtenaar],

Dank voor de uitnodiging om deel te nemen aan de Klankbordgroep Diemerpark.Hierbij willen we je laten weten dat we daar niet aan zullen deelnemen.
De belangrijkste reden daarvoor is dat de ‘bestuurlijke kaders’, zoals uitbreiding van het sportterrein niet ter discussie staan.
Dit is een voorwaarde die voor ons onaanvaardbaar is en naar onze mening niet past in een vruchtbaar participatieproces over de inrichting van het Diemerpark.

We willen in geen enkele publicatie van de gemeente lezen dat Vrienden van het Diemerpark meewerken of hebben meegewerkt aan het plan voor uitbreiding van het sportterrein.

We zijn zeer teleurgesteld over de manier waarop het gemeentebestuur is omgegaan met de uitkomst van de ‘consentgesprekken’ in 2017, waarin we constructief met het gemeentebestuur en de sportverenigingen hebben meegedacht. 
We willen de frustratie daarover niet nogmaals ervaren.
Daarom kiezen we voor andere methoden dan meedoen met de Klankbordgroep om constructief met het gemeentebestuur mee te (blijven) denken.

Met vriendelijke groet,
bestuur Vrienden van het Diemerpark

Wob-verzoek reactie op TAC

Aan:     College van B&W en gemeenteraad van Amsterdam
Betreft: Voorlichting door het gemeentebestuur over uitbreiden sportvelden Diemerpark 
Wob-verzoek over reactie op TAC-preadvies

Amsterdam, 3 mei 2021

Geachte mevrouw/heer,

Reeds geruime tijd maken we ons zorgen over plannen om het sportterrein in het Diemerpark uit te breiden.

In een folder die begin april huis-aan-huis op IJburg werd verspreid om een voorlichtingsavond over het Diemerpark aan te kondigen, staat: “De gemeenteraad heeft besloten het sportpark uit te breiden van 6 naar 10 velden”.
En tijdens de voorlichtingsavond zelf, zei de projectleider ‘Diemerpark’ onomwonden:  “Tot uitbreiding van het sportpark is besloten door de gemeenteraad in 2019. Dus dat gaat gewoon gebeuren.”
Ook in andere gemeentelijke publicaties wordt uitbreiding van het sportterrein voorgesteld als een voldongen feit.

Wij hebben grote moeite met deze informatie van het gemeentebestuur.

Als de  gemeenteraad besloten zou hebben om het sportterrein uit te breiden, dan is dat niet gebeurd conform de wettelijke regels die daarvoor gelden. En als de gemeenteraad het besluit niet genomen heeft, is het onbehoorlijk om te communiceren dat de gemeenteraad dat wel gedaan zou hebben.

Het bestemmingsplan staat significante uitbreiding van het sportterrein niet toe.
Om het bestemmingsplan te wijzigen dient de gemeenteraad te beschikken over een advies van de TAC. En zo’n advies is er niet.
De TAC heeft op 28 januari 2021 wel een preadvies afgegeven. Dat was negatief over de uitbreiding.
De TAC schreef: “Graag ontvangen we binnen een termijn van drie maanden een reactie hoe met dit negatieve advies zal worden omgegaan.”
De genoemde termijn is inmiddels verstreken.

Met een beroep op de Wob verzoeken wij u hierbij om inzage in de reactie die er door het gemeentebestuur is gegeven op het negatieve TAC-preadvies van 28 januari 2021.

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, dan vernemen we dat graag.
Uw reactie zien we tegemoet, waarvoor bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,
bestuur Vrienden van het Diemerpark