Wob-verzoek + bezwaar vergunning 13-04-2017

Aan:     de gemeenteraad van Amsterdam
Betreft: Wob-verzoek om inzage in vergunning(en) t.b.v. activiteiten in het Diemerpark op 13-04-2017 + bezwaar tegen deze vergunning(en)

Amsterdam, 27 april 2017

Geachte heer of mevrouw,

Hierbij dienen wij een verzoek in om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Het gaat om een vergunning (of vergunningen) die verleend zou zijn aan een filmploeg voor het rijden en parkeren van auto’s en het plaatsen van objecten, etc. in verband met opnamen voor een reclamefilm in het Diemerpark, op 13-04-2017.
Tevens tekenen wij bezwaar aan tegen het verstrekken van deze vergunning(en).
Hieronder lichten wij dit toe.

Het Diemerpark

Het Diemerpark (de voormalige Diemerzeedijk) is een gebied dat jarenlang is gebruikt voor vuilstort en vuilverbranding, ondanks dat het gebied de bestemming had van natuurgebied. Daardoor is ernstige verontreiniging van de bodem ontstaan. Inmiddels is de bodem gesaneerd door de voormalige vuilstort te isoleren, te beheersen en te controleren. Om het gebied met een totale omtrek van 5 kilometer zijn schermwanden geplaatst tot een diepte van circa 20 meter en er is een leeflaag van circa 1 meter neergelegd waarop vervolgens het Diemerpark is aangelegd. [1]
Om te voorkomen dat de afdeklaag van de sanering beschadigd wordt en omdat de natuur in het Diemerpark bijzonder en kwetsbaar is, gelden er strikte beperkingen voor het gebruik van het park. Zo mag er niet zonder vergunning gegraven worden, mag er alleen gezwommen worden bij het strandje, is vissen en barbecueën niet toegestaan, en zou alleen geparkeerd mogen worden op het parkeerterrein bij de sportvelden als er op het sportterrein ‘officiële’ voetbal- en/of hockeycompetitiewedstrijden zijn. [2] Omdat de afdeklaag beschadigd kan worden als voertuigen met een te hoog gewicht in het Diemerpark worden toegelaten en daarbij over de deklaag rijden, geldt er een aslastbeperking van 7,5 ton. Via de Oeverzeggestraat mogen bovendien geen auto’s langer dan 8 meter het park in rijden. [3]

Vergunningsverplichte activiteiten op 13-04-2017

Het karakter van het Diemerpark brengt met zich mee dat het wenselijk is autoverkeer in het park zo beperkt mogelijk te houden. [4]  Op donderdag 13-04-2017 was er niettemin druk autoverkeer in het park. Naar schatting reden en parkeerden er zo’n 15 tot 20, soms zware, auto’s, niet alleen op de voet-/fietspaden en op het parkeerterrein, maar ook op de kruidenlaag (in het groen).
Ook was gedurende enige tijd het Jan Beijerpad en de kruising met het Han Rensenbrinkpad ‘bezet’ door personen die er filmopnamen maakten en personen in politie-uniformen. Er was ook ‘echte’ politie aanwezig in de vorm van tenminste één politieagente. Volgens een woordvoerder van de filmploeg vonden deze activiteiten plaats in verband met opnamen voor een reclamefilm voor Spartamet-fietsen. De gemeente zou de daarvoor benodigde vergunningen afgegeven hebben.

Vragen aan bestuurscommissie Oost werden niet beantwoord

Omdat de hiervóór genoemde activiteiten op tal van punten afwijken van hetgeen toegestaan is in het Diemerpark en overlast bezorgen en/of gevaarlijke situaties opleveren aan ‘gewone’ parkbezoekers en fietsers, stuurden wij op 12 en 13 april j.l. mails aan de voorzitter van de bestuurscommissie Oost, de heer I. Manuel, met vragen over de afgegeven vergunning(en) (zie bijlage). Omdat wij hierop tot nu toe geen reactie ontvingen, hebben wij besloten ons tot u te wenden.

Verzoek + bezwaar

  • Hierbij verzoeken wij u in het kader van de Wob om inzage in de door de gemeente afgegeven vergunning(en) voor de activiteiten t.b.v. filmopnamen op 13 april 2017 in het Diemerpark.
  • Hoewel wij de exacte inhoud van de vergunning(en) niet kennen, tekenen wij daar bezwaar tegen aan, om te voorkomen dat de termijn waarin daartegen bezwaar gemaakt kon worden, wordt overschreden.

Wij vertrouwen er op dat de door ons verstrekte informatie u voldoende duidelijkheid biedt omtrent de door ons gevraagde en bestreden vergunning(en).
Uiteraard zijn wij altijd bereid om, mocht daaraan behoefte bestaan, meer inlichtingen te verschaffen.

Wij danken u bij voorbaat.
Met vriendelijke groet,
het bestuur van vereniging Vrienden van het Diemerpark

[1] bron: Toelichting bestemmingsplan IJburg 1e fase, vastgesteld op 25-06-2013, pag. 55
[2] bron: https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/parken/huisregels-parken/#Diemerpark en Verkeersbesluit ‘Sportpark IJburg (Oeverzeggestraat en Dick Hilleniuspad)’, Staatscourant nr. 42530, 24-11-2015
[3] bron: Verkeersbesluit ‘Diemerpark: Aslastbeperking tot 7,5 ton’, Staatscourant nr. 13385, 11-03-2016 en Verkeersbesluit ‘Oeverzeggestraat (ged.) en Dick Hilleniuspad: Lengtebeperking tot 8 meter’, Staatscourant 13384, 11-03-2016
[4] bron: Toelichting bestemmingsplan IJburg 1e fase, pag. 25 en beleidsnotitie ‘Parkeer- en verkeersregime Sportpark IJburg’, gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost, 28-10-2014

Advertenties

Verzoek om een structurele oplossing voor parkeerellende in het Diemerpark

Amsterdam, 1 april 2017

Geachte leden van de bestuurscommissie Oost,

Hierbij dienen wij een aanvraag in om structurele handhaving in de zin van artikel 1:3 lid 3 Awb.

Het is vandaag, 01-04-2017, net zoals de meeste zaterdagen, weer een puinhoop op en rond het parkeerterrein in het Diemerpark. (link: http://bit.ly/2nGPkrK).
Het komt regelmatig voor dat daar ruim 70 auto’s geparkeerd staan, terwijl er 42 parkeervakken zijn.
In tegenstelling tot de afspraken, maken ook veel IJburgers van het parkeerterrein gebruik.
Wij vragen regelmatig (via MORA-formulieren) om handhaving. In de regel komen er dan na enige tijd mensen van ‘Handhaving’. Maar zodra deze weg zijn, komen er weer nieuwe automobilisten fout parkeren.

Wij vragen om een structurele oplossing.
Er zou bijvoorbeeld vaker gehandhaafd moeten worden, zonder dat wij daar iedere keer expliciet om vragen.
Een andere mogelijkheid is om de verzinkbare paal in de Oeverzeggestraat omhoog te laten gaan als het parkeerterrein vol is, om te verhinderen dat dan nog meer auto’s naar het parkeerterrein rijden.
Uiteraard zal er dan ook in/voor de Oeverzeggestraat iets geregeld moeten worden om het autoverkeer naar de parkeergarage bij het winkelcentrum te sturen.

Uw reactie zien wij tegemoet,
bestuur ver. Vrienden van het Diemerpark

GEEN NIEUWE SPORTVELDEN IN HET DIEMERPARK!

Geachte leden van de bestuurscommissie Oost,

Wij waren geschokt over een passage in het conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur van uw bestuurscommissie van 14 maart 2017, waarin een lid van uw bestuurscommissie zegt: “ … dat men in deze groep via de consentmethode wil komen tot een voorstel om de aanleg van nieuwe sportvelden in dit park te combineren met de aanleg van andere voorzieningen in dat park, zodat meer belangen gediend worden. De behoefte aan extra sportvelden kwam naar voren bij de bespreking van het gebiedsplan. Het is waarschijnlijk dat wethouder Van der Burg die aanvraag honoreert, maar het idee is ontstaan daar meteen de aanleg van andere wenselijke voorzieningen voor andere stakeholders bij mee te nemen. Voor de consentmethode is de hulp van een expert uit Nijmegen ingeroepen. Het is een methode om in een ontspannen sfeer met zijn allen tot een gedragen besluit te komen. Het streven is voor de volgende besluitvormende vergadering met een procesvoorstel op papier te komen.​ ”

Hierbij willen wij u laten weten dat wij ons tot het uiterste zullen verzetten tegen de aanleg van nieuwe sportvelden in het Diemerpark, ongeacht welke geavanceerde methode dan ook gehanteerd zou worden om daarover een besluit te nemen.

Wij hebben daarvoor de volgende argumenten.
De sanering van het Diemerzeedijkgebied (het Diemerpark) was primair bedoeld als compensatie voor het verlies aan natuurwaarden door de ontwikkeling van IJburg. Het is een NOODZAKELIJKE GROENVOORZIENING voor de bewoners van IJburg. Door de aanwezigheid van het Diemerpark kon op IJburg relatief dicht gebouwd worden. Het is van groot belang dat die functie van het Diemerpark niet nog meer gefrustreerd wordt, door daar nog meer stedelijke voorzieningen in te vestigen (sportvelden, parkeerplaatsen, bebouwing, etc.).

De reeds aanwezige sportvelden zijn voor velen nu al een bron van ernstige overlast. Voorbeelden daarvan zijn het autoverkeer op het Dick Hilleniuspad (Hoofdroute Fiets), het vele foutparkeren van auto’s m.n. op de zaterdagen (op 25-03-2017 stonden er bijvoorbeeld op sommige momenten ruim 70 auto’s geparkeerd, terwijl er maar ruimte is voor 42) en de overvloedige verlichting ’s avonds, die, vanwege de ondergrond, niet afgeschermd kan worden door hoge bomen.

Het is onvermijdelijk dat de komst van nieuwe sportvelden zou leiden tot nog meer overlast dan die er nu al is. Ook de natuurfunctie van het park (behoud/vergroting biodiversiteit) zou nog verder aangetast worden.

Wij vragen ons af waar de bestuurscommissie de legitimiteit vandaan haalt om een besluit te willen nemen over (de manier van besluitvorming over) nieuwe sportvelden in het Diemerpark. Wethouder Van der Burg mag dan misschien een verzoek om nieuwe sportvelden willen honoreren, maar dit is nooit aan de orde geweest in de gemeenteraad (commissie RO). De aanleg van nieuwe sportvelden is niet mogelijk binnen het bestaande bestemmingsplan. In de Structuurvisie Amsterdam 2040 staat ook heel duidelijk dat sportparken niet uitgebreid mogen worden ten koste van omringend ‘ruigtegebied/struinnatuur’. U heeft ons inziens geen mandaat om te besluiten over een besluitvormingsmethode om te komen tot een voorstel dat zich niet verdraagt met het bestemmingsplan en de Structuurvisie.

Uitbreiden van het sportterrein in het Diemerpark is een omstreden, onrealistische exercitie. Wij veroorloven ons daarom u te adviseren om daar geen energie aan te verspillen. Er kan eventueel wel gedacht worden aan vervangen van reeds aanwezige voetbalvelden door hockeyvelden of andersom, waardoor het totaal aantal sportvelden niet toeneemt.
Tevens dringen wij er bij u op aan om bij belanghebbenden bij nieuwe sportvelden geen valse verwachtingen te wekken omtrent de mogelijkheid om die wens in het Diemerpark te honoreren. Ons dunkt dat er op de nieuw te ontwikkelen eilanden van IJburg en/of het Zeeburgereiland voldoende ruimte is voor de gewenste sportvoorzieningen. Daar kunnen die ook veel beter ingepast worden in de stedelijke structuur.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van ver. Vrienden van het Diemerpark

Handhavingsverzoek

Aan:   Dagelijks bestuur van Bestuurscommissie Oost
Betreft: verzoek tot handhaving m.b.t. besluit omtrent gebruik van het parkeerterrein in het Diemerpark

Amsterdam, 15 november 2016

Geacht bestuur,

Het afgelopen voorjaar is in het Diemerpark een parkeerterrein voor auto’s aangelegd. Het doel daarvan was om parkeergelegenheid te bieden aan bezoekende sportteams bij door de KNVB en de KNHB erkende voetbal- en hockeycompetitiewedstrijden.
Dit houdt in dat het parkeerterrein met name op zaterdag en zondag (en incidenteel door de week ’s avonds) gebruikt zou worden.

Sinds enige tijd blijkt het gebruik van het parkeerterrein daar echter niet toe te beperkt te blijven.
Wij constateren dat er sinds het begin van deze maand  structureel op werkdagen gedurende enkele uren in de middag en vroege avond auto’s op het parkeerterrein geparkeerd staan.
Omdat het steeds dezelfde auto’s zijn, vermoeden wij dat het gaat om auto’s van medewerkers van de sportverenigingen die hun thuisbasis in het Diemerpark hebben. Zij hebben ongetwijfeld vergunningen om in verband met laden en lossen van goederen van en naar de clubgebouwen in het park te rijden, maar niet om er structureel te parkeren.

Wij verzoeken u om hier op korte termijn handhavende maatregelen tegen te nemen.

Met vriendelijke groet,
bestuur van vereniging Vrienden van het Diemerpark

Verslag schouw 08-11-2016

Op 8 november 2016 was er een overleg/schouw in het Diemerpark over het beheer van het Diemerpark. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de gemeente, uitvoerders van het beheer en Vrienden van het Diemerpark (VvhD).

Van te voren hadden we een paar aandachtspunten op papier gezet, hetgeen ‘de schouw’ op een praktische manier deed verlopen.
Het overleg verliep in een goede sfeer.
Er zijn de volgende zaken besproken en besloten:

Toegang Diemerpark via de Diemerzeedijk

De toegang tot het Diemerpark via de Diemerzeedijk wordt alleen gemarkeerd door rood-witte paaltjes, die zijn bedoeld om het autoverkeer tegen te houden. De paaltjes zijn uitneembaar. Heel regelmatig zijn er paaltjes verwijderd om auto’s door te laten voor beheerders, leveranciers e.d.. Het valt op dat de paaltjes vaak niet worden terug geplaatst, waardoor niet zelden auto’s het park inrijden om bijvoorbeeld naar het sportterrein te gaan. Ook worden de paaltjes soms kapot gereden.
De markering van deze voetgangers- en fietsingang van het park voldoet niet, zeker niet in verkeerstechnische zin. Het lastige is dat dit niet onder het parkbeheer valt maar onder de verkeersdienst: de afdeling Grijs of MORA. VvhD en de afdeling parkbeheer zullen van deze situatie melding maken met een aantal mogelijke oplossingen of verbeteringen:
– asfalt ter plekke rood maken, waardoor het duidelijk is dat het een toegang voor fietsers is,
– een opvallende markering aanbrengen waardoor het duidelijk is dat men het Diemerpark betreedt,
– eventueel een veerooster aanbrengen als extra markering
– een verzinkbare paal aanbrengen, zoals bij de Oeverzeggestraat (eigenlijk is dat sowieso nodig gezien het aantal keren dat de paaltjes verwijderd moeten worden).

De IJsvogelwanden: oost, wortelkluiten en Akkerswade

De vraag is om wat begroeiing te laten staan bij de IJsvogelwanden oost en bij de wortelkluiten. Afgesproken wordt om de begroeiing  pas in september te maaien. Bij de oostelijke wand worden ook nog wat Robiniatakken neergelegd.
Bij de Akkerswade zou het goed zijn om het  riet voor de ijsvogelwand weg te halen in februari. Dat zal worden gedaan. Vrijwilligers van de VvhD en de Vogelwerkgroep zullen tijdens hun controles in voorjaar/zomer het teruggegroeide riet weghalen.

De dam bij de greppel in het oude tracé Jan Beijerpad

Vorig jaar is een stuk van het Jan Beijerpad verlegd. Dat is het voet/fietspad langs de hockeyvelden en het clubgebouw van de hockeyvereniging. Onlangs is de dam met duiker in een greppel in het oude tracé van het pad verwijderd. Bij die werkzaamheden bleken er kabels en leidingen in de grond te zitten. Daarom moest er een smalle dam in de greppel aanwezig blijven. Er is een boomstam op gelegd om fietsers, enz. tegen te houden. Het dreigt toch nog een looproute naar de hockeyvelden te worden. Er zullen Robiniatakken neergelegd worden. De oevers zijn ingezaaid, waardoor de vegetatie in de toekomst de plek voor een deel zal overwoekeren. In de richting van de sportvelden zullen enkele struiken geplant worden, waardoor het zicht op en de doorloop naar de sportvelden verminderd zal worden.

Struiken rond de vennen

De plek bij de vennen wordt bekeken. Om het nestelen van de Blauwborsten zo min mogelijk te laten verstoren door honden wordt afgesproken om bij de oevers op enkele plekken takkenrillen aan te brengen. Wel moet rekening gehouden worden dat het beheer kan blijven plaatsvinden. Aan de overzijde kunnen misschien nog enkele struiken worden geplant.

Vlindertuin

Er is de wens geuit om een Vlindertuin te maken. Er is inmiddels op verschillende plekken een mengsel ingezaaid dat aantrekkelijk is voor vlinders. Ook wordt geconstateerd dat vlinderstruiken inmiddels in het park spontaan opslaan. Het lijkt er op dat deze struiken hier gedijen. Dan is een vlindertuin niet meer nodig. Men houdt het in de gaten.

Minder toegankelijk maken van de paddenpoelen

Bij de paddenpoelen is regelmatig sprake van overlast door mensen en honden. Het is een gewilde doorsteek en verblijfsplek. Dat is eigenlijk niet de bedoeling van de paddenpoelen. De boomstammen bij de toegang onder aan de dijk hebben er voor gezorgd dat motoren, crossfietsen e.d. er niet makkelijk meer door kunnen. Dat probleem is dus praktisch verholpen. Het is nagenoeg onmogelijk om betreding van de plek ten westen van de zandwal te vermijden. Daarom wordt besloten dat de westelijke paddenpoel min of meer wordt ‘opgegeven’ voor natuurdoeleinden en te gedogen dat het een soort natuurspeelplek wordt. De grondwal tussen de paddenpoelen wordt opgehoogd met vrijkomende grond uit andere werkzaamheden. De omgeving van de paddenpoelen achter de wal kan dan extra rustig zijn.
In het bos, net voorbij de speelplek, is een soort dam van takken over de sloot opgeworpen. Het is zichtbaar dat mensen via de dam van takken verder in de bosstrook doordringen. Dat geeft verstoring. Voorgesteld wordt om de dam van takken te verwijderen en de oever van de sloot steiler af te werken met een klein kraantje. Ook zal de sloot verder worden uitgediept, waardoor er water in blijft staan.

Verruiging van de Batterij

161110-batterij-in-de-herfstDe Batterij vormt een bijzondere biotoop. VvhD vraagt of er iets gedaan wordt om verruiging tegen te gaan (opslag van wilgen, els, enz.), die ten koste gaat van het rietveld, dat belangrijke is voor o.a. rietvogels. Er wordt geantwoord dat de Batterij een eigen (vaak hoger) waterpeil heeft t.o.v. het IJmeer. Het bestaat uit twee compartimenten aan beide zijden van de brug. De compartimenten zijn met elkaar verbonden door een sifon die onder de brug is aangelegd. Een overloop zorgt ervoor dat het water in de Batterij bij een te hoog waterpeil in het IJmeer kan wegstromen. Het water is ook van een betere kwaliteit omdat het gebied door regenwater gevoed wordt. Het water staat vaak zo hoog dat opslag van wilg en andere struiken niet plaats vindt. Wanneer er toch enkele struiken opslaan worden die verwijderd.

Tot slot

We hadden nog willen overleggen over het maken van kasten voor torenvalken, slechtvalken en vleermuizen, maar daar komen we een volgende keer op terug.

Verslag Vogelwandeling – 15 mei 2016

Ondanks de lage temperatuur, de buien en de harde wind, was toch iedereen die zich voor de vogelwandeling van 15 mei aangemeld had, vandaag present! Begeleiders waren Annelies de Kleyn en Leen Pauwels.
We wilden de groep tot 10 deelnemers en 2 begeleiders beperken en hebben een paar mensen, die niet meer mee konden, moeten teleurstellen, maar volgend jaar komt er een nieuwe vogelwandeling, beloofd!

Vanaf de brug op het eind van de Diemerparklaan trokken we via de centrale hoogte, waar we een holenduif zagen, naar de Diemerzeedijk, intussen genietend van rietzanger, tjiftjaf, fitis, grasmus en braamsluiper. De fitis zat af en toe mooi in beeld.160515 Vogelwandeling Fitis

Ook bleven twee groenlingen uitgebreid voor ons poseren in de top van een boompje.

160515 Vogelwandeling Groenling

Op de Diemerzeedijk luisterden we onder andere naar kleine karekieten, nachtegalen, zanglijsters, koolmezen, merels, winterkoninkjes en veel zwartkopjes, terwijl Annelies allerlei weetjes over vogelgedrag vertelde.

160515 Vogelwandeling Zwartkop

We zagen een grote bonte specht langs een boomstam omhoog kruipen. Bij de paddenpoelen demonstreerde een grasmus zijn baltsvlucht. Een vink ging langdurig voor ons zingen en liet zich ondertussen goed bekijken. Tussen het groen bespeurden we een roodborstje met voedsel voor zijn jongen in zijn snavel en bij de Vijver herhaalde een rietgors hoog in het riet voortdurend zijn korte liedje.

Bij Akkerswade zagen we een aalscholver en verschillende paartjes kuifeenden, maar waren we vooral benieuwd of de ijsvogels zich zouden laten zien.

160515 Vogelwandeling Kuifeenden vrouw voor man achter

We werden op onze wenken bediend: we waren nog niet lang ter plekke of daar kwam er een aan, laag over het water scherend. Hij nam plaats op de stok voor de broedwand, een visje in de snavel. Vervolgens vloog hij het nestgat in om zijn jongen te voeren. Na enkele seconden kwam hij er weer uit, nam een korte duik in het water om het vuil uit het nest van zijn veren te spoelen en ging even in een struik zitten uitrusten van het harde werk. Intussen was ook de andere ouder aan komen vliegen. Die ging een tijd op een takje boven de wand zitten en gaf ons de kans hem uitgebreid door de telescoop te bekijken.ijsvogel

We vervolgden onze tocht op de dijk, uitkijkend over het grote rietveld, in de hoop daar de snor te horen snorren, maar die liet vandaag verstek gaan. Wel liet een mannetje rietgors zich daar prachtig via de telescoop bewonderen en over het water scheerden sierlijk talloze boerenzwaluwen.

Op de terugweg namen we een kijkje bij een futenkolonie, waar jonge fuutjes in hun streepjespak op de rug van hun ouder vervoerd werden en een meerkoet met jongen naar voedsel zocht tussen het riet.

Gedurende de hele wandeling hoorden we af en toe de roep van de koekoek en even zagen we hem langsvliegen.

Door het enthousiasme van de deelnemers en natuurlijk door al de mooie vogels die we zagen, duurde de excursie een stuk langer dan de geplande anderhalf uur.

Op verzoek van de deelnemers komt er volgend jaar opnieuw een vogelwandeling!

Vergadering commissie RO op 2 september 2015

Transcriptie
Hieronder staat de letterlijke weergave van wat er gezegd is in het onderdeel van de commissievergadering Ruimtelijke Ordening van 02-09-2015 waarin gesproken is over het Diemerpark.

(…)
Voorzitter: …en kom ik met u bij agendapunt 7, de opening van het inhoudelijke gedeelte en dus agendapunt 8: het inspreekhalfuur voor het publiek. Daar heb ik drie insprekers voor die zich gemeld hebben. En die zal ik op volgorde van binnenkomst verzoeken om hier plaats te nemen. U krijgt drie minuten de tijd en ik zal u na twee en een halve minuut waarschuwen.
En ik begin met de heer Lakerveld, die zal spreken over het bestemmingsplan sportterrein Diemerpark.
Dhr. Lakerveld: Geachte commissieleden. De wethouder heeft in uw vergadering van 27 mei en die van de gemeenteraad van 2 juli erkend dat In het besluitvormingsproces van het bestemmingsplan voor het Diemerpark essentiële fouten gemaakt zijn.
Op basis van verkeerde informatie van stadsdeel Oost heeft de TAC een positief advies afgegeven.Daardoor is het college van B&W en de gemeenteraad bij de besluitvorming buitenspel gezet.
Maar dat niet alleen. Ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is door de positieve advisering van de TAC op het verkeerde been gezet.
Ons beroep bij de Raad van State is daardoor ten onrechte ongegrond verklaard.
In onze recente mail aan u hebben wij uiting gegeven aan onze gevoelens hierover. [zie http://bit.ly/1EuIhIl – red.]
De wethouder heeft in de commissie gezegd dat als de informatie van het stadsdeel correct was geweest, dat niet geleid zou hebben tot een ander bestemmingsplan. Het zou immers hoe dan ook de bedoeling van de gemeenteraad zijn om in het Diemerpark sportvelden te realiseren.
Wij kregen de indruk dat, ondanks de gevolgde foutieve procedure, hij om die reden de vaststelling van het bestemmingsplan niet óver zou willen doen.
Dit vinden wij zeer onbevredigend.
De meerderheid van de gemeenteraad wilde ongetwijfeld sportvelden in het Diemerpark. Welnu, die velden liggen er nu en zij worden sinds afgelopen weekend, alle zes gebruikt.
Maar of de gemeenteraad ook een parkeerterrein in het park wilde, is een open vraag. De stadsdeelraad was daar met slechts een kleine meerderheid voor. Er bestaan enkele goede alternatieven. In tegenstelling tot de stadsdeelraad hadden argumenten voor een autovrij park de gemeenteraad mogelijk wèl kunnen overtuigen.
En of de gemeenteraad óók vindt dat er ruimte moet zijn voor een fysiotherapiepraktijk en Buitenschoolse Opvang in het Diemerpark, plus nog 300 m2 extra aan ruimte in de clubgebouwen, waarvan niemand weet wat daarvan de bedoeling is, is óók onduidelijk.
Dat alles kunnen we slechts weten als er daadwerkelijk een voorstel bij de gemeenteraad ligt.
Door de handelwijze van stadsdeel Oost zijn ons democratische rechtsmiddelen uit handen geslagen.
Het lijkt ons daarom redelijk en rechtvaardig om een nieuwe bestemmingsplanprocedure voor het sportterrein te starten en zolang die niet is afgerond geen nieuwe voorzieningen in het Diemerpark te realiseren. Dank u wel.
Voorzitter: Dank u wel. Ik kijk even rond of er leden van de commissie zijn die een vraag hebben voor u. Meneer Van Raan.
Dhr. Van Raan (PvdD): Voorzitter, ik heb over dit onderwerp iets voor de Rondvraag. Dus ik zal hem daarvoor bewaren.
Voorzitter: Het is onderhand goed gebruik dat we die in elkaar schuiven. Dus stelt u die vooral meteen.
Dhr. Van Raan: Dank u wel. Ik ben inderdaad wezen kijken. Er lagen zes voetbalvelden in de zinderende hitte te blakeren, van de zomer. De vraag is, inderdaad, de wethouder heeft toegegeven dat ‘ie fout is voorgelicht. Wij ook. En hij heeft ook extra tijd gevraagd om uit te zoeken wat er precies aan de hand is. De vraag is even: wanneer… heeft hij al zicht op wanneer hij komt met zijn bevindingen? En aan die bevindingen ook gekoppeld de procedure om een nieuw ontwerp bestemmingsplan in te zetten? En tweede, de volgende druk op het Diemerpark staat alweer voor de deur, dat is namelijk dat de Boerderij op het Rieteiland verplaatst moet worden. Kan de wethouder daar iets over zeggen, hoe het daarmee staat. Of de locatie, zoals die nu bekeken wordt… sorry… of één van de locaties die onderzocht wordt ook het Diemerpark is. Of dat nog überhaupt kán. Dat is ook tevens mijn Rondvraag.
Voorzitter: Dat had ik begrepen. De heer Van der Burg.
Dhr. Van der Burg: Ja voorzitter. Ik was heel blij met de bijdrage van de heer Lakerveld, want alhoewel wij het niet eens zijn over bepaalde ontwikkelingen in het Diemerpark, verwoordde hij het op één woord na, precies het proces zoals ik het ook verwoord zou hebben. En het ene woord, ik ben even precies kw… u zei op een gegeven moment zei u iets over het ‘niet zorgvuldige’ TAC-advies of iets in ieder geval vóór het TAC-advies…
Dhr. Lakerveld: Discutabel.
Dhr. Van der Burg: ‘Discutabel’, dat was het woord ja. Ja, want laat ik even voor de helderheiod stellen, en daarom was ik niet blij met het woordje ‘discutabel TAC-advies’. Volgens mij heeft namelijk de TAC, de adviescommissie, geen fout begaan. De adviescommissie heeft dit op… naar eer en geweten gedaan, op basis van informatie die niet klopte.
En ik weet dat u dát niet wilde impliceren, want u weet ook, het is misgegaan in de informatie die wíj hebben verkregen. Dus even richting u, als commissie, de adviescommissie heeft naar eer en geweten gehandeld op basis van verkeerde informatie.
Zoals u en ik en mijn voorganger, de heer Van Poelgeest en u dat ook tot twee keer toe hebben gedaan. Want we zijn tot twee keer toe verkeerd geïnformeerd. En dat ben ik dus ook met de heer Lakerveld eens: u bent als Raad, wij als College zijn tot twee keer toe geïnformeerd door respectievelijk Stadsdeel en Bestuurscommissie. En daar is het ook bij het TAC-advies op misgegaan.
Wat ik heb gezegd tegen de heer Van Raan, en daarmee ook tegen iedereen hier, is: het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden. Dus is op dit moment geldend. Niet alleen geldend voor de heer Lakerveld, zodat hij kan zeggen: het mag niet meer zijn dan dít. Maar ook geldend voor mensen die er wél dingen in willen doen en zich kunnen beroepen op een bestemmingsplan en zeggen: volgens het bestemmingsplan mág ik dit doen.
En daarom heb ik ook richting de heer Van Raan laten weten, en dat zeg ik nu ook dus in die zin tegen de heer Lakerveld. Als de heer Lakerveld zegt: ‘ontwikkel geen nieuwe plannen alvorens gesproken is over het al-dan-niet vernietigen van het bestemmingsplan of een níeuw bestemmingsplan’ zeg ik: dat ben ik niet van plan om te doen, omdat ik vind dat burgers zich moeten kunnen beroepen op een bestemmingsplan in vóór- en nadeel. En meneer Lakerveld wil dus een aantal beperkingen, daar zijn ánderen aan gehouden. En anderen moeten zich kunnen beroepen op een bestemmingsplan in de zin van dingen die zíj kunnen doen. En dan hebben meneer Lakerveld en ik ons daar net zo goed aan te houden. Dus dat in ieder geval ook als reactie.
U krijgt van mij het stuk in oktober meneer Van Raan, dat was een concrete vraag van u.
En als het gaat om het Rieteiland, dan is het inderdaad zo dat we daar een tijdelijke vergunning hebben gegeven voor de Boerderij. Dat volgens het bestemmingsplan daar een tennishal kan komen.
Dat er nu drie aanvragen liggen, namelijk 1. voor die tennishal, 2. van de kanovereniging en 3. van de Boerderij, om het tijdelijke om te zetten in het definitieve.
Er wordt nu gewerkt aan een plan om de kano-aanvraag en de tennishal-aanvraag in één concept, zeg ik maar eventjes, te realiseren, waarmee twee van de drie gerealiseerd zouden zijn. We zijn met de dames van de Boerderij in gesprek om te kijken naar een vijftal locaties. Dat zijn er twee op het Centrum… ik moet eigenlijk zeggen, het is niet helemaal juist wat ik zeg, het is eigenlijk 2-1-2-1. Dus dan zijn het er ook zes. Namelijk twee op het Centrumeiland. Dat verdient níet de voorkeur van de dames die dit organiseren, omdat die zeggen: daar gaat heel veel gebouwd worden, heien en pony’s is geen goede combinatie.
Eén is: kijken of het tóch in te passen is in het plan waar men nu zit. Dus dat je op dezelfde plek alle drie de voorzieningen kunt realiseren.
Twee locaties zijn op ándere plekken in het Diemerpark.
En één plek is op Zeeburgereiland. Ook die plek verdient geen voorkeur van de organisatie, omdat zij zeggen: wij hebben juist ons… het gebied waar de kinderen vandaan komen, in en rondom de Boerderij, dat zijn ook jonge kinderen waarvan je niet kunt verwachten dat die even op de fiets stappen naar het Zeeburgereiland.
Het laatste vind ik net zo’n steekhoudend argument als de eerste twee, als het gaat om Centrumeiland. Ik heb nog géén van de varianten afgeschoten.
Ze worden nu allemaal bekeken en dán besproken met de initiatiefnemers. Maar er zitten dus ook formeel geen twee, maar drie locaties op het Diemereiland bij, Diemerpark bij, namelijk de huidige, maar dan net effe anders, of twee alternatieven.
Voorzitter: Dank u wel. Meneer Van Raan nog een aanvullende vraag hier op?
Dhr. Van Raan: Nou, twee aanvullende vragen. Op zich heel goed dat de wethouder zegt: ja, een definitief bestemmingsplan in vóór en nadelen, moet de burger zich daarop kunnen beroepen.
Vraag 1 is dan, ik neem dan aan dat de plek die onderzocht wordt, in het Diemerpark, gebaseerd is op het definitieve bestemmingsplan. Dus dan neem ik aan dat volgens het definitieve bestemmingsplan dat zou kunnen, qua oppervlakte en toegestane bouwenvelop om het zo maar te zeggen. Anders dan… toch dat…
Voorzitter: Tweede vraag?
Dhr. Van Raan: Precies. En de tweede vraag is: ik begrijp het principe, maar als je nou wéét dat er aan alle kanten iets lijkt te rammelen aan de totstandkoming van het plan, is er dan ook niet, los van wat de burger recht op heeft, de bestuurder een voorzorgsprincipe heeft. Dat die geen nieuwe feiten in de grond stopt, die lastig later weer zijn weg te halen. Dat is de vraag. Dat zijn de twee vragen.
Voorzitter: de heer Van der Burg.
Dhr. Van der Burg: Nou ik denk dat uw eerste vraag: nee, dat hoeft niet.
Je zoekt in eerste instantie natuurlijk naar plekken waar iets kan volgens het bestemmingsplan.
Maar je kunt ook, dat zien we vandaag op de agenda bij een aantal bestemmingsplanwijzigingen, doen op een plek waar het bestemmingsplantechnisch níet kan, maar dan moet het bestemmingsplan wijzigen. En dan komt het gewoon bij u.
Dus als iets binnen het bestemmingsplan mág, ziet u er niks meer van, zal ik maar even zeggen meneer Van Raan, want dan past het binnen het bestemmingsplan.
Bestemmingsplannen kúnnen gewijzigd worden. Dus theoretisch gesproken kan het ook een bestemmingsplanwijziging betekenen. Maar dan doorloopt het de hele procedure.
En dán is dat ook een…, ik zou zeggen, kapstok die de heer Lakerveld en ongetwijfeld ook u, meteen ook zullen aangrijpen en dat is dan uiteraard ook het vollédig recht van u beiden. Want dan komt het namelijk in de gewone processen weer langs.
Wat in dit specifieke geval speelt, maar u krijgt de rapportage in oktober krijgt u die, is dat ik ook heb gezegd, daar refereerde de heer Lakerveld ook al aan, en u in eerdere vergaderingen ook, dat als wij hadden geweten dat het stadsdeel Oost foute informatie had gegeven, dat het ons, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, niet tot een ander standpunt had gebracht.
Omdat vanaf het begin af aan een aantal zaken als het gaat om vierkante meters verharding, want dat is eigenlijk waar de discussie over gaat, bijvoorbeeld ook een ander gebouw wat er nog staat van Water… nou weet ik niet of ik Waternet moet zeggen of waterzuivering, maar in ieder geval, u weet over welk gebouw ik het heb, dat het niet de bedoeling van u en mij was om dat gebouw daar weg te halen. Dus het heeft voor een deel ook te maken met beschrijvingen.
En daarom zeg ik van is er is hier dus niet iets gebeurd wat in strijd is met de wil van de gemeenteraad. Nog sterker. U en uw voorgangers hebben met mijn voorganger, de heer Van Poelgeest, hier héél veel discussies over gehad. En altijd heeft de heer Van Poelgeest expliciet ook gezegd dat het sportpark daar zou komen. En er is ook altijd de discussie gevoerd over de parkeerplaatsen.
Dus ook bij vaststelling in de gemeenteraad van de parkeerplaatsen was er geen gemeenteraadslid die niet wist dat daar parkeerplaatsen zouden komen. Nog sterker. Dat was volgens mij voor de Partij voor de Dieren ook een reden om er niet vóór te zijn. Dus dat het argument van de parkeerplaatsen, ik weet dat de heer Lakerveld en velen met hem tégen waren, maar daar was de meerderheid van de gemeenteraad expliciet vóór, want geen gemeenteraadslid wist… wist niet dat er geen parkeerplaatsen zouden komen.
Voorzitter: Goed. Dank. Volgens mij is dit punt dan even voldoende…
Dhr. Lakerveld: Mag ik nog even iets vragen, want ik vind dat meneer van der Burg wel érg lichtzinnig ingaat…
Voorzitter: Nee meneer Lakerveld, dat is niet de gebruikelijke orde van deze commissie.
Dhr. Lakerveld: Het is nooit in de gemeenteraad geweest, parkeerplaatsen in het Diemerpark.
Voorzitter: Nee, ik ga u echt afbreken. Ik dank u voor uw bijdrage. Het heeft ook tot wat discussie geleid. En ik ga naar de volgende inspreker. En dat is de heer …
(…)

—–