Pleitnota Raad van State

Geachte voorzitter,

Wij vertegenwoordigen een groot aantal mensen dat sterk gekant is tegen de aanleg van parkeerplaatsen in het Diemerpark.
Vanaf het allereerste moment dat er sprake was van de mogelijke aanleg van parkeerplaatsen in het Diemerpark, nu twee en een half jaar geleden hebben wij ons daartegen verzet.
Onze vereniging is daar uit voortgekomen.
We hebben inmiddels diverse rapporten geschreven, zijn een petitie gestart, hebben discussies gevoerd op de ‘social media’, hebben met veel mensen ingesproken bij talloze raads- en commissievergaderingen, gesprekken gevoerd met politici, deelgenomen aan een ‘klankbordgroep’ en met het stadsdeel meegedacht over een alternatieve locatie voor een parkeerterrein.
Het stadsdeelbestuur heeft evenwel besloten om zich niets van onze argumenten aan te trekken.
Het duidelijkst bleek dat op 25-06-2013 bij de vaststelling van het bestemmingsplan IJburg 1e fase en op 26-11-2013 bij het besluit om zo spoedig mogelijk parkeerplaatsen aan te leggen in het Diemerpark.
Wij zijn van mening dat het stadsdeelbestuur in het proces dat tot deze besluiten leidde op diverse momenten procedurele fouten heeft gemaakt en gehandeld heeft in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
We vatten ze hieronder samen. De cijfers verwijzen naar de punten die hierna worden toegelicht.

  1. De noodzaak van het realiseren van een parkeerterrein in het Diemerpark is onvoldoende onderbouwd. (1)
  2. Mogelijkheden van de realisatie van parkeerplaatsen buiten het Diemerpark zijn vóór vaststelling van het bestemmingsplan niet onderzocht. (2)
  3. De stadsdeelraad heeft besloten parkeerplaatsen in het Diemerpark aan te leggen zonder dat de mogelijkheden zijn onderzocht van een door bewoners aangedragen locatie buiten het park die voldoet aan vooraf door het stadsdeel gestelde voorwaarden. (3)
  4. De raad wil absoluut in het park (snel) een parkeerterrein aanleggen, maar erkent tegelijkertijd dat de mogelijkheden om buiten het Diemerpark een adequate parkeervoorziening te realiseren niet goed onderzocht zijn. Dat ‘wringt’. (4)
  5. Parkeerplaatsen in het park leiden tot verkeersonveilige situaties. (5, 7)
  6. De stadsdeelraad trekt de geschiktheid van de in het bestemmingsplan beschreven ontsluitingswijze naar locatie 1a in het Diemerpark in twijfel. Daaruit blijkt dat de stadsdeelraad tijdens het vaststellen van het bestemmingsplan niet alle relevante belangen en omstandigheden in zijn afweging heeft betrokken en zich derhalve niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat als gevolg van het plan voor de aanleg van een parkeerterrein op locatie 1a geen negatieve effecten voor de verkeersveiligheid te verwachten zijn. (6, 8)
  7. Omdat de stadsdeelraad overweegt om de ontsluiting van locatie 1a in het Diemerpark anders te laten regelen dan in het bestemmingsplan is beschreven, is deze locatie wellicht niet (meer) de beste locatie. (9)
  8. Nadat het bestemmingsplan, met inbegrip van het aantal benodigde parkeerplaatsen, is vastgesteld, is binnen de stadsdeelraad discussie ontstaan over dat aantal parkeerplaatsen. Er wordt een argument genoemd dat de stadsdeelraad tijdens het vaststellen van het bestemmingsplan kennelijk niet in zijn afweging heeft betrokken. (10)
  9. Nádat er door bewoners een locatie voor een parkeerterrein gevonden was, die voldoet aan vooraf door het stadsdeel gestelde voorwaarden, stelt de stadsdeelraad een extra voorwaarde waaraan de gevonden locatie (waarschijnlijk) niet kan voldoen en die mogelijk geleid zou hebben tot een andere locatie buiten het Diemerpark als die voorwaarde eerder bekend was. (11)
  10. Het bestemmingsplan staat de aanleg van méér parkeerplaatsen in het Diemerpark toe, dan waar sprake van is in de communicatie van het stadsdeel naar de burgers. (12)

Ondanks het inmiddels flinke pakket aan nota’s, documenten en adviezen draagt de reservering van locaties voor een parkeerterrein in het Diemerpark alle sporen van een onvoldragen besluit.
Er is geen spoedeisend belang bij het aanleggen van parkeerplaatsen. De huidige situatie kan gecontinueerd worden en het 5e en 6e sportveld kunnen in het Diemerpark probleemloos aangelegd worden.

1. Waarom nieuwe parkeervoorzieningen aanleggen?

De huidige situatie
Wie op een zaterdag of een zondag, wanneer er sportwedstrijden in het Diemerpark zijn, in de buurt van het park loopt of fietst, kan constateren dat er sprake is van een rustig verkeersbeeld. Er is geen verkeerstechnische noodzaak tot het realiseren van meer parkeergelegenheid.
De toekomstige situatie
In een vroeg stadium in de besluitvorming is besloten om een uitbreiding van het aantal sportvelden in het Diemerpark afhankelijk te maken van het creëren van nieuwe parkeervoorzieningen.
Het 5e en 6e sportveld kunnen echter ook zónder nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd worden.

2. Waarom parkeervoorzieningen per sé in het Diemerpark?

In de Toelichting op het bestemmingsplan staat dat er buiten het Diemerpark geen mogelijkheden zijn om te voldoen aan de behoefte aan parkeerplaatsen voor de bezoekers van de sportvelden.
Dat is een onbezonnen uitspraak. De mogelijkheden van parkeerplaatsen buiten het park zijn vóór vaststelling van het bestemmingsplan domweg niet onderzocht.

Advies Dienst Ruimtelijke Ordening
Als voorbereiding op de plannen voor uitbreiding van het aantal sportvelden in het Diemerpark, verscheen op 10-03-2011 het Advies parkeren sportpark Diemerpark van de Dienst Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Amsterdam (DRO).
In het rapport van de DRO staat letterlijk: “Mogelijkheden buiten het Diemerpark, zoals bijvoorbeeld aan de Oeverzeggestraat op het Haveneiland, zijn bij dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.” (Advies parkeren sportpark Diemerpark, pag. 8)

Pas ná vaststelling van het bestemmingsplan is aan bewoners gevraagd mee te denken
Pas ná vaststelling van het bestemmingsplan is een participatietraject gestart waarbij bewoners en andere belanghebbenden in de gelegenheid werden gesteld alternatieven te zoeken voor parkeerplaatsen in het Diemerpark.
Daarbij werden door het stadsdeel 9 criteria meegegeven waaraan zou moeten worden voldaan.

3. Acceptabel compromis gevonden

Op 23-09-2013 verscheen het eindrapport van de bureaus die bij het participatietraject betrokken waren. Hieruit bleek dat met inachtneming van de door het stadsdeel vooraf bekendgemaakte voorwaarden, de aanleg van een parkeerplaats met 42 plaatsen op de kop van de Oeverzeggestraat “technisch, verkeerskundig en ecologisch” goed mogelijk en “inpasbaar in de omgeving” is.
Om het draagvlak onder belanghebbenden te bepalen is via een internetpeiling onderzocht hoe de bewoners van IJburg denken over de twee door het stadsdeel bedachte parkeerlocaties in het Diemerpark en de bovengenoemde locatie aan de kop van de Oeverzeggestraat.
Uit de representatieve uitslag van de meningspeiling blijkt dat een grote afkeer bestaat tegen de locatie 4a en dat het aantal voor- en tegenstanders van locatie 1a vrijwel in evenwicht is. De locatie aan de kop van de Oeverzeggestraat heeft verreweg het grootste aantal vóórstanders en het kleinste aantal tegenstanders.
Er is dus niet alleen een locatie voor een parkeerterrein buiten het Diemerpark mogelijk, die locatie wordt door de direct belanghebbenden als een aanmerkelijk betere locatie gezien dan een parkeerterrein in het Diemerpark.
Een parkeerterrein in de Oeverzeggestraat kan ook rekenen op draagvlak onder de besturen van de sportverenigingen die van de sportvelden gebruik maken.

4. Stadsdeelraad negeert compromis en neemt een merkwaardig besluit

In de stadsdeelraadvergadering van 26-11-2013 besloot de stadsdeelraad zich van het advies en de belangrijkste uitkomst van het participatietraject niets aan te trekken en zo spoedig mogelijk 42 parkeerplaatsen te realiseren op locatie 1a [BIJLAGE – Amendement 505′ – punt 1].
Dit houdt ons inziens een ernstige schoffering in van de bewoners die, nota bene op verzoek van het stadsdeel, tijd, energie en geld hebben besteed aan het zoeken, presenteren en beoordelen van een geschikte locatie die voldoet aan de vooraf door het stadsdeel opgestelde criteria voor 42 parkeerplaatsen buiten het Diemerpark.
Tevens werd besloten om direct na aanleg van parkeerplaatsen in het park, de mogelijkheid te onderzoeken om parkeerplaatsen aan te leggen op de kop van de Oeverzeggestraat (Amendement 505′ – punt 4). Als die mogelijkheid bestaat, en als die locatie de mogelijkheid biedt voor eventuele noodzakelijke uitbreiding, zou de locatie in het Diemerpark vervallen (Amendement 505′ – punt 7).
Dit is een uiterst merkwaardig besluit van de stadsdeelraad. De raad wil absoluut in het park (snel) een parkeerterrein aanleggen, maar erkent tegelijkertijd dat de mogelijkheden om buiten het Diemerpark een adequate parkeervoorziening te realiseren niet goed onderzocht zijn.

5. Frictie met overheidsbeleid inzake verkeersveiligheid

Het besluit om parkeerplaatsen in het Diemerpark aan te leggen, houdt te weinig rekening met de veiligheid van fietsers. In onze zienswijze en het beroepschrift hebben wij hier al aandacht voor gevraagd. Daarom volstaan we hier met de volgende opmerkingen.

Mobiliteitsaanpak Amsterdam
In de Toelichting op het bestemmingsplan wordt er weliswaar op gewezen dat de Mobiliteitsaanpak Amsterdam zal worden vastgesteld, maar daar blijft het dan bij. Het Dick Hilleniuspad en de Oeverzeggestraat maken deel uit van het ‘Hoofdnet-Plusnet Fiets’, maar daar wordt geen enkele conclusie aan verbonden.

Duurzaam Veilig
Op YouTube staat een filmpje dat een impressie geeft van de enorme achteruitgang in verkeersveiligheid en de kwaliteit van de Hoofdroute Fiets op de brug tussen Oeverzeggestraat en Diemerpark als daar auto’s gaan rijden (zie http://bit.ly/1htuPZ1).
Doordat er voor fietsers op de brug geen uitwijkmogelijkheden zijn, zijn wij van mening dat niet voldaan wordt aan het principe van ‘fysieke vergevingsgezindheid’ in het kader van ‘Duurzaam Veilig’ .

6. Discussie over de ontsluiting via de Oeverzeggestraat

In de Toelichting op het bestemmingsplan staat dat ontsluiting van een parkeerterrein in het Diemerpark uitsluitend kan plaatsvinden via ófwel de Oeverzeggestraat ófwel de Diemerzeedijk. De keuze van de in aanmerking komende locaties is gebaseerd op de keuze van de ontsluiting.
Locatie 1a, waarvoor de stadsdeelraad op 26-11-2013 heeft gekozen, zou ontsloten moeten worden via de Oeverzeggestraat. (zie Sportpark Diemerpark – Parkeren en ontsluiting, Arcadis Nederland B.V.).
Nadat de ontsluitingsroutes in het bestemmingsplan zijn vastgesteld, is in de stadsdeelraad discussie ontstaan over de in het bestemmingsplan opgenomen ontsluitingsroute via de Oeverzeggestraat. Op 26-11-2013 heeft de stadsdeelraad besloten om de “aanrijdroute van de parkeerplaatsen te laten plaatsvinden via de IJburglaan en Oeverzeggestraat” (Amendement 505′ – punt 3) en “als optie” in het te schrijven inrichtingsplan op te nemen, dat op het Dick Hilleniuspad eenrichtingsverkeer voor auto’s wordt ingesteld (Amendement 505′ – punt 3). Volgens een stadsdeelraadslid tijdens de commissievergadering ‘Openbare Ruimte & Financiën’ op 12-11-2013 wordt hiermee beoogd de Diemerzeedijk als ‘afrijroute’ te laten fungeren.
De stadsdeelraad geeft met dit besluit te kennen niet zeker te zijn over de geschiktheid van de ontsluitingswijze (= heen en weer autoverkeer) via de Oeverzeggestraat naar locatie 1a in het Diemerpark.

7. Doorgaand verkeer op het Dick Hilleniuspad

In ons beroepschrift schrijven we dat we dat doorgaand autoverkeer op het Dick Hilleniuspad een wijziging inhoudt van het vigerende bestemmingsplan. Die wijziging zou naar onze mening strijdig zijn met de door de stadsdeelraad beoogde ruimtelijke ordening. Er zou immers sprake zijn van ontsluiting van de parkeerlocatie in het park via ófwel de Oeverzeggestraat ófwel de Diemerzeedijk.
Nu de stadsdeelraad overweegt om over het hele Dick Hilleniuspad eenrichtingsverkeer voor auto’s te introduceren, lijkt het stadsdeelbestuur een andere agenda te hebben.
Wij voorzien dat er door de introductie van doorgaand autoverkeer op het Dick Hilleniuspad, zowel op het Dick Hilleniuspad als op de Diemerzeedijk problematische verkeerssituaties worden gecreëerd. Er is ook een groot risico op sluipverkeer van auto’s van IJburg door het park (op het ‘Hoofdnet-Plusnet Fiets’!) naar de Diemerzeedijk.

8. Onderzoek verkeerssituatie ná vaststelling van het bestemmingsplan

Pas ná de vaststelling van het bestemmingsplan zijn er metingen gedaan ten aanzien van het verkeer op de diverse wegen en paden en rond het Diemerpark [14] en pas ná de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de stadsdeelraad blijk gegeven van onzekerheid over de veiligheid van de ontsluiting (heen en weer autoverkeer) via de Oeverzeggestraat.

Uitspraak Raad van State 06-11-2013
Volgens uitspraak 201301854/1/R2 van de Raad van State op 06-11-2013 tegen de vaststelling van het bestemmingsplan “Culemborg West” dient onderzoek naar de verkeersveiligheid in het kader van een goede ruimtelijke ordening plaats te vinden. Dit zou niet mogen worden doorgeschoven naar de besluitvorming ter zake van verkeersbesluiten die nog moeten worden genomen. Dit speelt ook in het dossier waar het hier over gaat.

Wij stellen vast dat de stadsdeelraad tijdens het vaststellen van het bestemmingsplan niet alle relevante belangen en omstandigheden in zijn afweging heeft betrokken en zich derhalve niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat als gevolg van het plan voor de aanleg van een parkeerterrein op locatie 1a geen negatieve effecten voor de verkeersveiligheid te verwachten zijn.

9. Is locatie 1a de beste plek voor parkeerplaatsen in het Diemerpark?

Het overwegen van éénrichtingsverkeer voor auto’s op het Dick Hilleniuspad roept vragen op over de argumentatie van de keuze voor locatie 1a als beste locatie voor in het park aan te leggen parkeerplaatsen.
Als het belangrijkste voordeel van een parkeerterrein op locatie 1a wordt de relatief korte route van- en naar een hoofdontsluitingsweg genoemd.
Dit voordeel vervalt bij de keuze om de aanrijroute te laten verschillen van de afrijroute. Bij instellen van eenrichtingsverkeer voor auto’s op het Dick Hilleniuspad blijft bij locatie 1a de aanrijroute kort, maar wordt de afrijroute aanzienlijk verlengd.
Als de ontsluitingsroute ter discussie wordt gesteld, moeten ook vraagtekens gezet worden bij de keuze van locatie 1a.
Misschien is locatie 3, bij het waterzuiveringsgebouw,bij eenrichtingsverkeer op het Dick Hilleniuspad een betere optie(ervan uitgaande dat er een parkeerterrein in het park moet komen).

Advies Dienst Ruimtelijke Ordening
In het hierboven eerder genoemde Advies parkeren sportpark Diemerpark van de DRO van 10-03-2011 staat over de uitgangspunten van het ontwerp van het Diemerpark het volgende.Gekozen is om het sportpark ‘los’ te houden van de hoofdingangen van het park; de Diemerzeedijk en de lange brug naar het Haveneiland. Op deze wijze wordt er voor gezorgd dat het sportterrein omzoomd wordt door de ‘bloemenweide’ en geen dominante inbreuk maakt op de algehele sfeer van het park. Dit is een zeer belangrijk uitgangspunt, ook voor de ecologische functie van het park. ” (Advies parkeren sportpark Diemerpark, pag. 4)
Een parkeerterrein op locatie 1a is strijdig met dit belangrijke uitgangspunt.
In het advies van de DRO worden 5 locaties van mogelijke parkeerplaatsen vergeleken. Daartoe behoorden niet de locaties die uiteindelijk in het bestemmingsplan zijn opgenomen.
Is locatie 1a aan de DRO ter beoordeling is voorgelegd? Als dat niet het geval is, was dat dan in het kader van een zorgvuldige besluitvorming niet nodig of wenselijk?

Advies Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling
In januari 2009 verscheen een rapport van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS), getiteld ‘Naar een Groene Topstad. Advies over de Hoofdgroenstructuur’ .
Aanbeveling 1 in dit advies luidt: “Benoem de parken als no-build areas.” “Wanneer sportparken intensiever worden ingericht, bijvoorbeeld door de aanleg van kunstgrasvelden, moeten de maat en de kwaliteit van het groen vooral in de randen sterker gemaakt worden in verband met het stadsbeeld.” (pag. 6)
De aanleg van een parkeerterrein op locatie 1a betekent juist dat de maat en kwaliteit van het groen rond de sportvelden wordt verminderd.

Relatief veel verharding noodzakelijk
Locatie 1a heeft het nadeel dat er in het groen relatief grote hoeveelheid verharding aangelegd moet worden om auto’s naar en vanaf het parkeerterrein te kunnen laten rijden.

10. Discussie over het aantal parkeerplaatsen

In de stadsdeelraadvergadering van 09-04-2013 is besloten de parkeerbehoefte en het benodigde aantal parkeerplaatsen vast te stellen op 42 [BIJLAGE Amendement 398]. Dit aantal is opgenomen in de Toelichting op het bestemmingsplan en is ook als voorwaarde genoemd toen in het participatietraject bewoners werden uitgenodigd om een geschikte locatie voor een parkeerterrein te zoeken.
In de stadsdeelraadsvergadering van 26-11-2013 is besloten om eventueel méér dan 42 parkeerplaatsen te realiseren (Amendement 505′ – punt 6).

“Parkeeroverlast”
In het Amendement wordt als argument voor uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen “gesignaleerde parkeeroverlast in de omgeving” genoemd.
Dat argument komt volledig ‘uit de lucht vallen’. Blijkens de Toelichting bij het bestemmingsplan (pag. 28) zijn o.a. ecologische omstandigheden en de opzet van IJburg als autoluwe wijk meegenomen in de afweging om 42 parkeerplaatsen te realiseren. Kan de stadsdeelraad zomaar besluiten om deze aspecten domweg te negeren?

11. Discussie over de locatie van ‘extra’ parkeerplaatsen

In het Amendement 505′ – punt 6 heeft de stadsdeelraad besloten dat eventuele ‘extra’ plekken op dezelfde locatie zouden moeten komen als de 42 ‘reguliere’ parkeerplaatsen.

A. Verschil met bestemmingsplan
Dat eventuele ‘extra’ plekken op dezelfde locatie zouden moeten komen als de 42 ‘reguliere’ parkeerplaatsen, is een verschil met wat in de Toelichting op het bestemmingsplan staat. Daarin wordt gesproken over circa 20 extra plaatsen boven de 42 “om de parkeerbehoefte bij toernooien en sportevenementen op te vangen. Deze ‘extra’ plekken kunnen zowel binnen het Diemerpark als daarbuiten opgevangen worden, indien dat nodig geacht wordt.” (pag. 28)

B. Bewoners in participatietraject misleid
In het participatietraject (zie punt 4) was aan bewoners expliciet gevraagd om een locatie te zoeken voor 42 parkeerplaatsen. Daaraan is voldaan. In Amendement 505′ – punt 7 wordt een extra voorwaarde gesteld, waaraan de gevonden locatie (waarschijnlijk) niet kan voldoen en die mogelijk geleid zou hebben tot een andere locatie als die voorwaarde eerder bekend was. Daarmee zijn de spelregels achteraf door de stadsdeelraad gewijzigd.

C. Méér dan 42 parkeerplaatsen op locatie 1a?

Omdat in de Toelichting op het bestemmingsplan uitdrukkelijk gesproken wordt over 42 parkeerplaatsen op locatie 1a, zal er ons inziens een bestemmingsplanwijziging nodig zijn als men op locatie 1a méér dan 42 parkeerplaatsen wil realiseren.
Wij zouden deze opvatting graag door u bevestigd zien.

12. Bestemmingsplan maakt ten minste 142 (!) parkeerplaatsen in het Diemerpark mogelijk

In ons beroepschrift schrijven wij dat de Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur (TAC) (ten minste) twee adviezen heeft uitgebracht waarin aandacht wordt besteed aan het parkeren voor de sportvelden.
In het TAC-advies van 06-06-2012 staat dat een parkeergelegenheid met “volgens de toelichting” (?) maximaal 100 parkeerplaatsen mogelijk is in de bestemming ‘verkeer-1’. Daaraan wordt toegevoegd: “In de planregels is geen maximum gesteld.” (TAC Advies bestemmingsplan IJburg 1e fase, pag. 4).
In het ongedateerde TAC-advies staat: “Nu u binnen de bestemming ‘sport’ het parkeren opneemt, ontstaat een doublure met de bestemming ‘verkeer-1’ voor wat betreft het parkeren.” (TAC Advies Sportvelden Diemerpark, pag. 3). Uit niets blijkt dat de stadsdeelraad met deze laatste opmerking iets heeft gedaan.
Wij constateren dat de stadsdeelraad in het bestemmingsplan de mogelijkheid openhoudt om ten minste 142 (!) parkeerplaatsen in het Diemerpark te realiseren: 42 op locatie 1a en (ten minste) 100 op het met ‘verkeer-1’ aangeduide Dick Hilleniuspad (inclusief de ruimte bij het waterzuiveringsgebouw).
Als dit de bedoeling is van het stadsdeelbestuur dan schiet de communicatie met de burgers daarover ernstig tekort. Als dit niet de bedoeling is van het stadsdeelbestuur, dan dient het bestemmingsplan aangepast te worden, of nieuwe voorschriften te worden toegevoegd.

13. Overige overwegingen

Luchtkwaliteit, openbare ruimte, volksgezondheid
We leven in een tijd waarin er steeds meer aandacht gevraagd wordt gevraagd voor goede luchtkwaliteit, fraaie openbare ruimte en het bestrijden van obesitas, met name onder kinderen.
In geen enkel document van het stadsdeel over parkeren in het Diemerpark dat wij de afgelopen twee jaren hebben gezien, en dat zijn er heel wat, is over die aspecten iets terug te vinden. Het aanbieden van parkeergelegenheid leidt tot méér gebruik van de auto en dus méér luchtverontreiniging en méér verkeersonveiligheid. Het zet niet aan tot bewegen en is daardoor slecht voor de volksgezondheid.

Beleid stadsdeel Oost
In de Nota parkeerbeleid stadsdeel Oost 2012 zegt de stadsdeelraad: “Het stadsdeel zal slechts bijdragen aan investeringen in parkeervoorzieningen (al dan niet onder de grond) als daarmee de kwaliteit van de openbare ruimte in de breedste zin van het woord toeneemt en alle bewoners en bezoekers van Oost er profijt van hebben.” (pag. 2) en “Om de doelstellingen ten aanzien van bereikbaarheid en luchtkwaliteit te behalen is het belangrijk om korte ritten binnen het stadsdeel te beperken.” (pag. 13)
Naarmate parkeerplaatsen dichter bij de sportvelden liggen, zal het gebruik daarvan aantrekkelijker worden en zal er een grotere behoefte aan uitbreiding zijn.Zeker als een parkeerplaats voor bezoekers van de sportvelden vlak naast de sportvelden ligt, gaat daar geen enkele stimulans van uit om gebruik te maken van bijvoorbeeld de fiets in plaats van de auto.
Ook mensen uit IJburg zullen, wat volgens het stadsdeel uitdrukkelijk niet de bedoeling is, van die parkeerplaatsen gebruik gaan maken waardoor er al snel gevraagd zal worden om uitbreiding van de parkeervoorziening.
Voor onze overige argumenten verwijzen wij naar ons beroepschrift.

Conclusie

De reservering van locaties voor een parkeerterrein in het Diemerpark draagt alle sporen van een onvoldragen besluit.
Er is geen spoedeisend belang bij het aanleggen van parkeerplaatsen.
De huidige situatie kan gecontinueerd worden en het 5e en 6e sportveld kunnen in het Diemerpark probleemloos aangelegd worden.