Inrichtingsplan voor het sportterrein

Inrichtingsplan

In het voorjaar van 2016 heeft de gemeente Amsterdam vlak bij de brug naar de Oeverzeggestraat naast de voetbalvelden een parkeerterrein voor 42 auto’s aangelegd.
Wij, vereniging Vrienden van het Diemerpark, vonden dat een slecht plan.
We waren sowieso al tegen de komst van auto’s in het Diemerpark, maar als er dan toch een parkeerterrein in het park moest komen, zagen we een betere locatie daarvoor.

Het plan van de gemeente zag er zo uit:Parkeerterrein Inrichtingsplan stadsdeel

Het volledige inrichtingsplan van de gemeente is hier te lezen: 141103 Inrichtingsplan definitief

Alternatief inrichtingsplan

Wij zijn tégen de komst van autoverkeer in het park en dus ook tegen de aanleg van een parkeerterrein in het park.
Maar als er dan tóch een parkeerterrein moet komen, moet dat op een andere plaats komen dan volgens het plan van de gemeente.
Om die reden hebben we het volgende, alternatief ingediend.
Ons voorstel om het parkeerterrein niet pal bij de ingang van het park te situeren, is door de gemeente niet overgenomen.
Het argument daarvoor was, dat het niet in het bestemmingsplan zou passen. En aanpassen van het bestemmingsplan wilde men niet.

1. Voorblad toelichting

Ontwerpopgave

We zijn ons bewust van het feit dat de ontwerpopgave aan de ontwerper van de gemeente erg ‘nauw’ gesteld is, in feite te nauw om tot een helder en goed passend ontwerp in de omgeving te komen.
De in het voorlopige ontwerp aangege­ven materialisatie en de ingehouden, sobere inrichting van het manifestatieterrein en de theaterheuvel wordt door de ver. Vrienden van het Diemerpark onderschreven.

In het ontwerpvoorstel ontbreekt de context. Met name de aansluiting en de wisselwerking met de voorstellen bij de Die­merzeedijk kunnen niet worden overzien en ingeschat. Dat wordt ervaren als een belangrijk gemis.
2. DiemerzeedijkDe omgeving, incl. de Diemerzeedijk, speelt bij het inrichtingsplan geen rol.

Uitgangspunten alternatief ontwerp

De alternatieve voorstellen zijn zoveel mogelijk conform de uitgangspunten van het door de gemeente Amsterdam ver­vaardigde plan voor de inpassing van het sportterrein IJburg opgesteld, inclusief voorzieningen, materialisatie, grondlicha­men en beplanting. De aanpassingen in het alternatieve voor­stel die rechtstreeks zijn gerelateerd aan het sportterrein zijn binnen de bestemmingsplangrens ‘sportcomplex’ gehouden.
De aangegeven inspectieputten e.d. zijn voor zover bekend gehandhaafd.

Batterij - 1Aanvullende essentiële doelstellingen

Er zijn bij de alternatieve voorstellen aanvullend drie doelstellingen gehanteerd die in het voorlopig ontwerp niet of te weinig meegenomen zijn.

1. De landschappelijke/ruimtelijke inpassing van het Dick Hilleniuspad, als druk voet- en fietspad (onderdeel van het Hoofdnet Fiets), waardoor ter plaatse ook de natuur- en parkbeleving zoveel mogelijk wordt veiliggesteld.

2. Het versimpelen van de verkeerssituatie ter plaatse van het sportterrein en de toegangsbrug, waardoor er een duidelijker, minder gecompliceerde en veiliger situatie wordt verkregen, minder verkeerscongestie ontstaat en de verkeers- en parkeersituatie eenvoudiger zijn te beheren.

3. Het duidelijker en praktischer indelen van het sportterrein, waardoor het meer een geheel vormt en er minder paden en voorzieningen in het park doorlopen, maar er tevens sprake is van een betere interne logistiek, waardoor laden-lossen/halen-brengen voor de beide sportverenigingen eenvoudiger plaats kunnen vinden én het oppervlak aan verharding aanzienlijk minder is.

Lopers.

20140811 Sportpark IJburg en omgeving.dgn

Effectieve aanpassingen

Naar aanleiding van de hiervoor genoemde doelstellingen zijn in het alternatieve voorstel de volgende aanpassingen of wijzigingen opgenomen:

 • Erf en clubgebouw(en) van de voetbalvereniging zijn ver­plaatst naar de ruimte achter de voetbalvelden. Naast een compacter geheel aan erven en gebouwen is tevens een vrij uitzicht over de voetbalvelden mogelijk.
 • Het parkeerterrein is verplaatst naar de ruimte achter de sportvelden met een directe toegang vanaf het Han Ren­senbrinkpad.
 • De fietsenstalling voor de voetbalvereniging wordt ook verplaatst naar de strook achter de voetbalvelden met een directe toegang vanaf het Han Rensenbrinkpad. De fietsenstalling van de hockeyvereniging wordt, zoals voor­gesteld, direct aangesloten op het Jan Beijerpad.
 • Er worden zo min mogelijk voetpaden vanaf het sportter­rein naar de omliggende paden doorgetrokken. Daardoor vinden de bewegingen tussen en om de sportvelden zoveel mogelijk op het sportterrein zelf plaats. Rondom de sport­velden worden voldoende brede verhardingen aangelegd. Er kunnen wel hier en daar informele paadjes ontstaan.
  Geen extra voetpad halverwege het sportterrein en het Jan Beijerpad.
 • De bezoekende auto’s in het park slaan na de toegangs­brug vanaf de Oeverzeggestraat direct links af naar het Han Rensenbrinkpad en kunnen rijden tot aan de toe­gang van het parkeerterrein van de sportverenigingen. Deze rijroute geldt ook voor de leveranciers en de halen-brengers van de beide sportverenigingen. Ontsluiting vanaf de Diemerzeedijk is voor de sportverenigingen niet nodig en niet wenselijk.
 • De inpassing van het sportterrein vindt plaats door een zichtbare groene ruimte aangevuld met grondlichamen (0.50cm hoog) en verspreide struiken. Aanvullend wordt ook de lage kale plek bij de afrit van de Nesciobrug inge­richt, tevens wordt de knik in het Dick Hilleniuspad dui­delijker gemarkeerd. Het controlegebouw van de bodem­sanering behoudt z’n oorspronkelijke zelfstandige positie langs het Dick Hilleniuspad.

4. Han Rensenbrinkpad

Impressie van het Han Rensenbrinkpad dat een aantrekkelijke en herken­bare entree kan gaan vormen voor de beide sportverenigingen.

5. Referentiebeeld ecologisch bouwen

Referentiebeeld ecologisch bouwen als optie:Grondlichamen en bebouwing integreren het geheel in het parklandschap.

6. Uitsnede parkeerterrein

Erf- en bebouwingsstrook voor de beide sportverenigingen AFC en AHC, inclusief de voorzieningen voor het parkeren, fietsenstallen, laden-lossen en halen-brengen, plus een goede wisselwerking met het manifestatieveld.

7. Inspectieputten gehandhaafd

De inspectie- en drainageputten zijn zoveel mogelijk gehandhaafd.

8. Hoek Han Rensenbrink en Dick Hilleniuspad

De plek waar het Han Rensenbrinkpad aansluit op het Dick Hilleniuspad, net voorbij de afrit van de toegangsbrug: niet samenballen van inritten en toegangspaden, maar juist ontvlechten van verkeer en bewegingen.

9. Opgeheven toegang

De directe aansluiting op het Jan Beijerpad halverwege het sportterrein wordt opgeheven, de toegang bij het erf en clubgebouw van AHC voldoet.

10. Streven naar berperkt zicht op reclame

Streven naar het beperken van direct zicht op reclame vanaf het natuurpark.

11. Uitsnede Jan Beijerpad

De ruimte tussen het Jan Beijerpad en de hockeyvelden wordt ingericht als een natuurlijke buffer, waardoor sporters en passanten in eigen sferen kun­nen verblijven. Daardoor wordt het toegangspad naar het erf en clubgebouw van AHC verduidelijkt. Hier en daar kunnen er informele paadjes ontstaan.

12. Oprit Nesciobrug

Vanaf het Dick Hilleniuspad geeft de oprit bij de Nesciobrug een romme­lige en onoverzichtelijke indruk.

13. Oud tracé Dick Hilleniuspad bij Nesciobrug

Oude tracé Dick Hilleniuspad-oprit Nesciobrug: een rommelige situatie.
Van een veilige en passende natuurlijke inrichting is het niet gekomen.

14. Uitsnede situatie bij Nesciobrug

De situatie bij de kruising tussen de Diemerzeedijk en de af-/oprit van de Nesciobrug: aandacht voor een goede en veilige inrichting is zeker nodig.

Positieve effecten inrichting sportterrein en omge­ving

Effecten en voordelen die in het verlengde van de alternatie­ve voorstellen bij de inrichting van het sportterrein en omge­ving ontstaan zijn:

 • Door de verplaatsing van de clubgebouwen van de voetbalvereniging zijn de gebouwen veel minder dominant zichtbaar rondom en vanaf het water bij de Zuidbuurt van het Steigereiland, maar ook vanaf de Nesciobrug en de entree van het park bij de toegangsbrug vanaf de Oeverzeggestraat.
 • Mede door de combinatie van het parkeerterrein, fietsenstallingen en clubgebouwen ontstaat er een functionele indeling van het sportterrein en een duidelijker hoofdentree van het sport­terrein langs het Han Rensenbrinkpad.
 • De geplande paaltjes in het Han Rensenbrinkpad wor­den ‘opgeschoven’ tot net voorbij de geprojecteerde toegang van het alternatief voorgestelde parkeerterrein.
  Hierdoor blijft de afslag bij de afrit van de toegangsbrug overzichtelijker.
 • De open ruimte met de informele trapveldjes (manifes­tatieterrein) wordt beter ingepast en gemarkeerd. Er is ook een duidelijker wisselwerking met de clubgebouwen van de sportverenigingen mogelijk.
 • Het ‘voetpad’ of voetgangersstrook langs het Dick Hil­leniuspad kan beter aan de zuidzijde gesitueerd worden, dat wil zeggen in het verlengde van de voetgangersstrook op de toegangsbrug vanaf de Oeverzeggestraat.
 • De clubgebouwen van de sportverenigingen kunnen extra onopvallend opgenomen worden in de omgeving door ze milieuvriendelijk te ontwerpen en uitvoeren (milieuvriende­lijke bouwmaterialen, begroeide daken, bijzondere vormge­ving van de wanden, enz.).
 • De inschatting en overtuiging is dat het parkeerbeheer in de voorgestelde alternatieve situatie eenvoudiger en goed­koper is.
 • Het ‘voetpad’ of voetgangersstrook langs het Dick Hilleniuspad kan beter aan de zuidzijde gesitueerd worden, dat wil zeggen in het verlengde van de voetgangersstrook op de toegangsweg vanaf de Oeverzeggestraat (zie foto).

15. Voetpad Dick HilleniuspadVeel voetgangers blijven aan zuidzijde van het Dick Hilleniuspad lopen.
De fietsers vanaf de Nesciobrug houden vaak de smalle voetgangers­strook aan.
Beter is het om de voetgangersstrook aan de zuidzijde te situeren en het fietspad aan de noordzijde. Dan sluiten voet- en fietspad ook beter aan op de brug naar de Oeverzeggestraat.

16. Impressie manifestatieterrein - 117. Impressie manifestatieterrein - 2

Impressies van het manifestatieterrein: boven het terrein westelijk van het Jan Beijerpad, onder het terrein tussen de sportvelden en de theaterheuvel.

18. Impressie manifestatieterrein - 3Blik op het multifunctonele manifestatieterrein vanaf de theaterheuvel: beide sportverenigingen kunnen hier het beste ingepast worden in het natuurpark.
Naast de georganiseerde sportwedstrijden biedt deze ruimte mogelijkheden voor aanvullende activiteiten: jaarlijkse tentenkamp, kleine evenementen e.d..

Algemene conclusie

Met het alternatieve ontwerp voor het inrichtingsplan sportterrein IJburg wordt niet alleen recht gedaan aan de wensen van de sportverenigingen, maar ook aan de wensen van de vele fietsende en wandelende passanten op het Dick Hilleniuspad (Hoofdnet Fiets) en aan de park- en natuurbezoekers omdat de landschappelijke inpassing van het sportterrein in het natuur­park en de naaste omgeving verbeterd is.

19. Entree park brug Oeverzeggestraat

Deze rommelige situatie van de entree van het Diemerpark verdient een landschappelijker en parkachtiger beeld voor de vele fietsers en parkbezoekers.

20. Uitsnede Dick Hillniuspad

De voorgestelde landschappelijke inpassing van de omgeving van het Dick Hilleniuspad, onderdeel van Hoofdnet Fiets: het beeld van het natuurpark wordt door heel veel passanten hier dagelijks beleefd.
Hier vindt voor een belangrijk deel de beeldvorming van het Diemerpark als natuurlijke omgeving plaats.

21. Beeld vanaf Steigereiland22. Beeld vanaf Dick Hilleniuspad naar SteigereilandDe gebouwen van AFC zijn dominant in het zicht rondom en vanaf het water bij de Zuidbuurt van het Steigereiland: niet bepaald een parkachtig beeld.

—–