Hightech op een onverwachte plaats

(7 maart 2012)

Onder het ruig begroeide oppervlak van het Diemerpark, het recreatiegebied van Stadsdeel Oost, gaat een indrukwekkende hoeveelheid hightech apparatuur schuil.
Tientallen GSM zendertjes sturen elk kwartier gegevens over grondwaterstanden in even zoveel peilbuizen naar een centrale website waar de gegevens direct dag en nacht beschikbaar zijn.
Een tiental zeer geavanceerde pompen is in staat om met een capaciteit van zo’n 3000 liter per uur grondwater van een diepte van 5 tot wel 30 meter op te pompen dat via een ondergronds leidingennet naar een waterkelder stroomt waar continu gemeten wordt of er bepaalde gevaarlijke stoffen vrijkomen.
Ook de resultaten van die metingen zijn direct afleesbaar via het internet.
Al deze goed verstopte moderne apparatuur heeft als doel de grondwaterstand in het park goed te kunnen regelen.
Maar is dat dan bijzonder?
Het antwoord ligt besloten in de zeer bijzondere aard van het gebied.
Saneren
Het Diemerpark, voorheen in gebruik als stort- en brandplaats van huishoudelijk afval, havenslib en vloeibaar chemisch afval, werd 10 jaar geleden ingericht als recreatiegebied.
Daar ging een jarenlange, ruim honderd miljoen euro kostende bodemsanering aan vooraf waarbij de verontreinigde grond en nog aanwezige vloeibare chemicaliën werden ingepakt in een soort omgekeerde doos met zijkanten bestaande uit tot 30 meter diepe schermwanden en een bovenafdichting van folie en een waterremmende laag met daarop een laag schone grond.
Op zo’n 25 meter diepte werden pompen geïnstalleerd die er voor moesten zorgen dat het grondwaterpeil ” binnen de doos” lager staat dan in de omgeving, zodat geen zwaar verontreinigd water naar buiten kan lekken
Verbeteren
Bij metingen bleek een aantal jaren geleden dat het grondwater onvoldoende zakte waardoor een belangrijk element van de beschermingsconstructie onvoldoende blijkt te werken.
Om te garanderen dat het verblijven en recreëren in het wijkpark veilig blijft is DMB het zogenaamde Optimalisatieproject gestart met als doel het beheer robuust en toekomstbestendig te maken.
De maatregelen worden uitgevoerd onder aanvoering van een projectleider van DMB en een team, samengesteld uit de beheerders en planbegeleiders van het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam (OGA).
Op het terrein is een keur van aanneem- en installatiebedrijven actief.
Gedurende een aantal maanden zijn er dan ook diverse werkzaamheden in het park waarbij pompputten worden geboord en leidingen worden ingegraven.
Veel aandacht wordt besteed aan de veiligheid tijdens deze werkzaamheden: er wordt immers gegraven en geboord in verontreinigd materiaal waarvan de samenstelling onbekend is.
De bodeminspecteurs van de gemeente denken kritisch mee over het veilig en milieuverantwoord werken en voeren regelmatig inspecties uit.
Installeren
In januari en februari 2012 zijn vier nieuwe pompen geplaatst en de komende twee maanden volgen er nog vijf, dit inclusief peilbuizen, leidingen en meetapparatuur.
Het gebruik van de hightech meetapparatuur werpt nu al zijn vruchten af omdat de effecten van bijvoorbeeld het inschakelen van een pomp of van het uitbreken van een enorme regenbui direct zichtbaar zijn en niet pas na weken of helemaal niet, zoals voorheen.

—–