‘De Wijde Blik’

 

 

Omdat er onder de stadsdeelraadsleden grote verdeeldheid is over waar bezoekers van de sportvelden hun auto zouden moeten kunnen parkeren, heeft het stadsdeelbestuur besloten om een ‘participatiebureau’, ‘De Wijde Blik’, in te schakelen, met de opdracht om nieuwe ideeën te genereren en draagvlak te krijgen voor een uiteindelijk te kiezen oplossing.

Startbijeenkomst
Op maandag 24 juni 2013 was een, door ‘De Wijde Blik’ georganiseerde, zogenaamde ‘startbijeenkomst’, waarvoor alle IJburgers waren uitgenodigd.
Het was een geanimeerde bijeenkomst, in de kantine van de sportverenigingen in het Diemerpark.
Er waren ongeveer 50 mensen aanwezig.
Het participatiebureau ‘De Wijde Blik’ moet zich bij hun opdracht aan strikte regels houden die door het stadsdeelbestuur zijn opgesteld.
Zo wil het stadsdeelbestuur dat de plannen voor een ‘parkeeroplossing’ op 9 criteria getoetst worden. (Verkeersveiligheid, Effect op omliggende buurten, Duurzaam en praktisch, Functioneren van de sportvelden, Ecologie, Beheerbaarheid, Dubbelgebruik, Kosten, Technische haalbaarheid).
In dit rijtje ontbreekt de ‘beleving’ van het (natuur)park als daar auto’s gaan rijden en het beleid van de gemeentelijke overheid om mensen te stimuleren om te fietsen of lopen of het Openbaar Vervoer te gebruiken in plaats van de auto.
Een andere beperking die het stadsdeelbestuur heeft opgelegd is dat de parkeergarage onder het winkelcentrum niet als mogelijke oplossing aan de IJburgers voorgelegd mag worden.
Over de vraag of er parkeerplaatsen in het Diemerpark moeten komen, liepen (ook op deze bijeenkomst) de meningen sterk uiteen.
Er werden enkele plannen gepresenteerd voor parkeerplaatsen buiten het park, zoals de aanleg van parkeerplaatsen in de Oeverzeggestraat (in diverse varianten) al dan niet gecombineerd met parkeerplaatsen onder de Nesciobrug en gebruik maken van de parkeergarage onder het kantoorgebouw Y10 op de hoek van de IJburglaan met de Vennepluimstraat (als deeloplossing).
Door verschillende mensen werd verondersteld dat 42 parkeerplaatsen voor de sportvelden niet genoeg zou zijn.
Maar ook daarover mag van het stadsdeelbestuur niet gediscussieerd worden.

Vervolgbijeenkomst
Op maandag 26 augustus vond de tweede bijeenkomst plaats die door participatiebureau ‘De Wijde Blik’ was georganiseerd over de ‘parkeeroplossing’ voor de bezoekers van sportvelden in het Diemerpark.
De belangrijkste uitkomst van de avond was, dat bewoners van IJburg, inclusief omwonenden van de Diemerzeedijk, in een internetpeiling gevraagd zal worden of ze een duidelijke vóórkeur, of daarentegen juist een duidelijke áfkeer hebben van één van drie ‘oplossingen’, waarbij gekozen mag worden uit aanleg van nieuwe parkeerplaatsen op:
– locatie ‘1a’ in het Diemerpark (“optie A”), ofwel
– locatie ‘4a’ in het Diemerpark (“optie B”), ofwel
– aan de ‘kop’ van de Oeverzeggestraat vlak voor de brug naar het Diemerpark (“optie C”).
Het ‘verdelen’ van de parkeerplaatsen over twee of meer locaties werd afgewezen.
De opties in het Diemerpark (A en B) waren door het stadsdeel opgelegd, de optie ‘Oeverzeggestraat’ (C) kwam volgens het bureau ‘SD+P Management’ op grond van een beoordeling op een aantal criteria in aanmerking om mee te dingen.
Eerder was door stadsdeel Oost al besloten dat de parkeergarage onder het winkelcentrum van IJburg, die door velen, waaronder onze vereniging ‘Vrienden van het Diemerpark’, als de beste oplossing wordt beschouwd, niet mee mag doen in de peiling.

Eindrapport
Uit het eindrapport van De Wijde Blik blijkt het volgende.
Optie A heeft de voorkeur van 30% van de stemmers en is zeer onwenselijk voor 25% van de stemmers.
Optie B heeft de voorkeur van 12% van de stemmers en 58% ziet deze optie als zeer onwenselijk.
Optie C heeft de voorkeur van 58% van de stemmers en wordt door 17% als zeer onwenselijk beschouwd.
Optie C, parkeerplaatsen op de kop van de Oeverzeggestraat, is dus de oplossing die de sterkste voorkeur van de aan de meningspeiling deelgenomen IJburgers heeft.
Advies
Onder het kopje ‘Advies‘ schrijft De Wijde Blik:
Op grond van de meningspeiling ligt het voor de hand om optie C verder uit te werken.”
Aanbeveling
Onder het kopje ‘Aanbeveling‘ staat, dat het in de   ogen van ‘De Wijde Blik’  “denkbaar” is “dat bij het  sportpark langs het Dick Hilleniuspad, eventueel met provisorische   aanpassingen geschikt wordt gemaakt voor een tijdelijke parkeerplaats voor 42   bezoekers“.
Het doel hiervan zou zijn “om de sportclubs en vooral hun bezoekers niet nog veel langer in het ongewisse   te laten“.
Er worden 2 argumenten aangevoerd:
1. Volgens ‘De Wijde Blik’ is het “na jaren van discussie”  belangrijk “dat er snel een oplossing komt   voor het parkeerprobleem bij de sportvelden.”
Zeer veel mensen” die zij spraken en reageerden op de site zouden kenbaar  gemaakt hebben “dat ze na de lange discussie   behoefte hebben aan een snelle besluitvorming“.
2. De Wijde Blik verwacht dat met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een parkeerterrein in de   Oeverzeggestraat “geruime tijd is gemoeid, ook vanwege de aangekondigde juridische procedures.”

Als de auto’s eenmaal in het park zijn, vrezen wij dat ‘tijdelijk’ vanzelf over zal gaan in definitief.
Voor het tijdelijk, snel aanleggen van parkeerplaatsen in het Diemerpark is geen dringende reden.
De huidige situatie staat het functioneren van de sportvelden niet in de weg, aangezien er voldoende parkeergelegenheid in de omgeving beschikbaar is.
Verkeersveiligheid in het geding
De aanleg van parkeerplaatsen in het Diemerpark zou bovendien betekenen dat er onveilige verkeerssituaties worden gecreëerd.