Gebruik parkeergarage winkelcentrum

Vrienden van het Diemerpark zien in het gebruiken van de parkeergarage onder het winkelcentrum IJburg het beste alternatief voor de aanleg van parkeerplaatsen in het Diemerpark.
De parkeergarage ligt op ongeveer 900 meter van de sportvelden.
Dat betekent dat sporters gemiddeld ongeveer 12 minuten moeten lopen tussen parkeerplaats en sportveld.
Dat lijkt ons redelijk.
Het gaat immers om sporters en gebruikers van de tram of de bus zijn ook ongeveer zoveel tijd kwijt om van hun halte naar het sportveld te lopen.

Onderzoek toonde aan dat op dagen dat er sportwedstrijden waren in het Diemerpark, er gemiddeld 84 tot 117 parkeerplaatsen in die garage waren die niet gebruikt werden.
In het gebruiken van die parkeerplaatsen zien wij de volgende voordelen:
1. Er hoeven geen nieuwe parkeerplaatsen aangelegd te worden. 
    Dit spaart de openbare ruimte en een heleboel geld.
2. Het rendement van de parkeergarage onder het winkelcentrum wordt verhoogd.

‘Parkeerpilot’

Stadsdeel Oost heeft op 8 mei 2012 besloten “proefondervindelijk vast te stellen of stimuleren van het gebruik van de parkeergarage afdoende is om te voorzien in de behoefte van de bezoekende verenigingen”.
Dit werd de ‘parkeerpilot’ genoemd.
Deze begon op 15 september 2012 en sindsdien worden bezoekers van de sportvelden voor het parkeren van de auto verwezen naar de parkeergarage.

De resultaten van de eerste weken gaven veel vertrouwen voor het slagen van de proef! Zie:
https://diemerparkgroen.wordpress.com/2012/09/17/conclusies-na-eerste-weekend-parkeerproef/ en
https://diemerparkgroen.wordpress.com/2012/09/24/parkeerproef-tweede-weekend-zaterdag-auto-in-park-10u54/ en
https://diemerparkgroen.wordpress.com/2012/10/01/conclusies-na-derde-weekend-parkeerproef/
Ook uit alle observaties die er daarna zijn gedaan, blijkt dat de parkeergarage goed gebruikt wordt en dat er nauwelijks nog verkeersoverlast bestaat door bezoekers van de sportvelden.
De capaciteit van de parkeergarage bleek ook (ruim) voldoende om alle bezoekers van de sportvelden te kunnen laten parkeren

De ‘parkeerpilot’ is dan ook zondermeer geslaagd.

Deze opvatting komt niet overeen met die van Arcadis: het bureau dat het onderzoek (de ‘parkeerpilot’) heeft uitgevoerd.
Uit onze analyse van de onderzoeksgegevens van Arcadis blijkt dat er in het onderzoek en de rapportage daarover fundamentele fouten zijn gemaakt. Zo waren er bijvoorbeeld zeer relevante verschillen tussen de omstandigheden tijdens de nulmeting en die tijdens de experimentele metingen. Ook zijn resultaten van metingen onjuist weergegeven in het onderzoeksrapport.
Zie ook: https://diemerparkgroen.wordpress.com/2013/05/29/analyse-van-het-onderzoek-over-de-parkeerproef/

Alleen de VVD was  tégen de ‘parkeerpilot’.
Als enige politieke fractie in de stadsdeelraad is de VVD tégen deze ‘parkeergarage-proef’.
Daarvoor voerde deze partij de volgende argumenten aan:
(tekst amendement 256 – definitieve parkeeroplossing extra sportvelden Diemerpark)
“Het is zaak om zo snel mogelijk met de definitieve oplossing voor het parkeren te beginnen. Op dit moment is de parkeerdruk al hoog en feitelijk zijn er door de herbestrating van de Lisdoddelaan al minder parkeerplaatsen voor bezoekers van de sportvelden.
De parkeergelegenheid onder het winkelcentrum is niet bedoeld voor sporters maar juist voor winkelend publiek.
Het feit dat de parkeergarage nu gedeeltelijk leeg staat is onwenselijk.
Echter worden er ook allerlei maatregelen genomen om de leegstand van de plinten tegen te gaan het de bezoekersaantallen van het winkelcentrum te verhogen.
De parkeergarage moet hiervoor gereserveerd blijven.
Daar komt bij dat niet afdoende is uitgezocht door het stadsdeel of het juridisch wel mag om de parkeergarage te gebruiken voor sporters.
In de notariële oprichtingsakte van de Vereniging van Eigenaars ‘Parkeren bij Woon- Winkelcomplex IJburglaan te Amsterdam’ van 6 november 2003 is vastgelegd dat ‘144 parkeerplaatsen voor het winkelcentrum’ bestemd zijn en 143 voor de huur en koopwoningen.
Het stadsdeel heeft tot op heden geen overleg gevoerd over deze zinsnede.
Door nu snel te beginnen met de definitieve parkeersituatie kan ook een oplossing gevonden worden voor de gevaarlijke situatie die zich voordoet op de Buitenkerkerweg(zuidzijde van het park).
Het doen van een proef met parkeren in de garage van het winkelcentrum vertraagd (sic!) de definitieve oplossing en doet geen recht aan de afspraak dat alle opties onderzocht zouden worden.
En de benodigde tijd en middelen voor de proef kunnen ook aangewend worden voor de definitieve oplossing.”

Lees ook: Stappen tussen parkeergarage en sportvelden: https://diemerparkgroen.wordpress.com/proef-gebruik-parkeergarage/stappen-tussen-parkeergarage-winkelcentrum-ijburg-en-sportvelden-in-het-diemerpark/

Advertenties