Ingesproken bij stadsdeelvergaderingen

Drie konijnenfoto's

Op deze pagina zetten we teksten van ‘insprekers’ bij commissie- en raadsvergaderingen van stadsdeel Oost, die betrekking hebben op de ideeën om autoverkeer in het Diemerpark toe te laten.

 

Commissievergadering Openbare Ruimte en Financiën, 12-11-2013 (1)

Het besluit om een sportterrein in het Diemerpark aan te leggen is in feite een verkeerde beslissing geweest, het tast de kwaliteit van het Diemerpark aan, het frustreert de fietsroute door het park als onderdeel van het Hoofdnet Fiets en het laat in feite een goed functioneren van het sportterrein niet toe zonder overlast, nu en in de toekomst. Een andere plek was beter geweest.
Het heeft ongewild groepen burgers tot elkaars tegenstanders gemaakt.

U staat nu voor een historische beslissing, namelijk de beslissing om buiten of in het park te parkeren. Dat is een point-of-no-return. Wanneer u beslist om het parkeren in het park toe te staan roept u daarmee een aantal potentiële beslissingen op die de overlast en de aantasting van het park nog zullen doen toenemen. Daarbij komt nog dat het vertrouwen in inspraak en burgerraadpleging bij een grote groep parkliefhebbers een knauw krijgt, doordat de uitslag van de door de Wijde Blik gehouden raadpleging niet wordt opgevolgd, in het geval van een keuze voor het parkeren in het Diemerpark.

Advies voor de toekomst 

Creëer voor nu en in de toekomst een aantal duidelijke voorwaarden waaraan de maatregelen en voorzieningen bij het sportterrein gegarandeerd moeten voldoen, zoals

  • Toon aan dat er een degelijke verkeersveilige situatie bij de toegangsbrug  gecreëerd wordt. Dat gaat verder dan alleen verkeerstechnische en juridische maatregelen.
  • Maak duidelijk dat het Dick Hilleniuspad niet als doorgaande rijweg kan gaan functioneren. Sluit die optie uit. Werk separaat een voorstel uit voor het parkeren bij de jachthavens vanaf de Diemerzeedijk.
  • Geef zwart op wit aan dat de voorwaarden qua tijd (60 dagen per jaar) en qua capaciteit (42 parkeerplaatsen) voor de langere termijn gelden. Maak dat voor alle partijen, betrokkenen en belangstellenden duidelijk.
  • Stel in overleg met alle betrokkenen en belangstellenden een inrichtingsplan op die de landschappelijke, ruimtelijke en functionele inpassing van de hoofdfietsroute, het sportterrein en het parkeerterrein waarborgt. Dit is belangrijk omdat het de diverse partijen weer bij elkaar kan brengen. De inpassing en inrichting van de fietsroute en sportterrein zien er nu niet uit.

Het gaat dus niet alleen om de keuze voor het parkeren, maar ook om het vervolg met een duurzame uitwerking van de plannen, die het vertrouwen naar alle betrokken partijen weer wat kan herstellen.

Commissievergadering Openbare Ruimte en Financiën, 26-03-2013 (9)

Het Diemerpark maakt deel uit van de hoofdgroenstuctuur van Amsterdam en is qua natuur een belangrijk en zeer soortenrijk gebied.
Er broeden talloze vogels die je verder in Amsterdam niet of haast niet aantreft, zoals bijvoorbeeld de Blauwborst en ook veel soorten die op de Rode Lijst staan die de overheid heeft opgesteld, zoals de Nachtegaal, de IJsvogel, Matkop, Spotvogel , Ransuil, Snor en Kneu. Die laatste twee broeden in de Batterij, precies het gebied waar auto’s doorheen zijn gepland. Zij zijn zeer gevoelig voor verstoring en zullen zeker uit het park verdwijnen.

Andere kwetsbare dieren zijn de Waterspitsmuis – ook een Rode Lijstsoort – , de Ringslang en de Rugstreeppad. En er foerageren ’s nachts verschillende soorten vleermuizen, waaronder de Meervleermuis. Dit is één van de zeldzaamste vleermuizen van Europa. Het zwaartepunt van de wereldpopulatie bevindt zich in Nederland. Deze soort is zeer gevoelig voor het lawaai en de extra verlichting die een parkeerterrein met zich mee zal brengen.
Een Koolmees kan ook op ons balkon broeden.

Ik vraag u namens de Blauwborst, de Snor, het Baardmannetje, de Buidelmees, de Meervleermuis , de Nachtegaal en al die andere dieren: hou de biodiversiteit voor zover die er nog is intact ….
En ik vraag u namens de mensen die hier van genieten: laat ons de rust, de stilte, het kleine beetje natuur dat we nog hebben, inclusief haar bewoners.

Voor sporters is een parkeerplaats alleen een prettig gemak. Niet noodzakelijk om hun hobby te beoefenen. Maar natuurliefhebbers wordt de beoefening van hun liefhebberij hierdoor voor een groot deel ontnomen!

Sporters kunnen ook op de fiets komen. Parkeerplaatsen kunnen ook buiten het park worden aangelegd. Veel soorten dieren in het Diemerpark gedijen niet in de stad. En ook niet in andere stadsparken. Zij zijn van dit park afhankelijk.

Kiezen voor parkeerplaatsen in het park dient dus alleen het gemak van één groep mensen maar ontneemt een andere groep mensen iets heel essentieels en ontneemt bedreigde diersoorten hun eeuwenoude leefgebied.
En dat is niet met tien minuten lopen – of vliegen – op te lossen. Dit zijn belangen die niet met elkaar te vergelijken zijn!

Commissievergadering Openbare Ruimte en Financiën, 26-03-2013 (8)
(Fietsersbond)

Oeverzeggestraat
De Fietsersbond vindt een ontsluiting voor auto’s via de Oeverzeggestraat om veel redenen niet acceptabel. Deze route is verreweg de drukste en belangrijkste fietsroute van en naar IJburg en is door de centrale stad genomineerd als plusnet fiets. De route loopt vanaf IJburg over de Nesciobrug en langs de Oosterringdijk autovrij door.
Het stadsdeel gaat fietsen nog aantrekkelijker maken door het vervolg van de route richting Amstelstation om te bouwen tot een speciale fietsstraat.
De route is belangrijk voor forenzen, scholieren en sporters en maakt een bezoek aan IJburg voor Amsterdammers aantrekkelijk.
Kortom: voor fietsers is dit de navelstreng van IJburg.
Zo’n navelstreng voor fietsers van een nieuwe stadsuitbreiding is zelfs een inspiratiebron voor buitenlandse delegaties. Zij zullen niet snappen als een deelraad besluit een deel hiervan open te stellen voor autoverkeer.
Vooral op de lange en smalle brug vanaf de Oeverzeggestraat is het gevaarlijk om autoverkeer te mengen met bijvoorbeeld fietsende kinderen op weg naar de sportvelden.

Diemerzeedijk
Een ontsluiting voor autoverkeer via de Diemerzeedijk is ook zeer onwenselijk. Weliswaar minder druk met fietsers dan de Oeverzeggestraat, maar recreatief nu nog zeer aantrekkelijk.
Deze route is zo smal dat autoverkeer hier tot een absoluut minimum beperkt moet blijven.

Pilot
Onze voorkeur blijft optie 6: parkeren in de garage. De negatieve conclusie uit het onderzoek van de pilot overtuigt ons niet:
– De uitkomsten van de parkeerdrukmetingen werden vooral door andere omstandigheden (een markt, het weer) beïnvloed en staven de conclusies niet.
– In geen van de metingen was de parkeerdruk te hoog: noch in omliggende straten, noch in de garage.
– Dat sporters de voorkeur voor een parkeerplaats dichterbij hebben is voorspelbaar. Op afstand parkeren is uiteraard wennen, maar het onderzoek gaf niet aan dat het onmogelijk is.
– Door een juiste beprijzing wordt parkeren in de garage aantrekkelijker dan erbuiten.
– Het onderzoek geeft aan dat een deel van de huidige fietsers alsnog de auto gaat kiezen als er een parkeerterrein bij de sportvelden komt.
Over de respondenten die nu per fiets komen “Het aanleggen van een parkeervoorziening kan voor een aantal respondenten dan ook aanleiding zijn, te kiezen voor de auto als vervoermiddel.”
Dat laatste bewijst nogmaals dat een parkeerterrein in de regel extra autoverkeer genereert.
Dat effect moet, bij welke keuze de deelraad ook maakt, worden tegengegaan.

Voorkom aantrekking
Een openbaar parkeerterrein –heel klein of groter- trekt dus auto’s aan en zal vol raken. Dat levert gevaarlijke situaties op door illegaal parkeren en keerbewegingen, net zoals te zien in deze video:
www.youtube.com/watch?v=QmTd0l-u9jg.

Commissievergadering Openbare Ruimte en Financiën, 26-03-2013 (7)

Alle plannen –d.w.z.  opties 1  tot en met 5- die tot nu toe door het stadsdeel zijn gepresenteerd voor parkeren in en rond  het Diemerpark zijn wat mij betreft volstrekt verwerpelijk vanuit het  oogpunt van veiligheid voor fietsers en voetgangers, recreatie en natuurbeheer.
Datzelfde geldt voor de  twee opties voor de toegangsroute tot de parkeerplaatsen: de Oeverzeggestraat en de Diemerzeedijk.

Toelichting Oeverzeggestraat: bij deze optie zou er autoverkeer gaan rijden over de belangrijkste fietsroute van Ijburg naar de stad. Alleen daarom al is deze route onacceptabel.
Toelichting Diemerzeedijk: ook hier is sprake van een belangrijke fietsroute (Hoofdnet Fiets).  Tevens lopen er twee officiële lange-afstandswandelroutes (Trekvogelpad en Zuiderzeepad). Bovendien maakt de Diemerzeedijk onderdeel uit van  de ecologische verbindingszone Bovendiep.
Diverse overheden –waaronder de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam- hebben miljoenen geïnvesteerd in deze zone.
Volgens bureau Waardenburg (1)- dat in opdracht van het stadsdeel de ecologische effecten van alle opties heeft getoetst- is aanvoer van verkeer over de Diemerzeedijk  “relatief sterk verstorend “ voor de natuur en een “risico voor grondgebonden soorten als ringslang, amfibieën en kleine zoogdieren.” (pagina 31)
Ook laat Waardenburg weinig heel van de door sommige politieke  partijen omarmde optie 5: parkeren langs het Amsterdam-Rijnkanaal.  De onderzoekers noemen deze optie eenvoudigweg “niet haalbaar”.  (pagina 35)

Zoals de vlag er nu voor staat, is het dus kiezen uit twee kwaden. U moet zich hiertoe niet laten verleiden, want IJburg verdient beter.
Ik vraag u om out-of-the-box te denken.
De aanleg van  sportvelden in een ecologische kwestbaar gebied zoals het Diemerpark is hoogst ongebruikelijk en vraagt om onconventionele win-win-oplossingen.

Vragen aan de deelraadsleden:
–  Heeft u al gedacht aan de mogelijkheid van drijvende parkeerplaatsen langs de Ijburglaan en/of parkeerplaatsen langs de Diemerzeedijk onder A10 ? Op die laatste locatie (ik fiets er elke dag langs) zijn nu reeds enkele tientallen parkeerplaatsen die nooit gebruikt worden en lijkt de mogelijkheid te bestaan voor de aanleg van nog meer plaatsen.  De loopafstand tot de voet van de Nesciobrug bedraagt 7 minuten, daarna is het nog 4 minuten lopen tot de ingang van het sportpark.  Deze afstand zou ook afgelegd kunnen worden met pendelfietsen. U loopt of fietst dan door de ecologische verbindingszone  Bovendiep, komt langs een strandje waar in de zomer gezwommen kan worden  en heeft ook nog de mogelijkheid om een kopje koffie te drinken op het zonovergoten terras van café Vrijburcht.  Enige schade aan de ecologische verbindingszone zal er zo ook wel ontstaan, maar veel minder dan bij de opties waarbij in het park of langs het Amsterdam- Rijnkanaal wordt geparkeerd.

– Bent u het met mij eens dat aanvoer van extra verkeer door de ecologische verbindingszone Bovendiep niet alleen schadelijk is voor de natuur, maar ook leidt tot een forse kapitaalvernietiging ?

Commissievergadering Openbare Ruimte en Financiën, 26-03-2013 (6)

Dank u voor de mogelijkheid mijn standpunt toe te lichten.
Ik ben bewoner van Steigereiland en werkzaam als adviseur duurzaamheid bij een ingenieursbureau. Duurzaamheid is mijn werk en ook mijn overtuiging: om in de toekomst nog een leefbare wereld te hebben zullen we NU verantwoord moeten handelen.
Gelukkig heeft ook Stadsdeel Oost duurzaamheid hoog in het vaandel.
Het voorstel voor parkeren in het Diemerpark wat nu op tafel ligt en het alternatief wat door de VVD in een persbericht naar voren is gebracht, verbazen mij in dit licht.
Als ik de voorliggende voorstellen aan een duurzaamheidstoets zou onderwerpen kom ik tot de volgende conclusies:
Parkeren in het Diemerpark en langs het kanaal met aanrijroute via de Diemerzeedijk:
voorziet in een behoefte van één groep mensen (bezoekers van de sportvelden), maar gaat ten koste van de leefbaarheid van vele andere groepen (recreanten, overige sporters, fietsers, omwonenden);
gaat het ten koste van natuur en milieu;
is in tegenspraak met uw eigen beleid, waaronder:
– Terugdringen autogebruik middels parkeerbeleid (Agenda duurzaamheid)
– Bijdrage leveren aan behoud van een goede fietsinfrastructuur (Agenda fiets)
– Bijzondere aandacht voor de ecologische verbindingen door het stadsdeel (Agenda groen)
zorgt voor kapitaalvernietiging door de Ecologische Zone Bovendiep – het duurste stukje ecologie van IJburg – aan te tasten.
Vanuit duurzaamheidsoverwegingen zou ik beide varianten het rapportcijfer één geven.
Er wordt ruimte gebruikt die er niet is, natuur bedreigd waar we te weinig van hebben, geld uitgegeven wat we niet hebben om een probleem op te lossen wat niet bestaat.

Er is immers een oplossing voorhanden in de parkeergarage onder het winkelcentrum. Mocht deze u – om welke reden dan – ook niet bevallen, zijn nog meer alternatieven. Wat dacht u van drijvend parkeren, parkeren onder de A10, de Kiss en Ride optie en de pendelbus?

Voor de Rijksoverheid heb ik meegewerkt aan een raamwerk voor duurzaam inkopen voor onder andere gemeenten met als belangrijkste vraag: hoe kun je onderzoekers en uitvoerders stimuleren om de meest duurzame variant te bedenken? Als ik uw voordrachten bekijk ben ik met stomheid geslagen. De opdracht die verstrekt is aan de onderzoekers was kennelijk NIET “onderzoek en omschrijf de meest duurzame variant”, maar: “hoe kunnen we parkeren in of pal náást het Diemerpark mogelijk maken”.

Ik verzoek u met klem serieus te zoeken naar een duurzame oplossing.
Bewoners van IJburg en Steigereiland zijn meer dan bereid om met u en de sporters mee te denken.

Commissievergadering Openbare Ruimte en Financiën, 26-03-2013 (5)

People that are like each other, like eachother. “We zien alleen maar wat we zien, maar wat zien we eigenlijk?”
Zo ziet de een uitsluitend een sportpark, zo ziet de ander een gifbelt, zo ziet een volgende bijzondere vogels, zo ziet een ander stilte en natuur.
Bij een sportpark horen auto’s op de stip! Bij een PARK horen mensen, natuur en geen auto’s. We zien het Diemerpark allemaal anders. Gelukkig maar, al te samen zo verschillend.
Het autoluwe IJburg, een volwaardig Amsterdamse stadswijk met unieke kernkwaliteiten, zoals water, horizon, ruimte en openbare ruimte wordt alom geprezen (nu het Parool nog ;-)).
IJburg is een voorbeeld om anders te durven zijn, gedragen door een visie.
Door samenloop van omstandigheden, uitstel fase 2, mopperende sportbezoekers MOETEN er auto’s in het PARK, want het is een sportpark. Is dat wel zo? TennisClub Festina in het Vondelpark hoor ik dit niet zeggen en hun sportbezoekers klagen hier ook niet over.
Optie 6 doet om compleet onbegrijpelijke redenen niet mee. Ontzettend jammer, maar het zij zo.
Optie 1-4 bevinden zich allen op wandelpaden in het PARK. Onacceptabel.
Optie 5 Doen! Als Vriend van het Diemerpark zien we mooie oplossingen. De Diemerzeedijk als fietsstraat, een inspiratie voor bezoekende clubs. Een loopbrug door de ecologische hoofdstructuur. Laat kinderen en hun ouders ervaren wat dit is, welke dieren er leven en waarom dit van belang is. Samen is leuker dan alleen. Houdt de visie van IJburg heel!

Commissievergadering Openbare Ruimte en Financiën, 26-03-2013 (4)

Ik citeer uit het grote Van Dale woordenboek:
Achterbankgeneratie:
Generatie bestaande uit mensen die in hun jeugd steeds door hun ouders in de auto naar school, sportaccommodaties enz. zijn gebracht.
Van de achterbankgeneratie is bekend dat ze, door te weinig dagelijkse beweging als kind, onfit zijn, daardoor als volwassene een hekel hebben aan bewegen en een wandelingetje van 12 minuten als een marathon gaan ervaren. Met als gevolgen van dien, als obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes en meer van dat soort onheil.
Volgens “deskundigen”,  van bijvoorbeeld de Universiteit Maastricht, is niet een paar uurtjes sporten per week essentieel voor een betere volksgezondheid, maar wel dagelijkse beweging, zoals naar school of sportclub lopen of fietsen.
Met uw plan om vlakbij de sportvelden een parkeerterrein aan te leggen, draagt u bij aan het in stand houden van die achterbankgeneratie, die 1 keer per jaar twaalf minuten heen en terug lopen als een probleem ervaart.
En dit terwijl er creatieve en goedkope oplossingen zijn. Ik zet ze even op een rij.
1. Creëer een afzetplek voor kinderen.
2. Geef de looproute vanaf die plek op een ludieke manier aan. De looproute is dan kort, leuk, 100% duidelijk én 100% veilig, aangezien er langs de hele route geen auto’s rijden!
3. Maak afspraken met de beheerder van de parkeergarage zodat de bezoekende clubs daar goedkoop kunnen parkeren en creëer in het Diemerpark zelf een paar plekken voor gehandicapten.
4. Zet eventueel voor de jongste kinderen een pendelbusje in. Zo’n pendelbusje rijdt er nu al op sommige dagen, en de bezoekers zijn er tevreden over.

Tot slot wil ik er op wijzen dat het onderzoek van Arcadis
1)      duidelijk zegt dat de parkeergarage op dit moment voldoende capaciteit heeft, en
2)      geen aanleiding geeft tot de conclusie dat dit in de toekomst anders zal zijn.
Ik ben graag bereid tot nadere uitleg daarover.

Commissievergadering Openbare Ruimte en Financiën, 26-03-2013 (3)
(Vrienden van het Diemerpark)

Uit het rapport van Arcadis blijkt dat in de huidige situatie in de parkeergarage ruim voldoende parkeerplaatsen zijn voor bezoekers van de sportvelden.
Volgens Arcadis zou het in de toekomst in een uitzonderlijke situatie wel eens kunnen gebeuren, dat er in de parkeergarage 3 plekken te weinig zijn. Voor slechts 3 auto’s zou dan nog een plekje op straat gevonden moeten worden.

Arcadis heeft er echter geen rekening mee gehouden dat er bewoners van Blok 5 zijn, die hun auto niet in het voor hen gereserveerde deel van de parkeergarage zetten, maar, vanwege de overvloed aan ruimte, in het openbare deel van de garage.
Voor die 3 auto’s, in die uitzonderlijke situatie, is er dus ook nog gewóón plek in de parkeergarage.
Daarmee is de parkeergarage een acceptabele parkeervoorziening voor de sportvelden, die géén probleem zal opleveren voor de goedkeuring van het bestemmingsplan.

U zegt een zorgvuldige afweging te willen maken.
Dan dient u niet alleen te kijken naar de belangen van sportveldbezoekers, zoals Arcadis heeft gedaan, maar ook naar de vele andere gebruikers van het Diemerpark.
Op basis van een ondeugdelijk onderzoek, overweegt u nu om de hoge kwaliteit van het Diemerpark aan te tasten, met nadelige gevolgen voor kwetsbare diersoorten en voor de rust en veiligheid van wandelaars, fietsers en kinderen.
Voor onze Vereniging is elke variant waarbij in het park geparkeerd wordt onacceptabel.

Over de aanleg van parkeerplaatsen buiten het park ten behoeve van de sportvelden, zijn we bereid te praten. De verkeersveiligheid en natuurwaarden mogen er in ieder geval niet op achteruit gaan.
Maar dan moet u eerst wél even uitleggen waarom de parkeergarage niet toereikend zou zijn.

Commissievergadering Openbare Ruimte en Financiën, 26-03-2013 (2)

Ik ga u een verhaal vertellen wat ook iets van een sprookje heeft.

En gedenk. Sprookjes zijn wreed.
De titel luid: De Geitenwollensok en de Gifkikker.

Ooit, vrijwel 10 jaar geleden, ben ik hier komen wonen. We waren pioniers.
Er werd over IJburg gezegd, dat het autoluw zou worden en dat de voormalige gifbelt, die de naam Diemerpark kreeg, aan de natuur zou worden gelaten. Gebouwd mocht er niet worden, gezien de kwetsbare buitenste schil. Ook daarom geen bomen, de wortels zouden te diep gaan.

We gaan verder in de tijd.
Ongeveer twee jaren geleden kreeg ik in de wachtkamer van de huisarts, waar zich een gesprek voltrok met 2 mede IJburgers, het predikaat Geitenwollensok toebedeeld.
We waren aan de praat geraakt over de vermoedde plannen over parkeerplaatsen in het park. Ze vonden mijn ontzetting hierover achterhaald en ouderwets. Beiden hadden hiervoor in Amsterdam Noord gewoond en daar weten ze van wanten. De ziel licht op de tong.

U ziet hier voor u dus een Geitenwollensok. En in die hoedanigheid spreek ik mijn ontsteltenis en verbijstering uit over dit absurde plan. Ik kan er veel en weinig over zeggen, maar ik richt me nu tot u, de Deelraad.

Hoe is het mogelijk dat u dit huidige pad bent ingeslagen. U maakt  een stuk natuur kapot, u zaait onrust, u vernielt. Maar het ergste is. U laat de IJburgers vallen, negeert hun belangen en laat die van de Buitenburgers prevaleren. Voor, let wel, die 2 keer per jaar dat ze hier ‘ op bezoek’  komen.
Als ik in Amsterdam Noord zou wonen, zou ik zeggen: ” Ze hebben mij er ingenaaid waar ik bij sta”.
Maar ja, ik ben een Geitenwollensok en die uit zich anders.

Ik ga het u duiden middels een metafoor, en wel een gezin.
Er was eens een gezin, wat 2 maal per jaar een buitenmeisje op bezoek kreeg. Het was heel gezellig, maar de reis was zwaar en een beetje eng. Zo’n kille parkeergarage, die oversteek naar het park, het lange lopen. kou, nattigheid.
De ouders bedachten, daar moet verandering in komen en ze besloten alle bestaande waarden en normen te laten vallen. Ze doken met hun neus in de boeken,sloegen de armen over elkaar en er kerfte zich een denkrimpel in beider gelaat.
Nou, u zult echt niet verbaasd zijn als ik u zeg, dat dit binnen de kortste keren tot totale anarchie leidde. Weg veiligheid en vertrouwen. Het duurde niet lang en vader was er met een lekker wijf vandoor, moeder raakte aan de drank en de kinderen groeiden op voor galg en rad. Want wat rest een kind nog, als de belangen van het buitenmeisje voor gaan?

En dat, beste Deelraad, heeft u veroorzaakt. U heeft onze belangen geschoffeerd. Niet alleen die van de natuurliefhebbers. Ook die van de sporters, de kinderen, de ouders en andere belanghebbenden. En dan laat ik het geld nog achterwege.

Ik sluit af met een wonderbaarlijk voorval. Het betreft mijzelf, de Geitenwollensok, die afgelopen week een, hoe leg ik het uit, een transformatie onderging. En overigens niet alleen ik. Ik weet, het klinkt als een sprookje, maar voor mij is het de werkelijkheid.

Ik keek naar IJburg T.V. en wat zag en hoorde ik daar? Een sissende slang, die fluisterde dat 62 parkeerplaatsen in het Diemerpark onder aan de norm is.
62!!!! Er hoort er geen 1 in een park.

En op dat moment transformeerde ik tot een gifkikker en die staat nu voor u. Ik ben niet de enigste. Op de tribune barst het ook van de gifkikkers. Ze zitten overal en het gif is bestemd voor u of voor een andere gifkikker, want ieder heeft zo zijn belangen. En zal ik u een geheim verklappen? Sinds kort zijn ze ook in het Diemerpark te vinden en ze vermenigvuldigen zich bij de konijnen af. Ze zitten overal en het worden er steeds meer en ze maken ook ruzie met elkaar.  En dat, beste deelraad, heeft u veroorzaakt.

Ik sluit af met een Chinese spreuk die stelt, dat niet het bereiken van het uiteindelijke doel de hoogste waarde heeft, maar dat je de hoogste waarde vindt in het pad wat daar naar leidt. En dat moet in dit geval geen asfalt worden.

Commissievergadering Openbare Ruimte en Financiën, 26-03-2013 (1)

Het bestuur van Stadsdeel Oost wil een parkeerterrein in het Diemerpark.
Mocht u dit willen bekrachtigen, dan vraag ik u naar de volgende stellingen te luisteren.
–       U schendt naar LETTER en GEEST de beleidsuitgangspunten
vastgelegd in de Structuurvisie Amsterdam 2040. Dat nemen wij NIET. Voorbeeld: in het entreegebied van het groentype ‘ruigtegebied/struinnatuur’, waartoe het
Diemerpark behoort, worden geen autoparkeerplaatsen toegelaten.
–       Het Diemerpark is van de gemeenschap, van ONS, u heeft het slechts IN BEHEER gekregen.
–       U zegt: ‘De parkeerplaats beslaat maar een fractie van het parkoppervlak’ U heeft een verticale tunnelvisie, u kijkt op de kaart.
Wij kijken horizontaal. Als u op de plek van optie 1a gaat staan en rondkijkt zou u zien dat vanuit de verre omtrek – vanuit het park en de omliggende gebouwen – de geparkeerde auto’s te zien zullen zijn, die als een rotte plek het park zullen aantasten.
–       U zegt: ‘De Amsterdammers zijn nu eenmaal gewend te leven met overal
auto’s om hen heen’. Het groentype ‘ruigtegebied/struinnatuur’ is juist speciaal bedacht om even van de auto’s VERLOST te zijn.
–       U heeft door slecht beleid twee bevolkingsgroepen lijnrecht tegenover
elkaar geplaatst. Kunnen de sportparken niet op IJburg 2 worden gerealiseerd? Dan kon u kiezen voor het Zeeburgereiland in plaats van parkgrond in te pikken. Of heeft u dat er niet voor over en wilt u zoveel mogelijk geld verdienen aan bouwgrond? Geld verdienen is niet uw kerntaak.

Mocht u nog interesse hebben in een oplossing? Dan vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Met de inkoop van weekend-abonnementen en een boodschappenkorting kan het parkeertarief in de garage tussen de 3 en 1 euro worden. Er kan dan zelfs nog geld over zijn voor een pendelbusje. Zorgt u voor een dertigtal plaatsen in de parkeergarage en evenveel langs het kanaal (optie 5), dan zijn op beide locaties de aanklevende bezwaren respectievelijk verdwenen en gehalveerd.

————————————————————————————————————-

Commissievergadering Openbare Ruimte en Financiën, 26-02-2013 (7)

Geachte raadsleden,
Graag wil ik jullie complimenteren voor jullie geweldige betrokkenheid bij Amsterdam-Oost. Ik heb erg veel bewondering gekregen voor jullie functie, taken en de wijze waarop jullie je hiervoor inzetten. Uiteraard is jullie doel om de beste keus te maken, zowel voor de omgeving als voor de mensen die er wonen en bovenal voor de toekomst van het prachtige Amsterdam-Oost.

“Oost bruist” dat zijn weerga niet kent, dankzij jullie, de bewoners, ondernemers  en de interactie met het stadsdeel. Ongeacht de politieke kleur.

Als inmiddels echte IJburgBeliever en regelmatige woonwerkfietser door het park naar het centrum ervaar ik elke keer weer datgene dat in diverse onderzoeken uit 2012 beschreven staat. Ik quote:

KPMG: “Wie investeert in meer groen in met name de stedelijke gebieden, wordt daarvoor op meerdere fronten beloond. De omgeving wordt niet alleen mooier, het heeft ook een positief effect op de gezondheid van de bewoners omdat zij zich prettiger voelen en meer gaan bewegen. Via deze weg leidt investeren in meer groen dan ook tot lagere kosten van de zorg en ziekteverzuim. Groen vertegenwoordigt een economische waarde van honderden miljoenen euro’s”.
Groen, gezond en productief’; KPMG 2012

–   VUMC: “Mensen zijn echt gezonder in een groene omgeving. Simpelweg het zien van planten en de kleur groen, dus zonder te sporten, heeft een stressreducerende werking op het brein. Naast het reduceren van stress, bevordert De natuur sociale contacten en vermindert de luchtvervuiling. Mensen realiseren zich dit haast niet, omdat we de hele dag doorbrengen in de auto, op kantoor en in onze huiskamers
‘Bewegen in groen (vitamine G)’ Ode

–  C R O W [1]:  “De gezondheidsschade door wegverkeerlawaai is zeer groot en staat na fijnstof op de tweede plaats. Het belang van een heldere communicatie over de flinke winst die er te behalen is voor stille, schone openbare ruimte voor ons en voor onze kinderen, kan nauwelijks worden overschat.”
‘Crowetcetera nr 8 2012’ p.10 – 11

Raadsleden, ik kan als normaal denkend mens niet geloven dat er überhaupt een discussiepunt bestaat over de aanleg van parkeerplekken in ons Diemerpark en tevens de prachtige hoofd in- en uitgang van IJburg.

Voor een fractie van de totale geraamde kosten van de aanleg kunnen we schone vervoersoplossingen aanbieden, kan een kunstenaar de looproute van de garage naar het park verlevendigen en een welkomsboog aan de kop van het Dick Hilleniuspad neerzetten.

Houdt alstUblieft het Diemerpark groen en vrij van CO2, fijnstof en verkeerslawaai. Bewoners van Amsterdam-Oost verdienen dit mooie park met het sportpark hierin te gast.

Laat met jullie stem horen dat jullie echt geven om de gezondheid en de omgeving van en voor de bewoners nu en in de toekomst!


[1] nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte

Commissievergadering Openbare Ruimte en Financiën, 26-02-2013 (6)

I am strongly against opening DiemerPark to automobile traffic. Three years ago, I moved with my Dutch husband and two children from NYC to Amsterdam, IJburg to be more specific. I often get strong questions from Dutch people asking “Why did you move away from NYC to IJburg?” My answer is always the same: ‘we wanted to raise our children in a safer, calmer environment that is still in a city.’

In NYC we suffered under the burden of car and truck traffic, which brought noise pollution, air pollution and real physical intimidation. I found it very oppressive to walk with a baby stroller next to a giant truck. And to ride a bicycle next to fast moving taxis who would move unpredictably through the traffic.

We moved to IJburg precisely because it felt safer, cleaner, and quieter than living in the Center of Amsterdam. The exact apartment we choose faces out to DiemerPark right on the pedestrian and bicycle bridge that leads into the park. This is the most important thoroughfare in the Park. It connects IJburg to the Center of Amsterdam. We stare out our livingroom window and watch all sorts of wild life activity –swans, cranes, seagulls, and ducks– and the changing of the seasons. In the mornings and evenings we see the fietsers go to work and return home in great numbers. On the weekends, we see the young children and their parents walk into the park to play soccer, field hockey and the like. Families go there to picnic. People walking their dogs. Couples strolling. In the winter, there is sledding, skating, long winter walks. We take our children there to watch the rabbits run wild, fly kites, swim at the beach and make sand castles, wander and collect wild flowers. My daughter can barely roller skate, but in DiemerPark she can learn to skate without fear of being hit by a car. All these activities are done without concern because the park is a safe and restful environment.

Sometimes we hear a noisy scooter go by, but it is an exception. It is peacefully quiet. It’s perfect. When I bike through the park, I hear only the sounds of nature. I feel my body and mind totally nourished by such quiet.  In IJburg we feel at home. It’s the restful, safe family environment that we were seeking to raise our children.

But I was so shocked to learn that this peaceful part of IJburg is now threatened by automobile traffic. And for what? The convenience of weekend visitors who use the sports fields? That’s only one aspect.

It’s not worth it. There are too many negative aspects. For the people who use and live near the park, the cars will bring too many negative elements. Automobiles will bring traffic, noise, anxiety, and risk of injury. It will bring “fear” into such a peaceful environment. Parents will constantly fear that their children could be hit by a car. The freedom to play in the park is immediately lost.

By bringing cars into the park, the government sends the message to the people that cars are a priority over the quality of life. Cars are a priority over the people.

You must not let the lure of convenience – in the name of driving people closer to their sports fields- negatively influence the sense of safety and serenity which DiemerPark provides to the families of IJburg every day.

Vertaling (door Leen Pauwels):
Ik ben fel tegen het openstellen van het Diemerpark voor autoverkeer.
Drie jaar geleden verhuisde ik samen met mijn Nederlandse echtgenoot en twee kinderen van NYC naar Amsterdam, en meer bepaald naar IJburg.
Ik krijg dikwijls nieuwsgierige vragen van Nederlanders, die me vragen: “Waarom ben je van NYC naar IJburg verhuisd?”
Mijn antwoord is altijd hetzelfde: “Wij wilden onze kinderen in een veiliger, rustiger omgeving grootbrengen, maar een omgeving die wel nog in een stad ligt.”

In NYC gingen we gebukt onder de last van auto- en vrachtwagenverkeer, dat geluidsoverlast, luchtverontreiniging en echte fysieke intimidatie met zich meebracht. Ik vond het erg benauwend om met een kinderwagen naast een enorme vrachtwagen te lopen. En om te fietsen naast scheurende taxi’s die zich onvoorspelbaar door het verkeer slingeren.

We verhuisden naar IJburg precies omdat het veiliger, schoner en rustiger voelde dan het Centrum van Amsterdam.
Het appartement dat we uitkozen kijkt uit op het Diemerpark, recht tegenover de voetgangers- en fietsersbrug die naar het park leidt.
Dit is de belangrijkste doorgaande route in het park. Ze verbindt IJburg met het Centrum van Amsterdam.
Wij kijken door het raam van onze woonkamer en we zien allerlei soorten wilde dieren – zwanen, kraanvogels, meeuwen en eenden – en we beleven het wisselen van de seizoenen.
’s Ochtends en ’s avonds zien we “fietsers” in grote aantallen naar hun werk rijden en naar huis terugkeren. In de weekends zien we kinderen en hun ouders naar het park wandelen om er voetbal, hockey en dergelijke te spelen.
Gezinnen gaan er picknicken. Mensen laten hun hond uit.
Stelletjes gaan er wandelen. ’s Winters wordt er gesleed, geschaatst, worden lange winterse wandelingen gemaakt.
We gaan er met onze kinderen om naar de wilde konijntjes kijken, te zwemmen bij het strand en zandkastelen te bouwen, te wandelen en wilde bloemen te plukken. Mijn dochter kan nog nauwelijks op haar skates staan, maar in het Diemerpark kan ze leren skaten zonder bang te zijn dat ze door een auto aangereden wordt. Al die activiteiten kunnen daar onbezorgd gebeuren omdat het park een veilige, rustige plek is.

Soms horen we een luidruchtige scooter langsrijden, maar dat is een uitzondering. Het is er rustig en vredig. Het is perfect.
Wanneer ik door het park fiets, hoor ik alleen de geluiden van de natuur. Ik voel mijn lichaam en mijn geest helemaal verkwikt worden door die rust.
In IJburg voelen we ons thuis.
Het is de vreedzame, veilige gezinsomgeving  waar we naar op zoek waren om onze kinderen groot te brengen.

Maar ik was vreselijk geschokt toen ik vernam dat dit vredige deel van IJburg nu bedreigd wordt door autoverkeer.
En waarvoor?
Het gemak van weekendbezoekers die gebruik maken van de sportvelden? Dat is maar één aspect.

Het is het niet waard. Er zijn te veel negatieve aspecten.
Voor de mensen die het park gebruiken en in de omgeving ervan wonen, zullen de auto’s te veel negatieve effecten hebben.
Auto’s zullen verkeer, geluid, onrust en het risico op letsel met zich meebrengen. Ze zullen ‘”angst” brengen in zo’n vreedzame omgeving.
Ouders zullen voortdurend bang zijn dat hun kinderen door een auto aangereden zouden kunnen worden.
En wég is de vrijheid om in het park te spelen.

Door auto’s in het park toe te laten, draagt het bestuur de boodschap uit dat auto’s prioriteit hebben boven levenskwaliteit.
Auto’s hebben prioriteit boven mensen.
Laat de verleiding om toe te geven aan gemakzucht – zodat   mensen dichter bij de sportvelden zouden kunnen komen met de auto –  geen negatieve invloed hebben op het gevoel van veiligheid en rust dat het Diemerpark iedere dag opnieuw aan de gezinnen van IJburg geeft.

Commissievergadering Openbare Ruimte en Financiën, 26-02-2013 (5)

Het pad waar de auto’s moeten gaan rijden is naar Dick Hillenius genoemd. Dit is de Amsterdamse bioloog die zo goed heeft uitgelegd hoe wij als mensen dicht opeen kunnen leven op een klein grondgebied, dankzij ons vermogen tot verbeelding van ons eigen territorium. Zo kan een relatief klein gebied – een park, mits vernuftig ingericht – ons het gevoel geven dat we even helemaal in de vrije natuur vertoeven.

Door uitgekiende suggestie lijkt het park veel groter dan het rekenkundig grondgebied, het wordt omringd door water en van verre kun je het zien liggen in een afwisselend spel van riet, water, en ruige heuvels. Het is net of de stad is opgehouden en hier de vrije natuur begint!

Juist aan deze suggestieve waarde wordt ernstig schade toegebracht door het toelaten van auto’s in het Diemerpark. Auto’s zijn immers bij uitstek de vijand van ongerepte-natuurbeleving.

Een vergelijking: Iedere Amsterdammer begrijpt dat je geen auto’s kunt parkeren langs de doorgaande fietsroute in het Vondelpark omdat de zorgvuldig opgebouwde illusie in dit park daardoor zal worden vernietigd.

Veel mensen nemen dagelijks per fiets de doorgaande route langs het Dick Hilleniuspad. Deze mensen genieten en pasant van het park. En dagelijks kunnen ook een heel aantal mensen uitzien op het park. Aan deze mensen wordt het meest intensief gebruikte stukje park ontnomen. Want het Dick Hilleniuspad zal met de geparkeerde auto’s niet meer tot het park behoren. Dit pad zal definitief gerekend moeten worden tot de bewoonde wereld en een scheidslijn worden tussen park en omgeving.

Het stadsdeel moet als goed rentmeester bewaren wat aan waardevols door de vorige generatie (de planners en ontwerpers) is nagelaten. Wat ik u wil vragen is de suggestieve waarden van het park te erkennen en deze actief te verdedigen door te zorgen voor:
– een autovrij Diemerpark
– alleen onopvallende bebouwing ten behoeve van de clubs
– geen wildgroei van reclameborden en
– bescheiden verlichting.

Commissievergadering Openbare Ruimte en Financiën, 26-02-2013 (4)

Als één van de eerste bewoners van IJburg ga ik al 9 jaar lang hardlopen in ons prachtige Diemerpark, tussen de bloemen, de vogels en de konijntjes.

Het Diemerpark is voor de vele hardlopers in IJburg het enige groene gebied in de buurt waar ze ongestoord kunnen hardlopen, zonder opzij te hoeven springen voor auto’s en zonder giftige uitlaatgassen in te moeten ademen.

Dat wordt anders als er op het Dick Hilleniuspad auto’s gaan rijden.

Dan is daar geen ruimte meer voor de diverse vormen van langzaam verkeer, en hardlopers zoals ik zullen er te midden van de stinkende benzinedampen moeten sporten.

Met een parkeerterrein wordt het park ’s avonds wellicht geen veilige plek meer om te hardlopen of doorheen te fietsen, want een parkeerterrein op een dergelijke afgelegen plek kan makkelijk bijdragen aan verloedering.

Het zal wellicht een aantrekkelijke plek zijn voor mensen die gebruik willen maken van de relatieve afgelegenheid om er te gaan drinken, misschien zelfs drugs te verhandelen, kortom te “hangen”.

Daarnaast zal het autoverkeer in het park zich ongetwijfeld niet beperken tot de paden die naar het parkeerterrein leiden, en zich ook over de rest van het park gaan uitbreiden. Er zijn nu eenmaal altijd mensen die gebruik maken van mogelijkheden, ook al zijn ze verboden.

Kortom, het kleine voordeel dat een parkeerterrein in het Diemerpark zou opleveren voor de bezoekende sportclubs, die hier  maar één of twee keer per jaar komen, valt in het niet bij de dagelijkse aantasting van het genot van een autovrij park voor duizenden mensen uit IJburg en omgeving.

Ik gun de voetballers en hockeyers van harte hun sport, maar mogen de vele andere mensen alstublieft óók een plek hebben waar ze hun sport in aangename omstandigheden kunnen beoefenen?

Commissievergadering Openbare Ruimte en Financiën, 26-02-2013 (3)

Ik ben hondenliefhebber. Als hondenliefhebber heb ik er bewust voor gekozen om met mijn honden vanuit het centrum te verhuizen naar IJburg naast het Diemerpark. Hier genieten mijn honden en  ik van de groene long van IJburg.  Het Diemerpark  is de enige autovrije plek binnen IJburg waar ik ongestoord kan lopen zonder dat ik de angst heb dat mijn honden worden aangereden.  Overigens zijn alle parken binnen Amsterdam autovrij.

Met zoveel eigenaren met een hond op IJburg  moeten wij het maar doen met 2 kleine losloop plaatsen van 150 meter. Het Diemerpark is uniek van karakter en daar horen naar mijn mening geen auto’s thuis; ook honden hebben recht op rust en ruimte. Uitgerekend op 1 van deze  losloop plaatsen staan er parkeerplaatsen gepland.

In een tijd dat mensen onder druk staan door allerlei oorzaken  is het zo belangrijk om een moment van ontspanning te hebben. Dit betekent dat volwassenen, kinderen en  dieren vrij moeten kunnen rondlopen, fietsen en sporten zonder gehinderd te worden door autoverkeer.

Ook ik kom met enige regelmaat met veel plezier naar de hockeywedstrijden kijken van de kinderen van mijn vrienden. Uitgerekend mijn vrienden die van buiten komen begrijpen niets van de hele discussie die op dit moment rondom het Diemerpark wordt gevoerd. Zij hebben aan mij aangegeven dat als in het begin van ieder sportseizoen de uitspelende clubs duidelijke instructies ontvangen wat hun betreft er geen enkel obstakel is om 10 minuten te lopen naar de sportvelden van IJburg.

Het kan niet zo zijn in een tijd van forse bezuinigingen er investeringen worden gedaan waar ook reële alternatieven voor bestaan. Maar dan moet je ze als Stadsdeel wel zien en oppakken.

De alternatieven zijn er volop. Wat heeft de uitbreiding van parkeerplaatsen en gemotoriseerd verkeer nog met natuurbewustzijn te maken? Graag doe ik een beroep cq verzoek  op u als commissielid. Laat een park een park blijven! In een tijd waarin wij binnen het Stadsdeel voor zwaardere uitdagingen staan (armoedebestrijding en forse bezuinigingen).

Commissievergadering Openbare Ruimte en Financiën, 26-02-2013 (2)

Ik woon in Diemen-Noord. Daar hoor je, waar je ook bent, bijna altijd het autoverkeer van de A1 of de A10. Wij waren dan ook dolgelukkig met het opengaan van de Nesciobrug in 2006. Opeens kregen we er op  nabije fietsafstand,  een prachtige woeste autovrije achtertuin bij, en verderop een stukje stad.

Als we uit eten gaan, verkiezen we inmiddels vaak IJburg boven de horeca in Diemen of Amsterdam.  Het meest genieten we van het Diemerpark.  Ik kom er overigens veel van mijn dorpsgenoten tegen, en hen die ik erover spreek, zeggen er net zo van te genieten als ik.

Het Diemerpark betekent voor ons Diemenezen een heleboel dingen. Skaten, hardlopen, verjaarspartijtjes, voetballen, lekker struinen, konijntjes kijken, picknicken, zonnebaden en schaatsen.

Het allerfijnste van het Diemerpark is dat je niet alert hoeft te zijn op autoverkeer. Dat is opperste ontspanning, en een veilig gevoel wanneer je er met jonge kinderen bent. Uniek! zo vlakbij  de drukte van de stad. Ook dat autovrije genot deel ik met meerdere Diemenaren.

Het stuk dat nu aangewezen lijkt voor parkeerplekken, is het eerste stuk waar we tegenaan kijken vanaf de Nesciobrug. Voor ons dus een beeld- en sfeerbepalend deel.

Het verbaast en verontrust ons dat de gemeente er nu aan denkt om zo´n uniek stukje natuurpark, waar Diemenaren en Ijburgers dagelijks van genieten, op te offeren.  Aan auto’s van notabene sportbeoefenaars!

Overigens is vanaf de halte van tram 26 de afstand tot de sportclubs vergelijkbaar (80 meter korter, volgens afstandmeten.nl). Als dat voor het OV kennelijk een geaccepteerde loopafstand is, dan  toch zeker ook voor autobezoekers van buiten de stad, voor die paar keer per jaar?

Ik heb zelf sportende kinderen die ik regelmatig per auto naar uitwedstrijden breng, dus ik weet waar ik over praat.  Een kwartiertje lopen voor je bij de baan bent, dat hoort er soms bij, geen punt. Zoals mijn  zoonlief, een jonge atleet,  het glashelder formuleert: als je er komt om te sporten kun je ook best een stukje lopen.

U begrijpt dan ook dat ik afsluit met het verzoek om alstublieft geen auto´s toe te laten in het Diemerpark.

Commissievergadering Openbare Ruimte en Financiën, 26-02-2013 (1)

Zolang ik in IJburg woon – en dat is nu vijf jaar – betekent het Diemerpark veel voor me. De sportvelden werden aangelegd, maar daar waren we op voorbereid, ook de uitbreiding van twee naar vier sportvelden  was opgenomen in de plannen.

Niet echter was er ooit eerder gerept over parkeerplaatsen in het park. Dat bericht kwam als een donderslag bij heldere hemel  op 23 juni 2011 in een persbericht met de aantekening dat dit parkeerpark alleen aangelegd zou worden voor de bezoekende clubs, dus niet voor de IJburgse sporters, die kunnen er immers op de fiets naar toe gaan.

Ik was niet de enige die in shock was, er waren er velen. Stel je voor, autoverkeer in een park, nog wel op het Dick Hilleniuspad, doorgaande fietspad van hoofdnet fiets….

Enige maanden later, publiceerde het DB drie agendas, agenda Duurzaamheid, agenda Groen en agenda Fiets, vol geluiden die meegaan met de tijd  en bewustwording van het belang van beweging, groen, natuur. Dingen die veel genoemd worden zijn: verbeteren van de luchtkwaliteit, reductie CO2, terugdringen van autoverkeer en stimuleren van de fiets, de aanleg van vrijliggende fietspaden op het Hoofdnet Fiets en het verbeteren van de veiligheid. Ook het Diemerpark wordt bejubeld: hoge natuurwaarden, natuurbeleving, extensief recreatief met plaatselijke faciliteiten voor sport. Mijn complimenten voor deze moderne bewust geschreven agenda’s  die een leidraad zijn bij het beleid en het nemen van beslissingen.

Nu moet er weer een lastige beslissing genomen worden. In dit geval is er sprake van conflicterende belangen: de bezoekende sportclubs (die zullen 1 of 2 keer per jaar het park bezoeken voor een uitwedstrijd) en de IJburgers die dagelijks in hun eigen park bezoeken. Ik begrijp wel dat de algemene mening is dat parkeerplaatsen nou eenmaal bij sportvelden horen. Maar zou je geen prioriteit geven aan het zoeken van een alternatieve oplossing, zoals een pendelbusje, pendelfietsen of wat dan ook. Maar een park openbreken voor auto’s met alle gevolgen van vieze lucht, onveiligheid voor de kinderen, lawaai, verstoren van de rust, verstoring van het uitzicht etc.

Je kan het ook omkeren. Waarom niet als eerste deelgemeente de beslissing nemen om géén parkeerplaatsen aan te leggen met het argument: laat de kinderen maar een stukje lopen, wat is een kwartiertje lopen heen en een kwartiertje lopen terug nou, een halfuurtje op een hele dag. Bovendien is het een mooie wandeling door een van de mooiste plekjes van het park. Ik wens u sterkte en wijsheid en dank u voor het luisteren.

Commissievergadering Openbare Ruimte en Financiën, 26-02-2013 (0)
(niet uitgesproken wegens te late aanmelding bij de griffie, de tekst is uitgereikt aan de commissieleden)

…. En waarom ik geen parkeerplaatsen wil….

Ik woon inmiddels 5 jaar op IJburg en met plezier. Ik geniet enorm van het Diemerpark, lekker hardlopen en uitwaaien in de enige natuur.. de rest van het eiland heeft dat toch minder (al kan ik daar wel lekker makkelijk voor de deur parkeren, of onder m’n huis)

Logisch dat er sportvoorzieningen worden aangelegd in een nieuwe woonwijk en zelfs in het park , maar minder vanzelfsprekend dat het enige park wat er is wordt opengesteld voor verkeer door aanleg van een parkeerplaats midden in dat enige park…..

Wat mij betreft is een park een park, iets om te eren en niet parkeren.. In het Vondelpark kan je tennissen maar ook niet parkeren en dat vinden we allemaal prima….

En wat is precies de doelgroep van deze parkeerplaatsen? Bezoekende sporters van buiten die IJburg  die slechts een paar keer per jaar op bezoek komen. Is het zo erg om voor die ene keer een stukje te lopen? Wij, bewoners van IJburg die met 15.500 mensen 1 serieus stukje natuur delen, zijn degenen die er regelmatig te vinden zijn om er te recreëren, uit te waaien, doorheen te fietsen na het werk, hond uit te laten of gewoon te genieten van de rust.

In dit park wil ik kunnen blijven hardlopen zonder dat ik om hoef te kijken naar auto’s en dat het kindje dat in mijn buik zit straks zorgeloos achterstevoren kan rollerskaten in het park.

En last but not least:  … de kosten van de aanleg van de parkeerplaatsen zijn aanzienlijk… waarom besteden we dat niet aan iets waar we zelf (lees inwoners van IJBURG) ook baat bij hebben, iets waardoor we sneller het eiland afkomen met de auto…. In plaats van mega-frustratie elke dag….. nu ja en je hebt zelf vast ook wat leuke ideeën…

————————————————————————————————————

Commissievergadering Openbare Ruimte en Financiën, 17-04-2012 
(over de ‘parkeerproef’)  (Hou Diemerpark Groen)

Mijn naam is Kees Lakerveld en ik vertegenwoordig vereniging ‘Hou Diemerpark Groen’
Wij hebben vragen en opmerkingen over de voorgestelde ‘parkeerproef’.
Wij zien graag dat die een succes wordt.

1. Bij een ‘proef’ horen criteria waarmee bepaald kan worden of de proef geslaagd is.
Welke criteria worden er bij deze ‘parkeerproef’ gehanteerd?
Hoe zijn ze vastgesteld en hoe en door wie worden ze getoetst?

2. Er zouden verwijsborden naar de parkeergarage komen.
Hoeveel worden dat er? Hoe gaan ze eruit zien en waar worden ze geplaatst?

3. De looproute vanuit de garage zou aangegeven worden.
Hoe gebeurt dat?
Worden er nog maatregelen genomen om de looproute aantrekkelijk te maken?
Wij hebben daar wel enige ideëen over.

4. Er wordt extra inzet en medewerking van de sportverenigingen gevraagd.
Hebben zij hun medewerking expliciet toegezegd?

5. Voor de Oeverzeggestraat zou maar voor 8 weken een parkeerverbod
ingesteld worden.
Dit is absoluut onvoldoende.
De praktijk wijst uit dat de Oeverzeggestraat ongeschikt is voor parkeren.
Dáár parkeren is in strijd met het vigerende bestemmingsplan.
Dat dient in onze ogen niet slechts een paar weken, maar structureel     gehandhaafd te  worden.
Slechts de eerste 4 weken zou er gericht toezicht komen.
Er is in de Oeverzeggestraat een paar keer ‘gehandhaafd’ maar vlak nadat de politie
verdwenen was, parkeerde men weer volop op het fietspad.
Om te verhinderen dat automobilisten na 4 weken weer in de Oeverzeggestraat gaan
parkeren in plaats van in de garage, lijken ons fysieke belemmeringen in de vorm van
paaltjes of hekken onontbeerlijk.

6. We zouden ook graag weten wanneer de ‘parkeerproef’ zou beginnen.

Wij bieden u hierbij onze creativiteit en expertise aan bij de inrichting van de proef.
We willen graag met u meedenken en zijn bereid actief deel te nemen aan de overleggen die er in dit verband plaatsvinden.
Graag horen wij uw mening daarover.
Dank u wel.

————————————————————————————————————

Commissievergadering Openbare Ruimte en Financiën, 18-01-2012 (3)
(over de ‘Startnotitie Diemerpark fase 2’) (Fietsersbond)

De Fietsersbond is geschrokken van de plannen van het stadsdeel om in het Diemerpark een parkeerterrein aan te leggen voor zo’n 100 auto’s. Doe dit niet!

IJburg is mooi, onder andere omdat je de stad nu via een grotendeels autovrije route kunt bereiken: Hilleniuspad, Nesciobrug, Oosterringdijk, Linnaeuskade. Dit is één van de belangrijkste dragers van het regionale en Amsterdamse fietsnetwerk. Door de week voor forenzen en scholieren, daarbuiten voor recreanten en gezinnen.

We omarmen het stedelijk beleid om de routes voor fiets, auto en OV te ontvlechten. Kies ervoor om belangrijke fietsroutes zonder compromis echt goed te maken. Reserveer andere routes voor auto en OV.

Met auto’s over het Hilleniuspad gooi je de kans voor de mooiste ontvlochten fietsroute van de stad weg.

Het faciliteren van auto’s is op zich al slecht voor fietsers, en zal bovendien  nog extra, ook onbedoeld,   autoverkeer aantrekken. Niet alleen van uit-spelers, maar ook van thuisspelers op een wat druilerige dag, IJburgse hondenbezitters die in het park hun hond willen uitlaten, wandelaars, vogelaars en skaters uit de stad enzovoorts.

En, als het er eenmaal druk is geworden met in- en uitrijdende auto’s, stuur je je kind ook liever niet meer alleen op de fiets naar het sportpark, maar breng je die liever zelf even … met de auto. Ook als het parkeerterrein klein is.

Door de aanleg van een parkeerterrein bereik je dus het tegenovergestelde van wat je wilt. Kies daarom voor een parkeervoorziening op wat verdere loopafstand van het park. Zo maak je autobezoek niet onmogelijk, maar komen met fiets of OV wel aantrekkelijker.

Wij vragen de deelraad daarom niet akkoord te gaan met de aanleg van een parkeerterrein in het Diemerpark.

Commissievergadering Openbare Ruimte en Financiën, 18-01-2012 (2)
(over de ‘Startnotitie Diemerpark fase 2’)

Geachte leden van stadsdeelraad Oost,
In maart 2009 ben ik bewoner geworden van IJburg samen met mijn man en toen drie kinderen. Komende uit de Rivierenbuurt, zag ik erg op tegen de bakstenenblokkendozen en het reizen per tram en auto (althans dat dacht ik toen).

Niets is minder waar! Wat een prachtige wijk is IJburg geleidelijk aan aan het worden. U mag trots zijn op uw inspanningen hiervoor.
Vier dagen in de week fiets ik in 30 minuten naar mijn werk op de Weteringschans. Het is een rijkdom om ’s ochtends en ’s middags door het prachtige Diemerpark en over de Nescio-fietsbrug te kunnen fietsen. Het park dat vanaf het voorjaar tot ver in de zomer werkelijk waar met een zee van bloemen is bedekt. Prachtige kleuren stralen me elke dag tegemoet met aan de andere zijde huppelende konijntjes. Het beklimmen van de Nesciobrug en te kijken of de economie alweer is aangetrokken door de hoeveelheid vrachtschepen te registreren is elke keer zeer de moeite waard. Deze fietsverbinding is goud waard.

De fietsmogelijkheden, het Diemerpark, de grote hoeveelheid groenbeplanting langs de straten van IJburg, het water, maken IJburg tot een TOPlocatie.

Inmiddels zijn we ook een vierde kindje rijker en vormt het Diemerpark een belangrijke uitvalbasis om met hen te fietsen, te wandelen, te zoeken naar slangen noem maar op. Wandelaars, skaters, fietsers, sporters, iedereen spreekt elkaar aan en is blij met de natuur, frisse lucht en rust.
Hoe kunnen mensen in godsnaam bedenken om dit park toegankelijk te maken voor auto’s met als enige argument: parkeren zo dicht mogelijk bij de sportvelden. Werkelijk waar onbegrijpelijk!
Dan is de zee van bloemen een 2000 vierkante meter asfaltvlakte en kunnen de IJburgers hun eigen kinderen niet met een gerust hart laten aanmodderen op skates en fietsen, omdat onze prachtige sportclubs voor hun bezoekers zonodig parkeerplekken willen aanbieden.

Mijn 28-jarige collega heeft de leukste herinneringen aan sportclubs waar hij naar toe mocht wandelen: “Dan zag je nog eens wat”. De ogen boven de 900-stapjes-wandelen vanaf het winkelcentrum richting het park zien geweldig veel.
Veel moois.

Leden van Amsterdam-Oost, ik hoop dat jullie net zo trots zijn op IJburg als ik. En dat we deze trots aan de bezoekers kunnen uitdragen met een wandeling van hooguit 15 minuutjes.
Dank voor het woord!
.

Commissievergadering Openbare Ruimte en Financiën, 18-01-2012 (1)
(over de ‘Startnotitie Diemerpark fase 2’)

Mijn naam is Kees Lakerveld en ik ben voorzitter van vereniging ‘Hou Diemerpark Groen’.
Onze vereniging mag zich verheugen op een grote en snel groeiende achterban.
Inmiddels staan we op ruim 300 LinkedIn-connecties, ruim 160 Facebook-vrienden, enkele tientallen Twittervolgers en is onze petitie tegen autoverkeer in het Diemerpark inmiddels door 570 mensen ondertekend.
Mede daardoor zijn wij sterk gemotiveerd om ons in te zetten voor de rust, veiligheid en sport- en ontspanningsmogelijkheden in het Diemerpark.

Ik wil drie punten aan de orde stellen.

Punt 1. In de Startnotitie staan documenten genoemd die een rol zouden moeten spelen bij de uitwerking van de plannen. 
Wij zouden daar graag de volgende documenten aan toegevoegd willen zien:
a. het Locatiebeleid Amsterdam, waaruit blijkt dat het niet nodig is om
autoparkeerplaatsen vlak bij sportvelden aan te leggen,
b. het Sportplan 2009 – 2012 waarin staat dat de “groei van sport in de openbare ruimte
 ondersteund” zou moeten worden “door een [sportievere] inrichting die uitnodigt tot
[sport en] bewegen” en
c. de Agenda’s ‘Duurzaamheid’, ‘Fiets’ en ‘Groen’, waarin tal van behartenswaardige
beleidsvoornemens staan, die volstrekt indruisen tegen de plannen voor
parkeerplaatsen in het Diemerpark.

Het 2e punt wat ik wil noemen is de voorgenomen versmalling van het brede fiets- en wandelpad in het Diemerpark.
Wij willen graag dat dat pad breed blijft.
Dat in de motivering voor de versmalling het woord “veiligheid” wordt genoemd, vinden wij hypocriet als u tegelijkertijd aan de andere kant auto’s het park in wil hijsen.

Tenslotte punt 3. Onze vereniging heeft in haar statuten ook staan: belangenbehartiging van fietsers en voetgangers op de toegangswegen naar het Diemerpark.
In de Oeverzeggestraat, dat is zo’n toegangsweg, mag volgens het bestemmingsplan NIET geparkeerd worden.
Wat wij echter zien is dat het Dagelijks Bestuur maatregelen aan het voorbereiden is, om de Oeverzeggestraat, ook al is het maar tijdelijk, als parkeerplaats in te richten.
Wij vinden dat het bestemmingsplan nageleefd moet worden.

Ik wens u een vruchtbare gedachtenwisseling toe.

—————————————————————————————————————

Commissievergadering Wonen en Grote projecten, 05-09-2011
(aanbieding rapport “Hou Diemerpark Groen”)

Ik sta hier als vertegenwoordiger van de werkgroep Hou Diemerpark Groen.
Enkele bewoners van IJburg hebben deze werkgroep opgericht, naar aanleiding van plannen van het dagelijksbestuur om auto’s in het Diemerpark te laten rijden.
Dat zou nodig zijn in verband met uitbreiding van het aantal sportvelden aldaar.

In het persbericht dat het dagelijks bestuur eind juni heeft laten uitgaan, staat het volgende. Ik citeer:
De vervolgstappen zijn een financiële paragraaf en een inrichtingsplan. Dat gebeurt in overleg met bewoners en gebruikers.” Einde citaat.

Wij zijn bewoners van IJburg én gebruikers van het Diemerpark.
We hebben ons grondig in de plannen en de achtergronden daarvan verdiept en onze bevindingen vastgelegd in dit document. (Rapport “Hou Diemerpark Groen”)
Hierin beargumenteren wij ook dat autoverkeer in het Diemerpark onnodig en absoluut ongewenst is.
Er zijn uitstekende alternatieven.

Ik zou u hier vanavond twee vragen willen stellen.
1. De eerste is aan meneer Reuten.
U zegt dat er overlegd zal worden met bewoners en gebruikers.
Hoe denkt u dat overleg precies vorm te geven?
Wordt het een overleg waarin wij over essentiële zaken inspraak hebben?
2. Mijn tweede vraag is gericht aan de leden van de commissie.
Wij hebben onze mening in dit rapport weergegeven.
Nu zouden wij graag willen weten wat u denkt over autoverkeer in het Diemerpark.
Om die reden zou ik u willen vragen of u dit onderwerp op de eerstvolgende vergadering van uw commissie op de agenda zou willen plaatsen.

Advertenties